Prawo administracyjne firm

Prawo wodne

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) weszła w życie 1 stycznia 2002 r. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. Ostatnia zmiana weszła w życie 29 grudnia 2011 r. Wprowadziła ją ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1195). Natomiast z dniem 1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie kolejna zmiana przedmiotowej ustawy. Zostanie ona wprowadzona ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 951).
Ustawa prawo wodne reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Ponadto przedmiotowa ustawa reguluje sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa. Zgodnie z jej przepisami gospodarowanie wodami jest prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości. Gospodarowanie wodami uwzględnia zasadę wspólnych interesów i jest realizowane przez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności tak, aby uzyskać maksymalne korzyści społeczne. Gospodarowanie wodami jest prowadzone w taki sposób, aby działając w zgodzie z interesem publicznym, nie dopuszczać do wystąpienia możliwego do uniknięcia pogorszenia ekologicznych funkcji wód oraz pogorszenia stanu ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio zależnych od wód. Gospodarowanie wodami jest oparte na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych, uwzględniających koszty środowiskowe i koszty zasobowe.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy Prawo wodne organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są:
  1. minister właściwy do spraw gospodarki wodnej;
  2. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – jako centralny organ administracji rządowej, nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej;
  3. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej – jako organ administracji rządowej niezespolonej, podlegający Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
  4. wojewoda;
  5. organy jednostek samorządu terytorialnego.
Przepisy przedmiotowej ustawy mają zastosowanie do wód śródlądowych oraz morskich wód wewnętrznych. Ponadto przepisy tej ustawy mają zastosowanie również do wód morza terytorialnego w zakresie planowania w gospodarowaniu wodami, ochrony przed zanieczyszczeniem ze źródeł lądowych oraz przed powodzią, a w pozostałym zakresie – w przypadkach w niej określonych. Natomiast przepisów ustawy prawo wodne nie stosuje się do morskich wód wewnętrznych oraz do wód morza terytorialnego w zakresie, w jakim korzystanie z tych wód uregulowane jest odrębnymi przepisami. Ponadto omawiana ustawa nie narusza przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.) w zakresie kompetencji organów administracji morskiej.
W zakresie uregulowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) ustawy Prawo wodne nie stosuje się do:
  1. poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych;
  2. solanek, wód leczniczych oraz termalnych;
  3. wprowadzania do górotworu wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych oraz wykorzystanych wód, o których mowa w pkt 2.
Przepisów przedmiotowej ustawy nie stosuje się także do korzystania z wód zgromadzonych za pomocą urządzeń oraz instalacji technicznych niebędących urządzeniami wodnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *