Prawo mieszkaniowe

Uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Ustawa o własności lokali w art. 25 przewiduje możliwość wystąpienia z pozwem o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.
Powyższe uregulowanie nie wprowadza katalogu zamkniętego podstaw zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Przykładowo Sąd w Krakowie wskazał, iż naruszenie interesu członków wspólnoty mieszkaniowej zaskarżaną uchwałą może wynikać z nadmiernej ogólności treści uchwały, uniemożliwiającej ścisłe ustalenie rzeczywistej woli (intencji) podejmujących ją właścicieli lokali.
Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 25 Ustawy o własności lokali, przysługującym właścicielom lokali środkiem służącym podważeniu uchwały właścicieli jest powództwo, które może być wniesione do sądu cywilnego, przy czym nawet zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu rozpoznania sprawy.
Właściciel lokalu jest ograniczony w prawie wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej sześciotygodniowym terminem zawitym prawa materialnego, liczonym od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Dzień podjęcia uchwały na zebraniu oraz formalne powiadomienie o uchwale (podjętej obiegiem) określają więc początek biegu terminu, bez względu na wadliwość zwołania zebrania lub powiadomienia o uchwale. Te ostatnie uchybienia podlegają badaniu jedynie w kontekście podstaw uchylenia uchwały, jeżeli została zaskarżona w czasie właściwym.
Na podstawie powyższych uregulowań Sąd Apelacyjny w Krakowie wyraził stanowisko, iż przepis art. 25 ust. 1a Ustawy o własności lokali, poprzez zakreślenie terminu do zaskarżenia uchwały, stwarza jednocześnie prekluzję do powoływania podstaw zaskarżenia, a zatem po upływie wskazanego w nim terminu wykluczone jest powoływanie dalszych podstaw uzasadniających uchylenie uchwały stosownie do art. 25 ust. 1.
Sądem właściwym do rozpoznania pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej jest sąd okręgowy,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *