Prawo administracyjne, Prawo administracyjne firm

Odbiór budynku

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zakończeniem każdej inwestycji jest dokonanie odbioru technicznego budynku i uzyskanie pozwolenia na jego użytkowanie. Aby odbiór budynku był możliwy konieczne jest zgromadzenie licznej dokumentacji.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego inwestor powinien dołączyć:
 1. oryginał dziennika budowy;
 2. oświadczenie kierownika budowy:
  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa;
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiadującej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego budynku jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 4. protokoły badań i sprawdzeń (m.in. protokół kominiarski, odbioru instalacji gazowej i próby szczelności instalacji gazowej, odbioru instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, o dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków, sprzedaży gazu);
 5. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – należy zgłosić to jednostce wykonawstwa geodezyjnego na co najmniej półtorej miesiąca przed planowanym odbiorem budynku; termin ten potrzebny jest na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i zatwierdzenie jej w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego; inwentaryzację powykonawczą powinno zgłosić się już po wybudowaniu całego budynku i wszystkich przyłączy; dokumentacja powstała po inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nie ulega przedawnieniu;
 6. potwierdzenie, zgodnie z przepisami prawa, odbioru wykonanych przyłączy;
 7. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
 8. kopię lub oryginał decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli została ona wydana przed 2000 r.; w przypadku, gdy dokonano zmian, które nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, a które zostały dokonane w czasie wykonywania robót do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego należy dołączyć także kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby również uzupełniający opis; W przypadku tym oświadczenie kierownika budowy powinien potwierdzić projektant oraz inspektor nadzoru inwestorskiego pod warunkiem, że został ustanowiony;
 9. oświadczenie o braku sprzeciwu bądź uwag ze strony następujących organów:
  • Inspekcji Ochrony Środowiska;
  • Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • Państwowej Inspekcji Pracy;
  • Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku, gdy wskazane organy nie zajmą stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia uznaje się, iż niezgłosiły sprzeciwu ani uwag.
Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie podlega opłacie. Wysokość tej opłaty jest różna w zależności od rodzaju budynku będącego przedmiotem tej decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *