Prawo administracyjne

Zameldowanie

Kwestie związane z zameldowanie osoby w lokalu zostały uregulowane w Ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Zgodnie z treścią art. 9 Ustawy o ewidencji ludności przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
Dla zameldowania się w lokalu nie jest konieczna zgoda właściciela lokalu, osoba może wykazać innymi dokumentami, iż w przedmiotowym lokalu zamieszkuje.
Brak uprawnienia do poświadczenia pobytu nie może zwolnić organów od obowiązku wykazania, że w momencie podejmowania czynności rejestracyjnych wymieniona strona w rzeczywistości nie przebywała w spornym lokalu, albowiem ten właśnie aspekt sprawy, a nie kwestia zgody osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu, ma kluczowe znaczenie.
Należy, pamiętać, iż organ gminny prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany na podstawie zgłoszenia dokonać zameldowania lub wymeldowania przez zarejestrowanie danych dotyczących osoby i miejsca jej pobytu, jak również innych zdarzeń objętych obowiązkiem meldunkowym. Natomiast jeżeli zgłoszone dane budzą wątpliwości, o dokonaniu zameldowania lub wymeldowania rozstrzyga właściwy organ gminy.
Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 15 grudnia 2009 r. w sprawie II OSK 1961/2008 między przesłankami wymeldowania a przesłankami zameldowania jest zasadnicza różnica. Kwestia dobrowolności opuszczenia lokalu mieszkalnego badana jest w postępowaniu o wymeldowanie natomiast przy zameldowaniu istotne jest tylko przebywanie pod wskazanym adresem.
Potwierdzenie pobytu jest tylko stwierdzeniem faktu, a nie istnienia uprawnienia i ma charakter wyłącznie dowodowy. Z tego też powodu nie ma konieczności potwierdzania tej okoliczności przez wszystkich współwłaścicieli, jeśli została ona potwierdzona innymi dowodami i jest bezsporna. (II SA/Rz 700/2008)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *