Prawo spadkowe

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest pierwszym krokiem jaki należy uczynić w celu uregulowania spraw spadkowych po zmarłym. W niniejszym artykule omówię co przedmiotowy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku winien zawierać, jaką należy uiścić opłatę, do jakiego sądu należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku co do zasady nie jest pismem skomplikowanym, jednak musi spełniać wymogi stawiane pismu procesowemu przez kodeks postępowania cywilnego.

Kiedy należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku następuje z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można więc złożyć w każdej chwili po śmierci spadkodawcy. Należy jednak pamiętać, iż jeżeli wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składamy przez upływem 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy to wszyscy spadkobiercy muszę złożyć oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. Oświadczenia, o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

Strony postępowania spadkowego

W wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wymienić oraz wskazać adresy zamieszkania wszystkich osób będących spadkobiercami ustawowymi oraz spadkobierców testamentowych – jeżeli spadkodawca pozostawił testament.

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkobierca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia.

Petitum wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

W petitum wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wskazujemy o co wnosimy oraz zamieszczamy ewentualnie inne wnioski procesowe np. o obciążenie kosztami postępowania, etc.

Wnoszę o stwierdzenie, że spadek po zmarłym Janie Kowalskim zmarłym w dniu 1 listopada 2011 roku, ostatnio zamieszkałym w Krakowie , na podstawie ustawy w częściach równych nabyły jego córki: Karolina Kowalska i Barbara Kowalska.

Uzasadnienie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

W uzasadnieniu podajemy okoliczności faktyczne istotne dla postępowania tj. kiedy zmarł spadkodawca, kto jest spadkobiercą, czy spadkodawca pozostawił testament, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne.

Na te okoliczności należy również powołać stosowne dowody: akt zgonu spadkodawcy, akt małżeństwa spadkodawcy, akty urodzenia dzieci, akty małżeństwa dzieci jeśli zawarły związek małżeński i nastąpiła zmiana ich nazwiska.

Właściwość sądu dla rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Do czynności w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć tyle jego odpisów i odpisów załączników ilu w postępowaniu występuje uczestników postępowania.

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wnieść opłatę w wysokości 50 zł – w znakach sądowych lub na rachunek sądu spadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *