Prawo cywilne dla firm, Prawo podatkowe

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
Elementy umowy kupna-sprzedaży samochodu
Umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna być sporządzona w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
Powinno znaleźć się w niej określenie:
 1. przedmiotu sprzedaży;
 2. ceny sprzedaży;
 3. daty zawarcia umowy;
 4. miejsca zawarcia umowy;
 5. danych każdej ze stron umowy;
 6. podpis każdej strony.
Data zawarcia umowy sprzedaży ma istotne znaczenie. Od niej uzależnione są bowiem terminy, w których strony umowy obowiązane są spełnić obciążające ich obowiązki będące konsekwencją tej umowy.
Obowiązki spoczywające na stronach umowy kupna-sprzedaży samochodu
Umowa kupna-sprzedaży samochodu rodzi obowiązki nie tylko po stronie kupującego, ale także po stronie sprzedającego.
Podstawowe obowiązki obciążające strony omawianej umowy to:
 1. przeniesienie na kupującego własności samochodu (obowiązek ten obciąża sprzedawcę);
 2. wydanie kupującemu samochodu (obowiązek ten obciąża sprzedawcę);
 3. odebranie samochodu (obowiązek ten obciąża kupującego);
 4. zapłacenie sprzedawcy ceny samochodu (obowiązek ten obciąża kupującego).
Ponadto kupujący obowiązany jest zarejestrować samochód w odpowiednim Wydziale Komunikacji w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Jeżeli samochód ten został zakupiony w Polsce do jego rejestracji wymagane są następujące dokumenty:
 • dowód własności pojazdu (faktura, rachunek, umowa kupna sprzedaży samochodu, darowizny, zamiany itp.);
 • dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
 • karta pojazdu – jeśli została wydana;
 • polisa OC;
 • dowód osobisty.
Kupującego obciąża także obowiązek podjęcia w ciągu 30 dni od dnia zakupu samochodu decyzji, czy pozostawia ubezpieczenie samochodu OC w dotychczasowym zakładzie ubezpieczeń. W przypadku, gdy nie wypowie umowy ubezpieczenia we wskazanym wyżej terminie, umowa ta automatycznie przejdzie na kupującego i będzie obowiązywać do końca okresu, na który została zawarta.
W przypadku, gdy kupujący nie wypowie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu ubezpieczenia w dotychczasowym zakładzie ubezpieczeń, a zawrze nową umowę z innym zakładem ubezpieczeń to obciążać go będzie obowiązek płacenia dwóch składek.
Kupujący musi także opłacić podatek.
Natomiast sprzedającego obciąża obowiązek zgłoszenia faktu sprzedaży samochodu w odpowiednim Wydziale Komunikacji. Uczynienie zadość temu obowiązkowi zabezpiecza sprzedawcę od ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się np. w sytuacji, gdy kupujący spowodowałby wypadek, a samochód zarejestrowany byłby jeszcze na starego właściciela. Ponadto sprzedający obowiązany jest zawiadomić o sprzedaży samochodu ubezpieczyciela w ciągu 30 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *