Postępowanie przed sądem

Formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty SP

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach.
Wzór formularza sprzeciwu od nakazu zapłaty SP został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2012 r., poz. 450). Na podstawie art. 125 § 3 wydane zostało także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz.U. Nr 156, poz. 1527 ze zm.).
W obecnym stanie prawnym formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty powinien być udostępniony w siedzibach sądów oraz bezpłatnie w sieci Internet.
Jeżeli sprzeciw od nakazu zapłaty, który powinien być wniesiony na urzędowym formularzu, nie został wniesiony na takim formularzu lub nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, przesyłając złożone pismo. Wezwanie powinno wskazywać wszystkie braki pisma oraz zawierać pouczenie
W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami przewodniczący zarządza zwrot pisma. sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty sąd odrzuca.
Pismo procesowe wnoszone na urzędowym formularzu może być dotknięte brakami, usystematyzowanymi przez ustawodawcę w trzech kategoriach. Tak więc pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym formularzu, jest dotknięte brakiem formalnym powodującym jego zwrot (odrzucenie środka zaskarżenia), jeżeli nie zostało na takim formularzu wniesione, albo formularz został nieprawidłowo wypełniony, albo zostały niezachowane inne warunki formalne, na skutek czego pismo nie może otrzymać prawidłowego biegu.
W pierwszym wypadku chodzi o sytuacje, w których strona zignorowała obowiązek użycia formularza albo dobrała formularz niewłaściwy (np. wniosła pozew na formularzu przeznaczonym dla sprzeciwu od nakazu zapłaty), w drugim o sytuacje, gdy wprawdzie dokonano prawidłowego doboru formularza, ale nie został on prawidłowo wypełniony (dokonano niewłaściwych wpisów w niewłaściwych rubrykach, nie wypełniono wszystkich rubryk, umieszczono wpisy poza rubrykami itd.), natomiast w trzecim o inne niż wyżej wymienione uchybienia wymaganiom formalnym, których niezachowanie spowodowało niemożność nadania pismu prawidłowego biegu (np. przedarcie, przecięcie formularza uniemożliwiające jego scalenie itp.). Struktura gramatyczna i logiczna omawianego przepisu wskazuje, że w wypadku nieużycia formularza lub jego wadliwego wypełnienia, zwrot pisma (odrzucenie środka zaskarżenia) następuje niezależnie od tego, czy popełniony błąd spowodował niemożność nadania pismu (środkowi zaskarżenia) prawidłowego biegu. To oczywiste, gdyż tylko w wypadku niezachowania „innych warunków formalnych” – rzecz jasna, innych niż pominięcie formularza lub wadliwe jego wypełnienie – ustawodawca uzależnił skutek w postaci zwrotu pisma lub odrzucenia środka od wpływu braku na prawidłowy bieg pisma (środka). Tym samym dał wyraźny znak, że każdy brak polegający na nieużyciu formularza lub jego wadliwym wypełnieniu powoduje zwrot pisma (odrzucenie środka zaskarżenia), a inne braki tylko wówczas, gdy zachodzi niemożność nadania pismu prawidłowego biegu.
Jeżeli nie wiesz jak wypełnić formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty – prześlij nam otrzymany nakaz zapłaty i zapoznaj się z naszą ofertą przygotowania profesjonalnych sprzeciwów od nakazu zapłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *