Prawo podatkowe

Zwrot VAT za materiały budowlane

Zasady zwrotu vat za materiały budowlane reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:
 1. budową budynku mieszkalnego;
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
Zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. (art. 3 ust. 2 UZwBudM).
Należy podkreślić, iż omawiany zwrot dotyczy wydatków  poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.
Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.
Kwota zwrotu jest równa 68,18% kwoty podatku vat wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:
 1. 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami na zakup materiałów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę;
 2. 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami na zakup materiałów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
W odniesieniu do wydatków, na podstawie których osoba fizyczna korzystała lub korzysta z odliczenia, na podstawie:
 • art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2 i art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, z późn. zm.);
 • art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 i Nr 222, poz. 2201 oraz z 2005 r. Nr 263, poz. 2619) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958 oraz z 2005 r. Nr 263, poz. 2619)

Kwota podlegająca zwrotowi, jest równa 55,23 % kwoty podatku vat wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 9,959 % kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn wyżej wskazany.

Limity kwoty zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku o zwrot (art. 3 ust. 6a UZwBudM).
Prawo do zwrotu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przysługuje, pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności budowy budynku mieszkalnego, nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne, przebudowy budynku niemieszkalnego, remontu budynku lub lokalu mieszkalnego jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.
Ponadto prawo do omawianego zwrotu przysługuje, pod warunkiem  że osoba fizyczna posiada:
 1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub  lokalu mieszkalnego w przypadku remontu budynku lub lokalu mieszkalnego;
 2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.
W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w dniu poniesienia wydatków na zakup materiałów budowlanych kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków. Jeżeli:
 1. przed zawarciem związku małżeńskiego, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, to
 2. kwotę zwrotu pomniejsza się o kwoty uprzednio otrzymane;
 3. w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia przez sąd separacji, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, przysługującą jej kwotę zwrotu pomniejsza się o 50% kwoty uprzednio otrzymanej, jeżeli składany był wspólny wniosek małżonków, lub o kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli składany był odrębny wniosek.
Zwrot wydatków na zakup materiałów budowlanych dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym.
W przypadku, gdy osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka.
Wniosek o zwrot wydatków na zakup materiałów budowlanych może być składany nie częściej niż raz w roku.
W sprawie zwrotu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych decyzję wydaje urząd skarbowy w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jednak prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji.
Jeżeli decyzja nie została wydana w terminie lub kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie, kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *