Prawo cywilne

Pożytki z rzeczy

Zgodnie z art. 140 in fine ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. Istnieją dwa rodzaje pożytków rzeczy. Pierwszym są pożytki naturalne, którymi są  płody rzeczy i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny z niej dochód (art. 53 § 1 k.c.).

Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy.

Przykład pożytków naturalnych może stanowić wycięte drzewo, czy zebrane owoce.

Drewno pochodzące z lasu stanowiącego składnik majątku odrębnego małżonka oraz kwoty uzyskane ze sprzedaży tego drewna należą do majątku wspólnego małżonków, jeżeli są pożytkami rzeczy w rozumieniu art. 53 § 1 k.c. (Uchwała SN z dnia 23 października 1975 r., III CZP 71/75)

Można wyróżnić pożytki naturalne pobrane (np. zebrane owoce) oraz pożytki, które mają być pobrane w przyszłości (np. dojrzewające dopiero owoce). pożytki, które mają być pobrane w przyszłości zgodnie z art. 155 k.c. mogą być przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia ich własności, jednak do przeniesienia prawa własności niezbędne jest przeniesienie ich posiadania.

Zgodnie z art. 53 § 2 k.c. pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego. Przykładowo pożytkiem cywilnym rzeczy będzie czynsz najmu lokalu.

Przekazanie powiatowi na wyodrębniony rachunek środków pieniężnych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) z przeznaczeniem na realizację zadań określonych przepisami tej ustawy, upoważnia powiat do pobierania pożytków cywilnych w postaci odsetek należnych od przekazanych środków. pożytki te mogą być wykorzystane przez powiat wyłącznie na realizację zadań wynikających z przepisów powołanej ustawy (Uchwała SN z dnia 17 października 2001 r., III CZP 51/01).

Od pożytków rzeczy należy odróżnić pożytki prawa, którymi są dochody, jakie prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem (art. 54 k.c.).

Odsetki od wierzytelności stanowiącej składnik majątku odrębnego małżonka należą do majątku wspólnego małżonków jako pożytki prawa w rozumieniu art. 54 k.c. (Uchwała SN z dnia 30 maja 1979 r., III CZP 29/79).

Kodeks cywilny określa komu powinny przypaść pożytki rzeczy. Zgodnie z art. 55 § 1 k.c. uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki cywilne – w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia. Uprawnienie do pobierania pożytków wynika z określonego prawa podmiotowego. Uprawnionym może być właściciel, dzierżawca, użytkownik, a nawet posiadacz w dobrej wierze. Natomiast art. 55 § 2 k.c. określa sytuację, w której uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyskania pożytków, które przypadły innej osobie. W takim przypadku należy mu się od niej wynagrodzenie za te nakłady. Wynagrodzenie nie może przenosić wartości pożytków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *