Prawo cywilne

Umowa kupna garażu

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
Elementy umowy kupna garażu
Powinno znaleźć się w niej określenie:
  1. przedmiotu sprzedaży;
  2. ceny sprzedaży;
  3. daty zawarcia umowy;
  4. miejsca zawarcia umowy;
  5. danych każdej ze stron umowy;
  6. podpis każdej strony.
Data zawarcia umowy sprzedaży ma istotne znaczenie. Od niej uzależnione są bowiem terminy, w których strony umowy obowiązane są spełnić obciążające ich obowiązki będące konsekwencją tej umowy.
Wysokość maksymalnej stawki notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego sprzedaży garażu zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Wysokość tej stawki reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.).
Obowiązki spoczywające na stronach umowy kupna garażu
Umowa kupna garażu rodzi obowiązki nie tylko po stronie kupującego, ale także po stronie sprzedającego.
Podstawowe obowiązki obciążające strony omawianej umowy to:
  1. przeniesienie na kupującego własności garażu (obowiązek ten obciąża sprzedawcę);
  2. wydanie kupującemu garażu (obowiązek ten obciąża sprzedawcę);
  3. odebranie garażu (obowiązek ten obciąża kupującego);
  4. zapłacenie sprzedawcy ceny miejsca garażowego (obowiązek ten obciąża kupującego).
Konieczne jest także zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) przy umowie sprzedaży podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości wynosi 2 %.
Ponadto sprzedawca obowiązany jest udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy sprzedanej oraz wydać posiadane przez siebie dokumenty, które jej dotyczą. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych rzeczy, sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu.
Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z tą samą chwilą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *