Prawo karne

Pogryzienie przez psa

Wyprowadzając swojego pupila na spacer bez kagańca oraz smyczy często nie zdajemy sobie sprawy jakie konsekwencje prawne może rodzic sytuacja gdy nasz pies pogryzie inną osobę. W niniejszym krótkim artykule postaram się przybliżyć aspekty prawne związane z sytuacją w której dochodzi do pogryzienia przez psa.
Pogryzienie przez psa w aspekcie cywilnym
Zgodnie z treścią art. 431 Kodeksu cywilnego kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Radomiu w sprawie I ACr 69/90 art. 431 Kodeksu cywilnego dotyczy tylko takich sytuacji, w których zwierzę wyrządza szkodę z własnego popędu, a więc w wyniku samoistnego, niezależnego od człowieka zachowania się. Jeżeli natomiast jest tylko narzędziem w ręku człowieka (…) odpowiedzialność za szkodę opiera się na art. 415 Kodeksu cywilnego.
Natomiast zgodnie z treścią art. 415 Kodeksu cywilnego kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Pogryzienie przez psa w aspekcie prawa wykroczeń
Zgodnie z treścią art. 77 Kodeksu wykroczeń kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Penalizacją objęto w art. 77 Koksu wykroczeń trzymanie zwierząt bez zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności. Przez środki ostrożności należy rozumieć zabiegi, które mają na celu eliminację niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzi oraz niebezpieczeństwa dla mienia, którego źródłem mogą być zwierzęta. W przepisie mowa jest o zwykłych i nakazanych środkach ostrożności. Zwykłe środki ostrożności oznaczają takie, które są powszechnie stosowane przy trzymaniu określonego gatunku zwierząt; dotyczą one przede wszystkim miejsca trzymania zwierzęcia i sposobu ograniczania jego wolności. Mogą one polegać w szczególności na wyprowadzaniu zwierząt pod nadzorem człowieka lub trzymaniu niebezpiecznego zwierzęcia na uwięzi. Nakazane środki ostrożności to te, które wynikają z przepisów prawa lub z polecenia określonych podmiotów, np. funkcjonariusza policji, straży miejskiej, lekarza weterynarii.
Pogryzienie przez psa w aspekcie karnym
Pogryzienie przez psa na ogół wiąże się z powstaniem dotkliwych ran dla osoby pogryzionej co wiąże się z długotrwałą kuracją ofiary.
Zgodnie z treścią art. 156 Kodeksu karnego kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Natomiast zgodnie z art. 157 Kodeksu karnego Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 Kodeksu karnego,  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Na tle powyższego artykułu kodeksu karnego wypowiedział się Sąd Najwyższy w sprawie III KKN 280/99 orzekając, iż użyte w art. 157 § 3 k.k. sformułowanie „działa”, wynikające z zastosowanej przez ustawodawcę techniki legislacyjnej, oznacza zarówno działanie, jak i zaniechanie.
W przedmiotowym orzeczeniu Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, iż właściciel psa w zdarzeniu będących przedmiotem wyroku ponosi odpowiedzialność karną za pogryzienie.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazywano również na inne sytuacje w których brak należytej pieczy nad psem prowadzi do popełnienia przestępstwa przez właściciela zwierzecia. W postanowieniu Sądu Najwyższego w sprawie WK 5/2004 niewykonywanie przez długi okres czasu obowiązku właściciela psa, polegającego na uniemożliwianiu zwierzęciu dewastacji mieszkania, świadczy o popełnieniu przez niego przestępstwa określonego w art. 288 § 1 kk w formie zaniechania i co najmniej w zamiarze ewentualnym (wynikowym).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *