Pozostałe dla domu

Standaryzowany oraz niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny

Na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) fundusz sekurytyzacyjny może być utworzony jako:
 1. standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny;
 2. niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny.
Fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek oraz wyłączne prawo używania w nazwie oznaczenia:
 1. „standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny” lub
 2. „niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny”.
Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny
Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest tworzony jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami (art. 185 ust. 1 UFundInw).
Do momentu utworzenia drugiego subfunduszu aktywa i zobowiązania subfunduszu stanowią aktywa i zobowiązania funduszu. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny nie może dokonywać kolejnych emisji certyfikatów związanych z danym subfunduszem.
Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek lokować co najmniej 75 % wartości aktywów danego subfunduszu wyłącznie w jedną pulę wierzytelności lub prawa do wszystkich świadczeń otrzymywanych przez inicjatora sekurytyzacji z tytułu jednej puli wierzytelności. Jeżeli jednak statut standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego tak stanowi, fundusz może lokować co najmniej 75 % wartości aktywów danego subfunduszu w kilka pul wierzytelności lub w prawa do świadczeń otrzymywanych z tytułu kilku pul wierzytelności, pod warunkiem że:
 1. inicjatorami sekurytyzacji są banki krajowe lub instytucje kredytowe;
 2. wierzytelności wchodzące w skład wszystkich pul są jednolite rodzajowo;
 3. umowy zobowiązujące do nabycia wierzytelności, puli wierzytelności oraz umowy o subpartycypację w odniesieniu do każdej z pul wierzytelności zostaną zawarte w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu.
Ponadto standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu zawrzeć:
 1. umowę zobowiązującą do nabycia puli wierzytelności lub umowę o subpartycypację lub
 2. umowy zobowiązujące do nabycia puli wierzytelności lub umowy o subpartycypację.
Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek dokonać likwidacji subfunduszu w przypadku, gdy:
 1. wszystkie wierzytelności wchodzące w skład nabytych przez niego pul wierzytelności zostały zaspokojone;
 2. fundusz otrzymał od inicjatorów sekurytyzacji wszystkie świadczenia należne mu z tytułu określonych pul wierzytelności.
Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny może dokonać likwidacji subfunduszu w przypadku, gdy:
 1. większość wierzytelności została zaspokojona, a przewidywane koszty uzyskania zaspokojenia roszczeń wynikających z pozostałych wierzytelności przewyższałyby wartość należnych funduszowi świadczeń;
 2. fundusz otrzymał od inicjatora albo inicjatorów sekurytyzacji większość należnych mu świadczeń, a koszty funkcjonowania subfunduszu do przewidywanego momentu uzyskania pozostałych należnych funduszowi świadczeń przewyższałyby wartość tych świadczeń;
 3. co do wierzytelności, które nie zostały zaspokojone, istnieje orzeczenie wydane przez właściwy organ stwierdzające brak możliwości zaspokojenia się z wierzytelności, które nie zostały zaspokojone
– pod warunkiem że likwidacja subfunduszu nie naruszy praw uczestników standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego określonych w statucie funduszu.
Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny
Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny może być utworzony jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami (art. 187 ust. 1 UFundInw).
Do momentu utworzenia drugiego subfunduszu aktywa i zobowiązania subfunduszu stanowią aktywa i zobowiązania funduszu.
Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest obowiązany lokować nie mniej niż 75 % wartości aktywów funduszu, a w przypadku niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego z wydzielonymi subfunduszami nie mniej niż 75 % wartości aktywów każdego subfunduszu, w:
 1. określone wierzytelności;
 2. papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne;
 3. prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności.
Lokaty, o których mowa w pkt 2, nie mogą stanowić więcej niż 25 % wartości aktywów netto funduszu, a w przypadku niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego z wydzielonymi subfunduszami nie więcej niż 25 % wartości aktywów netto każdego subfunduszu.
Należy podkreślić, iż uczestnikami niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego mogą być wyłącznie:
 1. osoby prawne;
 2. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Jednakże statut funduszu może przewidywać, że uczestnikami niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego mogą być osoby fizyczne. W takim przypadku cena emisyjna jednego certyfikatu nie może być niższa niż równowartość w złotych 40.000 euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *