Prawo cywilne

Współwłasność samochodu

Współwłasność samochodu oznacza stan, w którym własność auta przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność samochodu może powstać w drodze różnych czynności prawnych.
Najczęściej w praktyce współwłasność powstaje w wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu. Aby skutek ten nastąpił konieczne jest wymienienie wszystkich współwłaścicieli w treści umowy. Osoby te są wówczas stroną umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Ponadto konieczne jest, aby każdy ze współwłaścicieli podpisał wskazaną umowę. Jeżeli chodzi o zarejestrowanie takiego auta to procedura rejestracji odbywa się podobnie, jak w przypadku, gdy pojazd ten ma tylko jednego właściciela. Należy podkreślić, iż kolejność, w której współwłaściciele zostali wskazani w umowie nie ma żadnego znaczenia. Natomiast kolejność wskazania współwłaścicieli we wniosku o rejestrację pojazdu odgrywa istotną rolę. Bowiem dane osoby wskazanej we wniosku jako pierwsza będą wpisane na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego (w rubryce C). Dane pozostałych zaś współwłaścicieli będą widniały w rubryce „Adnotacje urzędowe” ze wskazaniem, iż są to współwłaściciele pojazdu.
Współwłasność samochodu powstaje także w wyniku zawarcia umowy sprzedaży jedynie części zarejestrowanego już samochodu. W przypadku tym  należy w umowie kupna-sprzedaży auta określić  zbywaną część. Kupujący ma wówczas obowiązek zapłacić 2 % podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast jest on zwolniony z opłat związanych z załatwianiem formalności w wydziale komunikacji. Powinien on wówczas złożyć wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu w przypadku, gdy została wydana.
Współwłasność pojazdu powstaje także w wyniku zawarcia umowy darowizny samochodu.  W przypadku tym wysokość należnego podatku uzależniona jest od wartości darowanego pojazdu oraz stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Należy podkreślić, iż gdy obdarowanym jest ktoś z najbliższej rodziny darczyńcy urząd skarbowy może zwolnić go całkowicie z obowiązku zapłaty podatku. Warunkiem jednakże takiego zwolnienia jest zgłoszenie przez obdarowanego darowizny w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy darowizny. W celu przerejestrowania samochodu obdarowany obowiązany jest przedstawić we właściwym Starostwie Powiatowym następujące dokumenty:
  1. umowę darowizny samochodu;
  2. dowód rejestracyjny samochodu;
  3. kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
  4. dowód uiszczenia opłaty za rejestrację.
W praktyce współwłasność samochodu powstaje zwykle z chęci obniżenia wysokości składki na polisę OC. Jeden ze współwłaścicieli, który nie ma wcale zniżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych za bezszkodową jazdę lub ma te zniżki małe bierze na drugiego współwłaściciela osobę z wysokim poziomem zniżek. W przypadku takim wysokość składki na polisę OC ulega znacznemu obniżeniu. Należy jednakże pamiętać o tym, iż w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli spowoduje wypadek z innym samochodem, zniżki zostaną potrącone wszystkim osobom, które wpisane są w dowodzie rejestracyjnym auta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *