Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowa zlecenia uregulowana jest w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
O wypowiedzeniu umowy zlecenia stanowi art. 746 k.c. Zgodnie z nim dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. W razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.
Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów (art. 746 § 3 k.c.).
Z powyższych przepisów expressis verbis wynika, iż każdej ze stron umowy zlecenia przyznane zostało uprawnienie o charakterze kształtującym do jednostronnego rozwiązania tej umowy. W przypadku, gdy wypowiedzenia dokonał dający zlecenie obciąża go obowiązek zwrócenia przyjmującemu zlecenie poczynionych przez niego do dnia wypowiedzenia wydatków. W sytuacji, gdy zlecenie miało charakter odpłatny dający zlecenie jest obowiązany ponadto zapłacić przyjmującemu część wynagrodzenia odpowiadającą wykonanej przez niego części działań, które składają się na jego świadczenie. Natomiast w przypadku, gdy umowę zlecenia wypowiedział przyjmujący zlecenie to nie przysługuje mu roszczenie o zwrot poniesionych przez niego wydatków i o zapłatę odpowiedniej części wynagrodzenia, chyba, że umówiono się inaczej.
Wypowiedzenie umowy zlecenia może zostać dokonane w każdym czasie.
Należy podkreślić jednak, iż wypowiedzenie to nie jest dopuszczalne w przypadku, gdy zlecenie zostało wykonane przez przyjmującego, a także przy zleceniu stałym zawartym na czas określony, gdy upłynął przewidziany w umowie czas istnienia zobowiązania.
Umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie (art. 746 k.c.) (Wyrok SN z dnia 28 września 2004 r., IV CK 640/03).
Wypowiedzenie dokonuje się przez złożenie oświadczenia drugiej stronie umowy zlecenia. Dla oświadczenia tego nie wymaga się zachowania szczególnej formy. Jednakże, gdy umowa zlecenia była zawarta w takiej formie, wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.
Przepisy prawa nie ustanawiają terminów wypowiedzenia.
W związku z powyższym wypowiedzenie powoduje wygaśnięcie zobowiązania z chwilą, gdy dotarło do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.
W umowie o świadczenie usług, do której mają zastosowanie przepisy o wypowiedzeniu zlecenia, dopuszczalne jest określenie przez strony terminu jej wypowiedzenia także z ważnych powodów (Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2004 r., V CK 433/03).
W wypowiedzeniu umowy zlecenia nie jest wymagane wskazanie powodu wypowiedzenia, a co za tym idzie wywołuje ono skutek niezależnie od tego, czy w ogóle istniał jakiś obiektywny powód złożenia takiego oświadczenia. Należy podkreślić jednak, iż od istnienia ważnego powodu ustawodawca uzależnił dalsze skutki wypowiedzenia umowy zlecenia o charakterze odpłatnym. W przypadku, gdy wypowiedzenie to zostało dokonane bez ważnego powodu wypowiadający (dotyczy to zarówno przyjmującego, jak i dającego zlecenie) obowiązany jest naprawić szkodę, którą poniosła druga strona. Nie można zapominać, iż każda ze stron może odstąpić od umowy zlecenia bez zobowiązania do naprawienia szkody w sytuacji, gdy została ogłoszona upadłość przyjmującego zlecenie (art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze; t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.). Natomiast ogłoszenie upadłości dającego zlecenie powoduje wygaśnięcie zobowiązania.
Za ważne powody uważane są:
  1. sytuacje o charakterze obiektywnym, np. zmiana sytuacji gospodarczej;
  2. sytuacje, które odnoszą się do osób, stron, stosunków pomiędzy nimi, np. nieporozumienie pomiędzy dającym zlecenie a je przyjmującym.
W oświadczeniu powinien być wskazany ważny powód stanowiący przyczynę wypowiedzenia.
Wykazanie, iż ważny powód nie istniał obciążać będzie drugą stronę, która domagać się będzie zapłaty odszkodowania.
Przepisy prawa, które zakazują zrzeczenia się z góry uprawnienia do wypowiedzenia umowy zlecenia z ważnych powodów mają charakter bezwzględnie obowiązujący. W związku z tym strony nie mogą ani w umowie, ani w późniejszej czynności prawnej, która dokonana będzie przed powstaniem przyczyny wypowiedzenia wyłączyć powyższego uprawnienia. Stroną nie przysługuje także uprawnienie do modyfikowania wskazanego w ustawie prawa do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów na niekorzyść uprawnionego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *