Prawo podatkowe

Zwrot nadpłaty podatku

Zwrot nadpłaty podatku regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., Nr 749 z późn. zm.).

Nadpłata podlega zwrotowi w terminie:
 1. 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji:
  • ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego;
  • określającej wysokość zobowiązania podatkowego;
  • o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta;
  • o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej lub spadkobiercy;
 2. 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty;
 3. 14 dni od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję organu podatkowego pierwszej instancji lub stwierdzającego jej nieważność;
 4. 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty zgodnie z art. 74 UOrdPod;
 5. 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego, deklaracji podatku akcyzowego lub deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy;
 6. 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze:
  • skorygowanym zeznaniem (deklaracją) – w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 3 UOrdPod;
  • skorygowanym zeznaniem (deklaracją) i z umową spółki aktualną na dzień rozwiązania spółki – w przypadku, o którym mowa w art. 75 § 3a UOrdPod;
 7. 30 dni od dnia złożenia deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług.
W przypadku skorygowania deklaracji:
 1. z urzędu przez organ podatkowy w trybie określonym w art. 274 § 1 pkt 1 UOrdPod- nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu;
 2. przez podatnika – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania.
W przypadku uchylenia decyzji ustalającej bądź określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub o odpowiedzialności podatkowej płatnika, inkasenta osoby trzeciej bądź spadkobeircy, lub stwierdzenia jej nieważności, jeżeli następnie, w terminie 3 miesięcy od dnia uchylenia lub stwierdzenia nieważności przez organ podatkowy lub od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję lub stwierdzającego jej nieważność, zostanie wydana decyzja w tej samej sprawie, nadpłata, którą stanowi różnica między podatkiem wpłaconym a podatkiem wynikającym z tej decyzji, podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wydania nowej decyzji. W przypadku niewydania nowej decyzji w powyższym terminie, nadpłata stanowiąca kwotę wpłaconą na podstawie decyzji uchylonej lub decyzji, której nieważność stwierdzono, podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki.
Zwrot nadpłaty podatku następuje:
 1. na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta obowiązanego do posiadania rachunku bankowego;
 2. w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są obowiązani do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.
Za dzień zwrotu nadpłaty podatku uważa się dzień:
 1. obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;
 2. złożenia przekazu pocztowego;
 3. wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.
Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie (art. 77 b § 3 UOrdPod).
Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.
Nadpłata wynikająca z korekty zeznania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest pomniejszana o kwotę odpowiadającą nadwyżce kwoty przekazanej na rzecz organizacji pożytku publicznego zgodnie z wnioskiem podatnika, o którym mowa w odrębnych przepisach, ponad zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół kwotę 1% podatku należnego wynikającego z tej korekty. Powyższe stosuje się odpowiednio do nadpłat wynikających z decyzji.
Co do zasady nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych (art. 78 § 1 UOrdPod).
W przypadku, gdy kwota dokonanego zwrotu podatku nie pokrywa kwoty nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem, zwróconą kwotę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty nadpłaty oraz kwoty jej oprocentowania w takim stosunku, w jakim w dniu zwrotu pozostaje kwota nadpłaty do kwoty oprocentowania.
Prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu (art. 80 § 1 UOrdPod).
Po upływie powyższego terminu wygasa również prawo do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Jednakże złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu nadpłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *