Prawo rodzinne

Prawa rodzicielskie ojca

O równych prawach rodzicielskich przysługujących matce i ojcu w stosunku do dziecka stanowią nie tylko krajowe akty prawne, ale także akty prawne o charakterze międzynarodowym. Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Państwa-Strony tej konwencji obowiązane są szanować prawo dziecka odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka. Z powyższego wyraźnie wynika, iż pozbawienie ojca kontaktu z dzieckiem w sytuacji, gdy nie żyją oni pod jednym dachem stanowi nie tylko naruszenie praw ojca, ale przede wszystkim pogwałcenie praw dziecka. Ponadto równe prawa rodzicielskie matki i ojca wynikają z licznych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
W przypadku, gdy rodzice rozwodzą się to zgodnie z przepisem art. 58 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964, Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) w wyroku orzekającym rozwód sąd obowiązany jest rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem. Ponadto sąd  powinien orzec, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględni porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może także pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej utrzymywaniu kontaktu z dzieckiem po rozwodzie i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Należy jednakże podkreślić, iż nawet w przypadku powierzenia pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom i ustalenia miejsca zamieszkania dziecka u jego matki prowadzi do tego, iż bezpośrednią pieczę nad dzieckiem będzie sprawować jego matka. W konsekwencji tego rodzaju rozstrzygnięcie sądu w dużej mierze zbliżone jest do ograniczenia władzy rodzicielskiej ojca dziecka. Powierzając władzę rodzicielską obojgu rodzicom sąd nie reguluje kontaktów ojca z dzieckiem. W praktyce bardzo często zdarza się, iż na skutek konfliktów istniejących między rozwiedzionymi rodzicami, matka dziecka utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia regularne kontakty dziecka z drugim z rodziców, z którym nie mieszka pod jednym dachem. W takiej sytuacji istotne jest, aby ojciec wystąpił do sądu o ustalenie dla dobra dziecka warunków i terminów z nim spotkań.
W przypadku, gdy pochodzenie dziecka zostanie stwierdzone w drodze sądowego ustalenia ojcostwa to władza rodzicielska przysługuje ojcu jedynie wówczas, gdy sąd przyznał mu ją w wyroku ustalającym ojcostwo. W przypadku, gdy w wyroku tym nie zawarto żadnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie to władza rodzicielska nie przysługuje ojcu dziecka. Na decyzję sądu w przedmiocie przyznania ojcu władzy rodzicielskiej ma wpływ przede wszystkim postawa ojca wobec dziecka w toku procesu, a także wobec przedmiotu procesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *