Prawo cywilne

Działka siedliskowa

Termin „działka siedliskowa” jest powszechnie używany. Pomimo tego w żadnym akcie normatywnym ustawodawca nie zamieścił jego definicji. Lukę tą wypełniło jednakże orzecznictwo. Zgodnie bowiem z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1969 r. (III CZP 12/69) działką siedliskową jest działka pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego. Ponadto powszechnie przyjmuje się, iż chociaż w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nie jest zawarta wprost definicja „działki siedliskowej” to jednak można przyjąć, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy za działkę siedliskową uważa się grunty rolne pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu.
Kwalifikacja grunty jako „siedliska” nie jest wystarczająca, aby grunt taki w znaczeniu prawnym uważany był za działkę siedliskową.
Działka siedliskowa wydzielana jest dopiero z działki rolnej. Z tego też względu za omawianą działkę nie można uznawać wszystkich nieruchomości.
Z działką siedliskową związane jest bezpośrednio pojęcie „zabudowa zagrodowa” Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zabudową zagrodową jest kompleks złożony z budynków mieszkalnych, gospodarskich i inwentarskich w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych – w tym również w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
Działka siedliskowa stanowi działkę rolną, dlatego też regulowana jest przez te same przepisy. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  1. parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;
  2. płyt do składowania obornika;
  3. szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3;
  4. naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m;
  5. suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2.
Każda osoba może stać się właścicielem działki rolnej. Jednakże, aby mieć prawo coś na takiej działce zbudować jej właściciel powinien być rolnikiem. Natomiast w przypadku, gdy właściciel działki rolnej nie jest rolnikiem, aby mieć prawo coś na niej zbudować, powinien ją odrolnić. W kwestii tej wiele zależy od tego, jakie są warunki i opis działki w planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na terenie gminy, w której jest ona położona. Dlatego też potencjalny kupca działki powinien upewnić się, co w danej gminie oznacza, iż działka stanowi działkę siedliskową lub jest przeznaczona pod zabudowę zagrodową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *