Prawo podatkowe, Prawo podatkowe dla firm

Ustawa o podatku rolnym

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) reguluje wszystkie kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem rolnym. Ustawa ta weszła w życie dnia 1 stycznia 1985 r. W ciągu tak długiego okresu obowiązywania  do aktu tego wprowadzono liczne nowelizacje. Ostatnia nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2011 r. Wprowadziła ją ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475).
W artykule 1 przedmiotowej ustawy podkreślono, iż opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. W przedmiotowej ustawie znajdują się także definicje takich istotnych pojęć dla podatku rolnego, jak gospodarstwo rolne oraz działalność rolnicza. I tak za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej (art. 2 ust. 1 UPodR). Za działalność rolniczą uważa się natomiast produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb (art. 2 ust. 2 UPodR).
Tak, jak w każdej ustawie, która reguluje opodatkowanie określonym rodzajem podatku, w ustawie o podatku rolnym znajdują się przepisy dotyczące takich kwestii, jak:
 1. Kto jest podatnikiem podatku rolnego?
 2. Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem rolnym?
 3. Ile wynosi podatek rolny za dany rok podatkowy?
 4. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 5. Kiedy wygasa obowiązek podatkowy?
 6. Jaki jest organ właściwy w sprawie podatku rolnego?
 7. Jaki organ ustala wysokość podatku rolnego?
 8. Jakie są obowiązki podatników podatku rolnego będących osobami fizycznymi, a jakie podatników będących osobami prawnymi?
 9. Zwolnienia przedmiotowe od podatku rolnego.
 10. Zwolnienia podmiotowe od podatku rolnego.
 11. Jakie są ulgi od podatku rolnego?
 12. Co to jest ulga inwestycyjna i kiedy przysługuje?
 13. Ulgi i zwolnienia stosowane z urzędu oraz na wniosek podatnika.
 14. Jakie są przeliczniki powierzchni użytków rolnych?
Istotną kwestię uregulowaną w ustawie o podatku rolnym jest zwolnienie z tego podatku gmin oraz Skarbu Państwa. Natomiast podatnikiem tego podatku mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają określony tytuł prawny do gruntów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *