Gry i konkursy, Prawo podatkowe dla firm

Podatek od gier

O podatku od gier stanowi ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera (art. 71 ust. 1 UGrHaz).
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest:
 1. urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;
 2. udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.
Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności. W pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju. W przypadku jednak podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych obowiązek podatkowy powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności w pierwszym z punktów lub na pierwszej ze stron internetowych objętych zezwoleniem. Jeżeli jednak nie możne określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu działalności lub czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier, za datę jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził prowadzenie tej działalności lub wykonanie czynności.
Zgodnie z art. 72 UGrHaz podatek od gier stanowi dochód budżetu państwa.
Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:
 1. w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo – suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze;
 2. w loterii audioteksowej – przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii;
 3. w grze liczbowej – suma wpłaconych stawek;
 4. w zakładach wzajemnych – suma wpłaconych stawek;
 5. w grze bingo pieniężne – wartość nominalna kartonów do gry zakupionych przez podmiot urządzający grę;
 6. w grze bingo fantowe – wartość nominalna kartonów użytych do gry;
 7. w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w kasie i na stole gry a sumą wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony;
 8. w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera – kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju;
 9. w grze na automacie – kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany żetonów do gry lub wpłaconą do kasy i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier.
Stawka podatku od gier wynosi dla:
 1. loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10 %;
 2. loterii pieniężnej – 15 %;
 3. gry liczbowej – 20 %;
 4. gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25 %;
 5. gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50 %;
 6. zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5 %;
 7. zakładów wzajemnych innych niż wymienione w pkt 6 – 12 %.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 UGrHaz podatnicy, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, są obowiązani, bez wezwania, do:
 1. składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru;
 2. obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej
– za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
Podatnicy urządzający gry liczbowe są obowiązani natomiast, bez wezwania, do obliczenia i zapłaty podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej, wstępnie za okresy dzienne.
Podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do:
 1. złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier;
 2. obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej
– dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
Podmiot urządzający turniej gry pokera wypłaca wygrane pomniejszone o kwotę podatku od gier.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 UGrHaz organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku od gier są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej.
Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier ustala się według:
 1. miejsca lokalizacji ośrodka gier;
 2. siedziby podmiotu urządzającego gry liczbowe, loterie pieniężne, grę telebingo, loterie audioteksowe lub zakłady wzajemne;
 3. siedziby organu właściwego do udzielenia zezwolenia na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe.
W przypadku jednak, gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organów podatkowych w sposób wyżej określony organem właściwym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie i Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.
Na wniosek organu podatkowego określone we wniosku czynności: sprawdzające, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego wykonuje odpowiednio naczelnik urzędu celnego lub dyrektor izby celnej, na którego obszarze działania prowadzona jest działalność lub wykonywane są czynności podlegające opodatkowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *