Prawo cywilne, Prawo cywilne dla firm

Odsetki ustawowe

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) odsetki ustawowe należą się wówczas, gdy wysokość odsetek nie jest określona w inny sposób (art. 359 § 2). Wysokość odsetek ustawowych określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, a także biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.
Obecnie wysokość odsetek ustawowych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1434).
Wysokość odsetek ustawowych wynosi 13 % w stosunku rocznym.
Prawo do odsetek ustawowych przysługuje nie tylko przedsiębiorcom, ale także osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej. Omawiane odsetki są jedną z najpowszechniejszych form odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Wynika to z faktu, iż dochodząc odsetek ustawowych strona nie musi wykazywać swoich strat. Wystarczy, jeżeli udowodni ona okres zwłoki, a także wysokość dłużnej kwoty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *