Prawo rodzinne

Rodzinny dom dziecka

Rodzinny dom dziecka reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Rodzinny dom dziecka organizuje powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. Powiat może także, na zasadzie porozumienia, organizować rodzinny dom dziecka na terenie innego powiatu.
W rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (art. 61 ust. 1 UPieZas). W razie konieczności umieszczenia w rodzinnym domu dziecka rodzeństwa, za zgodą prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.
Istotnym jest fakt, iż praca prowadzącego rodzinny dom dziecka jest wykonywana na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Z prowadzącym rodzinny dom dziecka starosta lub podmiot, któremu powiat zlecił organizowanie rodzinnego domu dziecka, zawiera umowę, która powinna określać w szczególności:
 1. strony umowy;
 2. cel i przedmiot umowy;
 3. miejsce sprawowania pieczy zastępczej;
 4. sposób i zakres finansowania działalności rodzinnego domu dziecka, ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na poszczególne cele;
 5. liczbę dzieci powierzonych prowadzącemu rodzinny dom dziecka;
 6. maksymalną liczbę dzieci, które można umieścić w danym rodzinnym domu dziecka;
 7. wysokość wynagrodzenia przysługującego prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz sposób wypłaty;
 8. zasady korzystania ze szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji przez prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 9. zakres niezbędnej pomocy w razie choroby prowadzącego rodzinny dom dziecka lub problemów z powierzonymi dziećmi;
 10. warunki czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem, w szczególności związanego z wypoczynkiem;
 11. wysokość kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być prowadzony rodzinny dom dziecka;
 12. zasady rozliczania otrzymywanych środków;
 13. uprawnienia starosty w zakresie bieżącej kontroli wykonywania umowy;
 14. warunki przyznawania środków finansowych na remonty lub pokrycie kosztów związanych ze zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być prowadzony rodzinny dom dziecka;
 15. czas, na jaki umowa została zawarta;
 16. warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.
Należy podkreślić, iż umowę zawiera się na okres co najmniej 5 lat. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje małżonkowi wskazanemu w umowie. Umowa ulega rozwiązaniu, w przypadku gdy prowadzący rodzinny dom dziecka zmieni miejsce sprawowania pieczy zastępczej, opuszczając terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powiat, z którego starostą została zawarta umowa, chyba że starosta postanowi inaczej lub zmiana miejsca sprawowania pieczy zastępczej jest związana z wyjazdem wakacyjnym.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 UPieZas w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka, dom ten prowadzi wskazana przez niego osoba, która uzyskała pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wyznaczona przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Powiat lub podmiot organizujący rodzinny dom dziecka obowiązany jest zatrudnić osobę zajmującą się opieką lub wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka na podstawie:
 1. umowy o pracę albo
 2. umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
Osoba zajmująca się opieką lub wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka może być zatrudniona w systemie zadaniowego czasu pracy. Osobą tą może być wyłącznie osoba wskazana przez prowadzącego rodzinny dom dziecka, która:
 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci, powiat lub podmiot organizujący rodzinny dom dziecka, na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka, zatrudnia osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (art. 65 ust. 1 UPieZas).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka, starosta może zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *