Prawo cywilne

Umowa ugody

Umowa ugody jest uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać (art. 917 k.c.).

Ugoda ma charakter umowy wzajemnej. Istotne w niej są wzajemne ustępstwa obydwu stron. Pod pojęciem „ustępstwo” należy rozumieć jakąkolwiek rezygnację ze stanowiska, które zajmowała strona na początku. Można wymienić przykładowo takie zachowania, jak: ograniczenie roszczenia, obniżenie stopy procentowej.

Ugoda zaliczana jest do tzw. umów ustalających. Wynika to z faktu, iż jej celem jest przekształcenie stosunku prawnego charakteryzującego się niepewnością oraz spornością w stosunek prawny o charakterze pewnym i bezspornym.

Co do zasady przepisy prawa nie wymagają dla ugody zachowania szczególnej formy. Jednakże jeżeli dotyczy ona przedmiotu, dla którego zastrzeżona jest forma szczególna, ugoda powinna być zawarta w tej formie.

Do ugody stosuje się przepisy prawne, które określają zakres swobody stron przy kształtowaniu treści czynności prawnych. Zgodnie z ogólną regułą nieważna jest ugoda, która jest sprzeczna z ustawą, zasadami współżycia społecznego lub ma na celu obejście ustawy (art. 58 k.c.).

Dokonanie czynności prawnej dla osiągnięcia skutków, jakie ustawa z nią wiąże nie ma na celu obejścia prawa (art. 58 § 1 k.c.) (Wyrok SN z dnia 11.01.2006 r., II UK 51/05).

Na podstawie art. 918 § 1 k.c. uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy.

Jan Kowalski zawarł z Markiem Kwiatkowskim ugodę, której przedmiotem jest określenie wysokości świadczenia wynikającego z istniejącego między nimi zobowiązania. Po pewnym czasie okazało się jednak, że zobowiązanie to nie istnieje między stronami. Strony w momencie zawierania ugody pozostawały w błędnym przekonaniu, że jest inaczej.

Nie można uchylić się jednak od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została ona zawarta w złej wierze.

Nie można zapominać tutaj także o ugodzie sądowej. Została ona uregulowana w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach strony mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem (art. 10 k.p.c.).

Ustawodawca dopuszcza także zawarcie ugody przed wniesieniem pozwu, jeżeli charakter sprawy cywilnej na to pozwala (art. 184 k.p.c.).

Do zakończenia sporu ugodą sądową nie jest konieczne poprzedzenie jej postępowaniem dowodowym (Postanowienie SN z dnia 6.07.1999 r., I PKN 200/99).

Ponadto mediacja prowadzona jest w celu zawarcia ugody. ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem (art. 18315 § 1 k.p.c.).

Ugoda zawierana przed sądem tym tylko różni się od ugody cywilnej, że oprócz treści charakterystycznej dla ugody zawiera ponadto oświadczenia, które zmierzają do umorzenia postępowania.

Ugody sądowe podlegają kontroli przez sąd. ugoda jest niedopuszczalna, gdy jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. Natomiast w postępowaniu w sprawach gospodarczych sąd uzna ugodę zawartą przez strony za niedopuszczalną tylko wtedy, gdy jej treść jest niezgodna z prawem lub sprzeczna z zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także wtedy, gdy wymaga tego ochrona środowiska lub ochrona produkcji należytej jakości (art. 47913 § 2 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *