Prawo karne

Przestępstwo polegające na wytwarzaniu, przetwarzaniu oraz przerabianiu narkotyków

Zgodnie z art. 53 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa powyżej, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
Przestępstwem, którym mówi ten przepis jest więc wytwarzanie, przez co należy rozumieć czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane środki odurzające lub substancje psychotropowe albo ich prekursory, ich oczyszczanie, ekstrakcję surowców i półproduktów oraz otrzymywanie soli tych środków lub substancji.
Środkiem odurzającym jest jak mówi nam ustawa definiując go jako każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która działa na środkowy układ nerwowy i ponadto, która znajduje się w wykazie stworzonym na potrzeby ustawy, który jest systematycznie poszerzany. Wytwarzanie zazwyczaj stanowi skomplikowany proces, którego każdy etap stanowi przestępstwo. Karą przewidzianą w tym przepisie w przypadku narkotyków wytwarzanych z substancji naturalnych zagrożone są czynności dokonywane po zbiorze- jak np. suszenie ziela konopi indyjskich.
Przetwarzanie oznacza nic innego jak czynności prowadzące do przemiany środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów na innego tego typu substancje, także na substancje niebędące środkami odurzającymi.
Przerabianie oznacza czynności prowadzących do otrzymywania mieszanin środków odurzających lub nadawania im postaci stosowanej w lecznictwie.
Dozwolone są natomiast wymienione czynności w odniesieniu do środków odurzających lub substancji psychotropowych będących produktami leczniczymi. Wytwarzać mogą je przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia wydanego w oparciu o przepisy prawa farmaceutycznego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W takim zezwoleniu będą również dokładnie wskazane środki, których ono dotyczy- każde wyjście poza jego granice będzie więc przestępstwem!
Istotne w tym zakresie jest stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie II AKa 356/2006 nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że wytwarzanie narkotyku rozpoczyna wysianie nasion konopi, a w przypadku uprawy z wykorzystaniem tzw. roślin macierzystych moment poddania uciętych pędów ukorzenieniu. Przyjęcie powyższego stanowiska powodowałoby, że przepisy art. 63 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy w zakresie dotyczącym uprawy i zbioru konopi nie miałyby zastosowania, gdyż każdorazowo sprawca ponosiłby odpowiedzialność na podstawie art. 53 ust. 1 cyt. ustawy.
Surowsza kara pozbawienie wolności na czas nie krótszy niż 3 lata grozi w przypadku wytworzenia, przetworzenia lub przerobienia znacznych ilości środków odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej. Ilość jaką należy uznać za znaczną nie została jednak jasno określona. Przyjmuje się, że znaczną będzie ilość mogąca zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych. Przez odwołanie do tak ustalonego kryterium bierze się pod uwagę nie tylko faktyczną ilość, ale także rodzaj narkotyku, który decyduje przecież o jego właściwościach.
Jak wskazał Sąd Najwyższy w sprawie I KZP 10/2009 jeżeli przedmiotem czynności wykonawczej przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 r. Nr 179 poz. 1485 ze zm.) jest taka ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, która mogłaby jednorazowo zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych, to jest to „znaczna ilość” w rozumieniu tej ustawy.
Kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata grozi także w przypadku dopuszczenia się owych czynów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (czyli dającej określić się w pieniądzu) lub osobistej ( mogącej zaspokoić inne niż majątkowe potrzeby).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *