Prawo cywilne

Umowa wynajmu garażu

Przez umowę wynajmu garażu wynajmujący oddaje najemcy do używania miejsce garażowe, a najemca zobowiązuje się uiszczać określony czynsz. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy dotyczące najmu zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Strony umowy
W umowie wynajmu garażu powinno się precyzyjnie określić strony umowy. W przypadku, gdy stronami umowy są osoby fizyczne należy podać ich:
 • imiona i nazwiska;
 • daty urodzenia;
 • imiona rodziców;
 • adresy zamieszkania;
 • serię i numer dowodów osobistych.
W przypadku, gdy strony prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej obok ich nazwisk powinno się podać nazwę tej działalności. Jeżeli natomiast stroną umowy wynajmu garażu jest spółka konieczne jest wskazanie następujących danych:
 • nazwy spółki;
 • adresu siedziby spółki;
 • numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • osoby uprawnionej do reprezentacji spółki.
Opis przedmiotu umowy
W umowie wynajmu garażu powinien znajdować się dokładny opis przedmiotu najmu.
Na opis ten powinno składać się:
 • określenie położenia miejsca parkingowego (jego adres);
 • wskazanie powierzchni garażu;
 • wskazanie na, jakiej kondygnacji znajduje się garaż.
Przeznaczenie przedmiotu najmu
W umowie najmu powinno się precyzyjnie określić przeznaczenie przedmiotu najmu, np. garaż przeznaczony będzie do parkowania samochodu osobowego).
Stan techniczny przedmiotu najmu
Umowa wynajmu garażu powinna zawierać także oświadczenie najemcy, iż znany jest mu stan techniczny wynajmowanego garażu. Dodatkowo strony przedmiotowej umowy mogą sporządzić protokół, w którym określą stan techniczny przedmiotu najmu. W protokole tym należy wówczas wskazać wszystkie wady wynajmowanego miejsca garażowego. W oparciu o wskazany protokół strony mogą dokonywać późniejszych rozliczeń.
Czas trwania umowy
Umowa wynajmu garażu może być zawarta zarówno na czas oznaczony, jak i nieoznaczony. Istotny jest jednakże fakt, iż czas ten musi zostać wskazany w umowie. Oznacza to, iż należy w umowie określić, iż umowa najmu zawierana jest, np. na trzy lata lub do 31 grudnia 2013 r. albo też na czas nieoznaczony. Należy podkreślić, iż dla wynajmującego korzystniejsze jest określenie czasu trwania umowy. Wynika to z faktu, iż najem zawarty na czas oznaczony kończy się z upływem terminu wskazanego w umowie. Natomiast najem, który został zawarty na czas nieoznaczony strony muszą wypowiedzieć.
Data i miejsce sporządzenia umowy
W umowie wynajmu garażu obowiązkowo powinno się wskazać datę i miejsce sporządzenia umowy.
Czynsz
Umowa wynajmu garażu ma charakter odpłatny. Dlatego też należy wskazać w niej wysokość czynszu, a także termin i sposób jego zapłaty.
Koszty dodatkowe
Koszty najmu nie ograniczają się jedynie do zapłaty przez najemcę czynszu. Konieczne jest ponadto ponoszenie innych kosztów takich, jak np. podatki, ubezpieczenie. Dlatego też strony powinny zapisać w umowie sposób, w jaki będą rozliczane te dodatkowe koszty. Przede wszystkim, która strona będzie ponosić jakie koszty.
Ponadto strony w umowie wynajmu garażu mogą określić wysokość kaucji, jaką najemca powinien zapłacić wynajmującemu.
Zobowiązania najemcy
Umowa wynajmu garażu powinna zawierać także zobowiązanie najemcy do używania przedmiotu najmu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem wskazanym w umowie oraz do zwrócenia go w stanie niepogorszonym.
Wypowiedzenie
Jeżeli umowa wynajmu garażu zawierana jest na czas oznaczony powinno się w niej wskazać, w jakich sytuacjach można ją wypowiedzieć.
Podpisy stron
Umowa wynajmu garażu powinna być podpisana własnoręcznie przez strony ją zawierające.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *