Prawo cywilne, Prawo cywilne dla firm

Rodzaje przesłanek procesowych w postępowaniu cywilnym

Przesłanki procesowe to okoliczności pozytywne lub negatywne, które przewidziane są przez przepisy prawa. Decydują one o możliwości wszczęcia oraz dalszego prowadzenia postępowania cywilnego.

Na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) przesłanki procesowe można podzielić według takich kryteriów, jak:
 1. podmiotowe i przedmiotowe na dotyczące:
  • sądu;
  • stron;
  • przedmiotu sprawy;
 2. skutek:
  • bezwzględne – niepodlegają konwalidacji;
  • względne – podlegają konwalidacji;
 3. istnienie lub nieistnienie:
  • pozytywne;
  • negatywne.
Przesłanki procesowe dotyczące sądu
Do przesłanek dotyczących sądu zalicza się okoliczności, które związane są z kompetencją sądu do rozpoznania i rozstrzygnięcia danej sprawy.
Należą do nich:
 1. droga sądowa (art. 2 k.p.c.) – to kompetencja sądów powszechnych do rozpoznawania spraw cywilnych;
 2. sprzeczność składu sądu z przepisami prawa (art. 379 pkt 4 k.p.c.) – wystąpienie tej przesłanki skutkuje nieważnością postępowania;
 3. sprawa rozpoznana została przez sędziego, który podlega wyłączeniu z mocy ustawy (art. 379 pkt 4 k.p.c.) – wystąpienie tej przesłanki skutkuje nieważnością postępowania;
 4. niewłaściwość sądu rejonowego w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu (art. 379 pkt 6 k.p.c.);
 5. właściwy tryb postępowania (art. 201-202 k.p.c.) – przewodniczący obowiązany jest badać w jakim trybie sprawa powinna być rozpoznana;
 6. właściwość sądu (art. 200 i 202 z wyjątkiem art. 379 pkt 6 k.p.c.) – w przypadku, gdy sąd stwierdzi swoją niewłaściwość obowiązany jest przekazać sprawę sądowi właściwemu;
 7. jurysdykcja krajowa (art. 1097 – 1116 k.p.c.) – wskazuje sprawy z zakresu prawa cywilnego podlegające właściwości sądów polskich;
 8. zapis na sąd polubowny (art. 1157 i 1161 w zw. z art. 1165 k.p.c.) – jest to umowa stron, która poddaje wynikły lub mogący wyniknąć w przyszłości spór z oznaczonego stosunku prawnego pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.
Przesłanki procesowe dotyczące stron
Przesłanki procesowe, które dotyczą stron postępowania są następujące:
 1. zdolność sądowa (art. 64 k.p.c.) – to zdolność do bycia stroną w procesie;
 2. zdolność procesowa (art. 65 k.p.c.) – to zdolność do dokonywania samodzielnie lub przez przedstawiciela czynności procesowych wobec sądu;
 3. brak właściwej reprezentacji po stronie powoda (art. 379 pkt 2) – przesłanka ta zachodzi wówczas, gdy za powoda niemającego zdolności sądowej lub procesowej nie działa podmiot uprawniony do jego reprezentowania;
 4. brak w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem – brak ten skutkuje niemożliwością podejmowania czynności procesowych w imieniu tej jednostki organizacyjnej;
 5. kaucja aktoryczna (art. 1119 k.p.c.) – służy ona zabezpieczeniu kosztów procesu; obowiązany jest nią wnieść na żądanie pozwanego powód, który nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 6. immunitet dyplomatyczny (art. 1111 k.p.c.) – osoby posiadające ten immunitet nie mogą być pozywane przed sądem polskim.
Przesłanki procesowe dotyczące przedmiotu sprawy
Przesłanki procesowe, które dotyczą przedmiotu sprawy to:
 1. zawisłość sporu (lis pendens) (art. 379 pkt 3, art. 192 pkt 1 k.p.c.) – przesłanka ta uniemożliwia ponowne wytoczenie powództwa w stosunku do przedmiotu, co do którego postępowanie jest już w toku przed tym samym lub innym sądem;
 2. powaga rzeczy osądzonej (res iudicata) (art. 379 pkt 3, art. 366 k.p.c.) – przesłanka ta uniemożliwia ponowne rozpoznanie sprawy, która została już rozstrzygnięta.
Przesłanki procesowe bezwzględne i względne
Istnienie bezwzględnej przesłanki procesowej skutkuje bezwzględną niedopuszczalnością wszczęcia i merytorycznego rozpoznania sprawy przez sąd (np. powaga rzeczy osądzonej, brak jurysdykcji krajowej). Przesłanki te sąd obowiązany jest brać pod uwagę z urzędu w każdym stanie sprawy. Ponadto nie podlegają one konwalidacji. Stwierdzenie przez sąd istnienia takiej przesłanki powoduje odrzuceniem pozwu. Natomiast rozpoznanie sprawy i wydanie orzeczenia mimo występowania przesłanek procesowych o charakterze bezwzględnym stanowi podstawę stwierdzenia nieważności postępowania.
Z kolei względne przesłanki procesowe uwzględniane są przez sąd nie z urzędu, lecz na zarzut lub wniosek pozwanego, a także takie, których braki mogą być uzupełnione przez strony lub sąd w terminie określonym (np. kaucja aktoryczna, zdolność procesowa).
Przesłanki procesowe pozytywne i negatywne
Występowanie pozytywnych przesłanek procesowych skutkuje merytorycznym rozpoznaniem sprawy (np. droga sądowa, zdolność sądowa). Natomiast konsekwencją istnienia negatywnych przesłanek procesowych jest przeszkoda w rozpoznaniu sprawy (np. powaga rzeczy osądzonej, zapis na sąd polubowny).
Brak dodatniej przesłanki procesowej lub istnienie ujemnej przesłanki procesowej stanowi tzw. przeszkodę procesową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *