Prawo rodzinne

Dowód osobisty dla dziecka

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) dowody osobiste mogą być wydawane nie tylko osobom pełnoletnim. Ustawa wskazuje, w jakich sytuacjach posiadanie dowodu przez osoby niepełnoletnie jest obligatoryjne, a w jakich fakultatywne.
Obligatoryjnie dowód osobisty powinna posiadać osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
Natomiast uprawnienie do posiadania dowodu osobistego przyznane zostało:
  1. osobie będącej obywatelem polskim od ukończenia 13 roku życia;
  2. osobie będącej obywatelem polskim, która nie ukończyła 13 roku życia – konieczny jest uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów.
W imieniu dziecka wniosek o wydanie tymczasowego dowodu osobistego powinni złożyć jego rodzice lub opiekunowie prawni. Wniosek ten składają w urzędzie gminy, w którym są zameldowani. W przypadku jednak, gdy nie mają oni miejsca zameldowania na pobyt stały, wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka powinni złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca ostatniego pobytu stałego. W sytuacji, gdy nie byli oni nigdy zameldowani na pobyt stały organem właściwym do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka jest urząd gminy w dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Istotnym jest fakt, iż dowód osobisty dla dziecka nie może być wyrobiony za pośrednictwem Konsulatu RP.
Dowód osobisty dziecka jest ważny 5 lat od daty jego wydania
Dowód osobisty dla dziecka poniżej 13 roku życia
Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka poniżej 13 roku życia obowiązani są złożyć obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni. Wynika to z faktu, iż muszą oni podpisać zgodę na wydanie tego dokumentu przed właściwym urzędnikiem. Rodzice składając wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka powinni mieć przy sobie swoje dowody osobiste.
Jeżeli jednak stawienie się obydwu rodziców nie jest możliwe, wniosek o wydanie dowodu osobistego może złożyć jedno z nich. Jednakże w takim przypadku zgoda drugiego z rodziców na wydanie omawianego dokumentu powinna być wyrażona na piśmie z podpisem poświadczonym przez notariusza lub organ gminy. Natomiast jeżeli jedno z rodziców przebywa za granicą jego zgoda na wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka powinna być poświadczona przez ambasadę lub konsulat Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli chodzi zaś o odbiór dowodu osobistego wydanego dla dziecka poniżej 13 roku życia to może go odebrać tylko jeden z rodziców.
Dzieci do lat 5 nie muszą być obecne przy załatwianiu formalności dotyczących wydania dla nich dowodu osobistego.
Dowód osobisty dla dziecka powyżej 13 roku życia
Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka w wieku od 13 do 18 lat może złożyć tylko jedno z rodziców. Wydany już dowód może odebrać tylko jedno z rodziców lub sam małoletni.
Dokumenty niezbędne do otrzymania dowodu osobistego dla dziecka Do otrzymania dowodu osobistego dla dziecka niezbędne jest złożenie następujących dokumentów:
wniosku o wydanie dowodu osobistego;
  1. uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – dotyczy tylko przypadku, gdy dowód ma być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia;
  2. dwie wyraźne, jednakowe i aktualne fotografie dziecka o wymiarach 35 x 45 mm; fotografie powinny przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
  3. odpis skrócony aktu urodzenia; Jeśli dziecko urodziło się poza granicami Polski, należy przedstawić akt urodzenia umiejscowiony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce;
  4. dokument, który potwierdza posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby – jedynie na żądanie organu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *