Prawo cywilne, Prawo podatkowe

Umowa darowizny samochodu

Umowa darowizny stanowi jedną z form przeniesienia własności samochodu. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Wynika z tego jednoznacznie, iż umowa darowizny nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Staje się ona ważna, gdy samochód będący przedmiotem darowizny został wydany obdarowanemu.
Umowa darowizny powinna być zawarta co najmniej w formie pisemnej.
Wymóg ten wynika z późniejszej konieczności przerejestrowania samochodu. W przypadku, gdy omawiana umowa nie będzie zawarta na piśmie obdarowany może spotkać się z odmową przerejestrowania na niego samochodu.
Umowa darowizny powinna zawierać co najmniej:
  1. markę i model samochodu;
  2. rok produkcji samochodu;
  3. numer nadwozia;
  4. numery rejestracyjne;
  5. dane stron umowy;
W treści umowy darowizny samochodu powinno znaleźć się oświadczenie obdarowanego o przyjęciu przedmiotu darowizny – samochodu.
Umowa darowizny samochodu powinna być sporządzona w formie jednobrzmiącej w liczbie egzemplarzy równej liczbie wszystkich darczyńców i obdarowanych.
Należy podkreślić, iż przedmiotem umowy darowizny może być także udział we współwłasności samochodu.
Podatek od umowy darowizny samochodu
Darowizna samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jednakże obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy umowa darowizny została zawarta w formie aktu notarialnego.
Przerejestrowanie darowanego samochodu
W celu przerejestrowania samochodu obdarowany obowiązany jest przedstawić we właściwym Starostwie Powiatowym następujące dokumenty:
  1. umowę darowizny samochodu;
  2. dowód rejestracyjny samochodu;
  3. kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
  4. dowód uiszczenia opłaty za rejestrację.
Natomiast darczyńca obowiązany jest zawiadomić ubezpieczyciela o przeniesieniu własności pojazdu. W sytuacji takiej obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu przechodzi automatycznie na obdarowanego. Obdarowany ma jednak prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *