Prawo cywilne

Nielegalny pobór gazu

Otrzymałam właśnie informacje, iż grozi mi kara w związku z nielegalnym poborem gazu. PGNiG twierdzi, iż kilka miesięcy temu zostało do mnie wysłane wypowiedzenie umowy, którego to nie podjęłam z poczty. W związku z powyższym nie wiedziałam, iż umowa została rozwiązana. Czy mogę zostać obciążona karą za nielegalny pobór gazu ?
Marcin
Zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej
Jak wskazał Sąd Najwyższy jeśli nadawca oświadczenia ma prawo spodziewać się, że odbiorca będzie przebywał w miejscu, dokąd doręcza się oświadczenie, to decydujący dla uznania go za doręczone jest co do zasady moment dostarczenia w to miejsce. W praktyce miejsce to stanowi albo miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, albo miejsce jej stałej aktywności. Konsekwencje faktycznej niemożności odbioru obciążają adresata, chyba, że nadawca wiedział, że w miejscu, do którego doręcza oświadczenie jego adresata nie zastanie.
Jeżeli więc PGNiG wysłało wypowiedzenie pod prawidłowy adres i nie zostało ono podjęte z placówki pocztowej to co do zasady uznaje się, iż wypowiedzenie zostało prawidłowo doręczono i jest skuteczne.
Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne za nielegalne pobieranie gazu uważa się pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.
W praktyce w takiej sytuacji PGNiG często nalicza karę za nielegalny pobór gazu zgodnie z zasadami wskazanymi w prawie energetycznym. W mojej ocenie taka interpretacja przepisów jest błędna gdyż zgodnie z Ustawą aby móc mówić o nielegalnym poborze gazu poza jego pobieraniem bez umowy należy również dokonać przerobienia instalacji tak aby gaz ten był pobierany z częściowym lub całkowitym pominięciem licznika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *