Prawo administracyjne firm, Prawo zamówień publicznych

Koncesje

Koncesje uregulowane są w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
Koncesjonowana działalność gospodarcza
Zgodnie z art. 46 ust. 1 USwobDziałGosp uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
 1. poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 2. wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 3. wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;
 4. ochrony osób i mienia;
 5. rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych;
 6. przewozów lotniczych;
 7. prowadzenia kasyna gry.
Wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach działalności gospodarczej mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia oraz wymaga zmiany niniejszej ustawy.
Postępowanie w przedmiocie udzielenia koncesji
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji, pod warunkiem, że przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej (art. 47 ust. 1 USwobDziałGosp).
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji (art. 47 ust. 2 USwobDziałGosp).
Organ koncesyjny może określić w koncesji, w granicach przepisów odrębnych ustaw, szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. W przypadku takim obowiązany jest przekazać każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy szczegółową informację o tych warunkach, niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji.
Wniosek o udzielenie lub o zmianę koncesji powinien zawierać:
 1. firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.
We wniosku tym należy podać także informacje oraz dołączyć dokumenty określone w przepisach regulujących działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji.
Zgodnie z art. 50 USwobDziałGosp przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji lub jej zmiany organ koncesyjny może:
 1. wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;
 2. dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy daje rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją.
Organ koncesyjny może przewidywać udzielenie ograniczonej liczby koncesji.
Powinien ogłosić jednak o tym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
W przypadku, gdy liczba przedsiębiorców, spełniających warunki do udzielenia koncesji i dających rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją, jest większa niż liczba koncesji przewidzianych do udzielenia, organ koncesyjny zarządza przetarg, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji (art. 52 ust. 1 USwobDziałGosp).
W postępowaniu o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych organ koncesyjny zarządza przetarg, jeżeli w wyniku dokonania oceny wniosków w trybie art. 36 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.) liczba przedsiębiorców pozostaje większa niż liczba koncesji.
O konieczności przeprowadzenia przetargu, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji organ koncesyjny ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Przetarg przeprowadza właściwy organ koncesyjny. Przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia oferty, która powinna zawierać:
 1. firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
 2. deklarowaną wysokość opłaty za udzielenie koncesji.
Oferty złożone nie podlegają wycofaniu (art. 53 ust. 6 USwobDziałGosp).
Organ koncesyjny przy wyborze ofert kieruje się wysokością zadeklarowanych opłat za udzielenie koncesji. Obowiązany jest wybrać tyle ofert, ile koncesji zamierza udzielić. W przypadku, gdy kilku przedsiębiorców zadeklarowało opłatę w takiej samej wysokości, organ koncesyjny wzywa tych przedsiębiorców do ponownego zadeklarowania wysokości opłaty i wybiera ofertę przedsiębiorcy, który zadeklarował wyższą opłatę.
Następnie organ ten jest obowiązany przekazać przedsiębiorcom, którzy złożyli oferty, pisemną informację o wyniku przetargu, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, oraz:
 1. zwrócić wadium przedsiębiorcom, których oferty nie zostały wybrane;
 2. zaliczyć wadium na poczet opłaty przedsiębiorcom, których oferty zostały wybrane.
Organ koncesyjny udziela koncesji przedsiębiorcom, których oferty zostały w przetargu wybrane (art. 54 ust. 4 USwobDziałGosp).
Przedsiębiorca przekazujący podczas postępowania o udzielenie koncesji informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może zgłosić wniosek, aby informacjom tym była nadana klauzula poufności pod warunkiem, że:
 1. przekazując informacje, uzasadni swoje żądanie;
 2. z przekazanych informacji sporządzi streszczenie, które może zostać udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Nadanie klauzuli poufności informacjom ma taki skutek, że informacje te nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania bez zgody przedsiębiorcy je przekazującego.
Organ koncesyjny ma prawo odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji:
 1. gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją określonych w ustawie lub warunków podanych do wiadomości przedsiębiorcom w trybie art. 48 ust. 2 lub art. 51 ust. 1 USwobDziałGosp;
 2. ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub obywateli;
 3. jeżeli w wyniku przeprowadzonego przetargu udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom;
 4. w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
Organ koncesyjny może także czasowo wstrzymać udzielanie koncesji, ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub obywateli, ogłaszając o tym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Promesa
Promesa to przyrzeczenie wydania koncesji. Może ubiegać się o nią przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą wymagającą uzyskania Koncesji (art. 60 ust. 1 USwobDziałGosp).
W promesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia warunków wykonywania działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.
W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się przepisy dotyczące udzielenia koncesji.
Ważne: Okres ważności promesy nie może być krótszy niż 6 miesięcy (art. 60 ust. 3 USwobDziałGosp).
Istotnym jest fakt, iż w okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że:
 1. uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy;
 2. wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków określonych w promesie;
 3. przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją określonych w ustawie lub warunków podanych do wiadomości przedsiębiorcom w trybie art. 48 ust. 2 lub art. 51 ust. 1 USwobDziałGosp;
 4. ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub obywateli.
Za udzielenie koncesji oraz za udzielenie promesy pobiera się opłatę skarbową, chyba że przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej (art. 62 ust. 1 USwobDziałGosp).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *