Windykacja

Pozew w sprawach o zapłatę

Pozew o zapłatę uregulowany jest w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). pozew ten wnosi się w sprawach o zapłatę. W zależności od tego, jakie okoliczności powodują jego wniesienie, skutkuje on wszczęciem postępowania nakazowego, upominawczego lub uproszczonego.
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym należy wnieść w przypadku, gdy powód
dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:
 1. dokumentem urzędowym;
 2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
 4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.
Ponadto sąd wydaje nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu. Sąd wydaje nakaz zapłaty także na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323). Natomiast sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym należy wnieść do sądu rejonowego lub okręgowego.
Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie.
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 z późn. zm.) od pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym pozwany obowiązany jest uiścić jedynie ¼ opłaty.
Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym
Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym wnosi się w przypadku, gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.
Zgodnie z przepisem art. 499 k.p.c. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:
 1. roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
 2. przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;
 3. zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;
 4. miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.
Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym należy wnieść do sądu rejonowego lub okręgowego.
Jeżeli chodzi natomiast o elektroniczne postępowanie upominawcze to w pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu. pozew powinien zawierać również:
 1. numer PESEL powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli powód jest obowiązany do jego posiadania;
 2. numer NIP powoda innego niż osoba fizyczna, jeżeli powód jest obowiązany do jego posiadania, oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji.
Pozew o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym wnosi się drogą elektroniczną.
Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym
Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym należy wnieść w następujących sprawach:
 1. o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;
 2. o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.
Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym powinien być sporządzony na urzędowym formularzu.
Pozew o zapłatę w przedmiotowym postępowaniu wnosi się do sądu rejonowego.
W postępowaniu uproszczonym jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia. Połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju. W wypadku niedopuszczalnego połączenia w jednym pozwie kilku roszczeń przewodniczący zarządza zwrot pozwu. Jeżeli powód dochodzi części roszczenia, sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym tylko wtedy, gdy postępowanie to byłoby właściwe dla całego roszczenia wynikającego z faktów przytoczonych przez powoda. W przeciwnym wypadku sprawa rozpoznawana jest z pominięciem przepisów o tym postępowaniu.
W postępowaniu uproszczonym zmiana powództwa jest niedopuszczalna. Natomiast powództwo wzajemne oraz zarzut potrącenia są dopuszczalne, jeżeli roszczenia nadają się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *