Gry i konkursy

Koncesja na prowadzenie kasyna gry

Koncesja na prowadzenie kasyna gry uregulowana jest w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
Koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych (art. 32 ust. 1 UGrHaz).
W przypadku złożenia wniosku o udzielenie koncesji, których wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra informację o złożeniu wniosku, wraz ze wskazaniem nazwy podmiotu, przedmiotu wniosku oraz miejscowości, której wniosek dotyczy. Jeżeli o koncesję, których wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki określone w ustawie, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza i przeprowadza przetarg.
Zgodnie z art. 34 UGrHaz o koncesję mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które udokumentują:
 1. legalność źródeł pochodzenia kapitału;
 2. niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych;
 3. niezaleganie z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.
Rozpatrzenie wniosków o udzielenie koncesji następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Należy podkreślić, iż jedna koncesja jest udzielana na prowadzenie jednego kasyna gry.
Do koncesji należy dołączyć zatwierdzone regulaminy gier.
Podmiotowi posiadającemu koncesje przyznane zostało uprawnienie do wystąpienia o przedłużenie określonego w niej terminu rozpoczęcia działalności. Termin ten może zostać przedłużony jednokrotnie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku nierozpoczęcia działalności w terminie określonym w koncesji, koncesja wygasa w całości lub w części, w której nie podjęto działalności.
Koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela się na okres 6 lat (art. 49 ust. 1 UGrHaz).
W przypadku, gdy wygasa koncesja na prowadzenie kasyna gry informacja o mającym nastąpić jej wygaśnięciu jest publikowana nie później niż 9 miesięcy przed dniem jej wygaśnięcia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wraz z informacją o wolnych lokalizacjach w miejscowości oraz województwie. Jeżeli z informacji tej wynika, że w chwili wygaśnięcia koncesji brak będzie innych wolnych lokalizacji, wniosek o udzielenie koncesji składa się w terminie 3 miesięcy od opublikowania tej informacji.
Organowi właściwemu w sprawie udzielenia koncesji przyznane zostało uprawnienie do jej zmiany na wniosek podmiotu, który ją uzyskał.
Zgodnie z art. 59 UGrHaz organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji, w drodze decyzji, cofa koncesję, w całości lub w części, w przypadku:
 1. nieusunięcia w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami regulującymi działalność objętą koncesją lub z warunkami określonymi w koncesji lub regulaminie;
 2. rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji lub regulaminie, lub innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą udzielono koncesji;
 3. obniżenia kapitału zakładowego spółki poniżej granicy określonej w art. 10 ust. 1 UGrHaz;
 4. zaprzestania lub niewykonywania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy działalności objętej koncesją, chyba że niewykonywanie tej działalności jest następstwem działania siły wyższej;
 5. skazania osoby będącej akcjonariuszem (wspólnikiem), członkiem organów zarządzających lub nadzorczych spółki za przestępstwo określone w art. 299 Kodeksu karnego;
 6. dwukrotnego stwierdzenia uczestnictwa w grach hazardowych osoby poniżej 18 roku życia, w tym samym ośrodku gier.
Podmiot ubiegający się o koncesję obowiązany jest przedstawić organowi właściwemu do ich udzielenia, do zatwierdzenia, projekt regulaminu urządzanej gry. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia regulaminu lub jego zmiany następuje w terminie 6 miesięcy od dnia jego złożenia.
Podmiot obowiązany jest, w terminie określonym w koncesji, złożyć, w celu zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w podatku od gier, zabezpieczenie finansowe w wysokości 1.200.000 zł  w przypadku prowadzenia kasyna gry.
Zabezpieczenia finansowe mogą polegać na:
 1. przedstawieniu gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych;
 2. złożeniu właściwej kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez organ udzielający koncesji lub zezwoleń, lub
 3. zabezpieczeniu hipotecznym.
Zgodnie z art. 64 UGrHaz w przypadku, gdy określona lub zadeklarowana kwota podatku od gier nie została zapłacona w terminie lub w przypadku zgłoszenia roszczenia zgodnie z art. 63 ust. 4 UGrHaz, organ udzielający koncesji lub zezwolenia może wezwać gwaranta do zapłaty, obciążyć rachunek bankowy, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 UGrHaz, bądź wszcząć postępowanie w celu zaspokojenia zaległości podatkowej lub zgłoszonego roszczenia z nieruchomości obciążonej hipoteką.
Zabezpieczenie finansowe zostaje zwolnione w przypadku, gdy zobowiązanie podatkowe w podatku od gier wygaśnie albo nie będzie mogło już powstać lub upłynie termin, w którym uczestnicy gier hazardowych mogą wystąpić z roszczeniami w stosunku do podmiotu prowadzącego działalność w zakresie określonym w art. 6 ust. 1-3 UGrHaz. Zwolnienie zabezpieczenia następuje na wniosek podmiotu, który je złożył, w terminie 7 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *