Prawo cywilne

Ubezpieczenie wolontariuszy

Ubezpieczenie społeczne

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.) nie wprowadzono obowiązku, a nawet możliwości objęcia wolontariusza ubezpieczeniem społecznym (emerytalnym, rentowym, chorobowym, wypadkowym). Konsekwencją takiego uregulowania jest nie zaliczanie okresu wolontariatu do okresów składkowych lub  nieskładkowych. Ponadto wolontariat nie jest wliczany do stażu pracy. Nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, a także na  nabycie prawa do emerytury lub renty.

Wolontariusz nie podlega obowiązkowemu, a także dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie wypadkowe to ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie expressis verbis nakłada na korzystającego obowiązek zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku, gdy wykonuje on świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Wolontariusz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu, gdy wykonuje świadczenia woluntarystyczne przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

W sytuacji, gdy świadczenie wolontariusza trwa dłużej niż 30 dni taki obowiązek nie powstaje, ponieważ wolontariusz będzie podlegał ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Jeżeli wolontariusz wykonujący świadczenie dłużej niż 30 dni ulegnie wypadkowi to korzystającego obciąża obowiązek sporządzenia protokołu wypadkowego i przesłania go łącznie z porozumieniem wolontariackim do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu wszczęcia procedury odszkodowawczej.

Zapewnienie wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest obligatoryjne w przypadku delegowania go do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna.

W sytuacji takiej korzystający jest zobowiązany także do zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu. Jeżeli natomiast delegowanie wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa ma miejsce w innych warunkach niż wymienione zapewnienie przez korzystającego wskazanych dwóch rodzajów ubezpieczeń ma jedynie charakter fakultatywny.

Ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego sytuacja przedstawia się odmiennie. Art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) dopuszcza możliwość objęcia wolontariusza świadczeniami zdrowotnymi na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) korzystający ze świadczeń wolontarystycznych może zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, pod warunkiem, że nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Od decyzji podmiotu na rzecz którego wolontariusz wykonuje świadczenia (zwanego „korzystającym”) zależy, czy wolontariusz będzie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jeżeli zostanie do niego zgłoszony, to na korzystającym ciąży obowiązek odprowadzania składek na te ubezpieczenie. Objęcie wolontariusza ubezpieczeniem zdrowotnym następuje z dniem określonym w umowie zawartej między korzystającym a NFZ. Natomiast ubezpieczenie to wygasa z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Dodatkowo zaznaczyć należy, iż ustawodawca dopuszcza możliwość zapewnienia wolontariuszowi przez korzystającego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych świadczeń.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wolontariusza jest fakultatywne.

Obowiązek jego zastosowania może wynikać np. z porozumienia o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych. Ubezpieczyć się może także sam wolontariusz. Poza wspomnianymi przypadkami niekiedy przepisy szczególne przewidują obligatoryjne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej (np. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *