Prawo administracyjne firm

Obiekty budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zawiera legalną definicję pojęcia „obiekt budowlany”. Zgodnie z nią przez obiekt budowlany należy rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;
 3. obiekt małej architektury.
Ustawodawca nie ograniczył się jednak jedynie do takiego hasłowego wskazania co należy rozumieć pod omawianym pojęciem, ale także w ustawie Prawo budowlane zawarł legalne definicje poszczególnych terminów składających się na pojęcie „obiekt budowlany”. I tak, zgodnie z art. 3 pkt 2 UPrBud budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Natomiast budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Przez obiekt małej architektury należy zaś rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
 1. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury;
 2. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
 3. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
Ustawa Prawo budowlane posługuje się także pojęciem „tymczasowy obiekt budowlany”. Jest to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Zgodnie z ogólną dyrektywą obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
 1. spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
  • bezpieczeństwa konstrukcji;
  • bezpieczeństwa pożarowego;
  • bezpieczeństwa użytkowania;
  • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;
  • ochrony przed hałasem i drganiami;
  • odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii;
 2. warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
  • zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników;
  • usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
 3. możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;
 4. możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
 5. niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 6. warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
 8. ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;
 9. odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
 10. poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
 11. warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.
Ponadto obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
W ustawie Prawo budowlane zawarte są szczegółowe uregulowania, które dotyczą budowy, oddawania do użytku oraz utrzymania obiektów budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *