Prawo administracyjne

Emerytura olimpijska

Emerytura olimpijska to świadczenie pieniężne, które przyznawane jest medalistom igrzysk olimpijskich. Świadczenie to zostało wprowadzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Warunki jego przyznania reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).
Cel wprowadzenia emerytury olimpijskiej
Emerytura olimpijska została wprowadzona w celu uhonorowania zasłużonych dla kraju sportowców. Ponadto świadczenie to ma zapewnić stabilną i bezpieczną przyszłość wybitnym polskim sportowcom. Z uwagi na fakt, iż w Polsce nie ma statusu sportowca zawodowego emerytura olimpijska ma pomóc byłym sportowcom w zawodowym odnalezieniu się po zakończeniu kariery sportowej oraz stanowić wsparcie na starość.
Kto ma prawo do emerytury olimpijskiej ?
Emerytura olimpijska wypłacana jest od 2000 roku polskim medalistom Igrzysk olimpijskich, a od 2006 roku polskim medalistom Igrzysk paraolimpijskich oraz Igrzysk głuchych. Należy podkreślić, iż prawo do emerytury olimpijskiej mają także sportowcy uczestniczący w 1984 roku w zawodach Przyjaźń, a nie w Olimpiadzie w Los Angeles. emerytura ta przysługuje w tym przypadku również tylko medalistom tych zawodów. Prawo do omawianego świadczenia pieniężnego medaliści Ci otrzymali w 2007 r. Rozszerzenie grupy beneficjentów na medalistów zawodów niebędących Olimpiadą wynika z faktu, iż Olimpiada w Los Angeles została zbojkotowana przez kraje socjalistyczne i ówcześni sportowcy nie ze swojej winy nie mogli w niej uczestniczyć. W zamian za to pojechali na zawody Przyjaźń.
Warunki, od których uzależnione jest przyznanie emerytury olimpijskiej
Aby otrzymać emeryturę olimpijską sportowiec musi spełniać łącznie następujące warunki:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. posiadanie stałego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;
  3. nie uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy;
  4. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. zdobycie medalu na Igrzyskach olimpijskich, Igrzyskach paraolimpijskich, Igrzyskach głuchych lub na zawodach Przyjaźń, które odbyły się w 1984 roku.
Emerytura  olimpijska przyznawana jest na wniosek sportowca.
Istotnym jest fakt, iż emerytura olimpijska przyznawana jest sportowcom. którzy spełniają wyżej wskazane wymogi niezależnie od ich sytuacji finansowej.
 Należy podkreślić, iż w przypadku, gdy dana osoba jest uprawniona do otrzymania więcej niż jednego świadczenia, otrzymuje tylko jedno świadczenie, w oparciu o podstawę przez nią wybraną.
Kto wypłaca emeryturę olimpijską ?
Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, począwszy od miesiąca, w którym świadczenie zostało przyznane.
Kto przyznaje emeryturę olimpijską ?
Emeryturę olimpijską przyznaje minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w drodze decyzji, na wniosek osoby zainteresowanej. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odmawia, w drodze decyzji, przyznania świadczenia, jeżeli osoba zainteresowana nie spełnia co najmniej jednego z wyżej wskazanych warunków.
Wysokość emerytury olimpijskiej
Wysokość emerytury olimpijskiej nie zmienia się od kilku lat. Wynosi 2483,77 zł. Omawiane świadczenie przysługujące w danym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,3255.
Emerytura olimpijska a ZUS
Sportowiec, który otrzymuje emeryturę olimpijską zwolniony jest z obowiązku odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Emerytura olimpijska a podatek
Beneficjent emerytury olimpijskiej obowiązany jest odprowadzać podatek od otrzymywanej kwoty świadczenia pieniężnego.
Do kiedy wypłacana jest emerytura olimpijska ?
Emerytura olimpijska wypłacana jest do miesiąca, w którym nastąpił zgon uprawnionego do jej otrzymywania sportowca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *