Prawo pracy

Umowa o pracę

Umowa o pracę to zgodne oświadczenie woli stron, według którego jedna strona – pracownik, zobowiązuje się świadczyć w sposób ciągły, powtarzający się, na rzecz drugiej strony – pracodawcy, pracę określonego rodzaju, a druga – zatrudniać prcownik za wynagrodzeniem.

Umowę o pracę należy zaliczyć do następujących rodzajów umów:

 • umowy dwustronnie zobowiązującej – wynikają z niej prawa i obowiązki zarówna dla pracodawcy, jak i pracownika;
 • umowy odpłatanej – świadczenia wynikające z umowy o pracę co do zasady spełniane są pod tytułem odpłatnym;
 • umowy konsensualnej – zawarcie umowy następuje przez samo porozumienie stron.

Umowa o pracę wymaga osobistego świadczenia pracy przez pracownika. Nie jest ona czynnością cywilnoprawną, ponieważ stosuje się do niej przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.), a jedynie posiłkowo przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Podstawową funkcją umowy o pracę jest powstanie stosunku pracy. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy (art. 26 k.p.). Kolejną funkcją umowy o pracę jest określenie czasu trwania pracy oraz warunków jej wykonywania.

Zgodnie z art. 29 kodeksu pracy umowa o pracę powinna określać strony tej umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 1. rodzaj pracy (można określić przed podanie nazwy stanowiska, funkcji, albo oznaczenia zespołu czynności wykonywanych przez pracownika);
 2. miejsce wykonywania pracy (można określić przez podanie adresu jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej będącej pracodawcą);
 3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze powinno być określone w sposób wyraźny);
 4. wymiar czasu pracy (należy określić czy praca ma być wykonywana na cały lub pół etatu lub ustalić dzienne lub tygodniowe normy czasu pracy);
 5. termin rozpoczęcia pracy (jeżeli termin ten nie zostanie określony w umowie to stosunek pracy nawiązuje się z dniem jej zwarcia, a w przypadku, gdy to również nie zostało ustalone – z chwilą dopuszczenia pracownika do pracy).
Koniecznym składnikiem umowy o pracę jest jedynie określenie rodzaju pracy.

Oprócz składników umowy o pracę, które zostały wyliczone w art. 29 kodeksu pracy, prawo dopuszcza również wiele innych postanowień. Należą do nich m.in.

 • odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie;
 • zatrudnienie pracownika w pracy weekendowej lub skróconym tygodniu pracy;
 • liczbę godzin pracy osoby, która zatrudniana jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, powyżej których przysługuje wynagrodzenie za godziny nadliczbowe;
 • obowiązek dbałości o dobre imię pracodawcy.
Umowę o pracę należy zawrzeć w formie pisemnej.

Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Pracodawca jest obowiązany poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy o pracę o:

 1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
 2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę;
 3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego;
 4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia może nastąpić także przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

Ponadto pracodawca jest obowiązany poinformować pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o jego zmianie, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku, gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia może nastąpić także przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający jeden miesiąc powinna dodatkowo określać:

 1. czas wykonywania pracy za granicą;
 2. walutę, w jakiej będzie wypłacane wynagrodzenie w czasie pracy za granicą.

Ponadto przed skierowaniem pracownika do pracy pracodawca dodatkowo informuje pracownika na piśmie o:

 1. świadczeniach przysługujących z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju, obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania;
 2. warunkach powrotu pracownika do kraju.

Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia może nastąpić także przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *