Prawo podatkowe

Dochody z prostytucji

Na wstępie należy zauważyć, iż prostytucja w Polsce jest legalna. Świadczenie usług towarzyskich, seksualnych, prostytuowanie się, czy też uprawianie nierządu nie są w naszym kraju karalne. Karalne są natomiast przestępstwa popełnione przez inne osoby, które powiązane są ze wskazaną wyżej działalnością takie, jak m.in.: zmuszanie do prostytucji, czerpanie z niej korzyści, groźby karalne, handel ludźmi.
Dochody z prostytucji nie podlegają opodatkowaniu zarówno podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatkiem od towarów i usług (VAT), jak i żadnym innym podatkiem. Jednakże koniecznym wymogiem, aby dochody te nie podlegały opodatkowaniu jest warunek, iż muszą one pochodzić z wykonania czynności niemogącej być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. W związku z powyższym w sytuacji, gdy prostytucja świadczona jest pod pozorem np. usług towarzyskich lub usług masażu to podatkowi podlegać będą wskazane usługi, które zostały określone w umowie. Natomiast usługi seksualne świadczone będą nieodpłatnie. W przypadku jednak, gdy zapłata następuje bezpośrednio za wykonywanie prostytucji, kwota otrzymywana przez osobę świadczącą takie usług nie będzie podlegała żadnemu opodatkowaniu.
Przedmiotem prawnie skutecznej umowy w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mogą być zachowania, które ze swej istoty są sprzeczne z prawami przyrody, ustawą, lub zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji w ogóle nie mogą być określone w treści ważnej i wywołującej zamierzone skutki umowy. Chodzi więc o czynności, które w żadnych okolicznościach i warunkach, jakie przepisy prawa przewidują dla zawarcia wolnej od wad i korzystającej z ochrony prawnej umowy, nie mogą być przedmiotem stosunku prawnego. Jest to wyłączenie o charakterze przedmiotowym, które polega na tym, iż dana czynność nie może być nawet hipotetycznym przedmiotem stosunku cywilnoprawnego (Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2008 r., III SA/Wa 927/07).
W przypadku, gdy podatnik nie wykaże pochodzenia pieniędzy z konkretnego źródła przychodów (i to zarówno podlegającego opodatkowaniu, jak i nie podlegającego opodatkowaniu) zapłaci od tych dochodów podatek dochodowy w wysokości 75%. To właśnie w takiej wysokości opodatkowane będą dochody z prostytucji w przypadku, gdy podatnik nie wykaże źródła, z którego pochodzą. Dlatego też duża liczba podatników twierdzi, iż ich dochody pochodzące z nieujawnionych źródeł pochodzą właśnie z prostytucji.
W przedmiocie opodatkowania dochodów z prostytucji zostało wydanych kilka interpretacji podatkowych. Dla przykładu wskazać można postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 11 maja 2007 r. (nr DP/415-10/07). „Podatniczka zwróciła się do tutejszego organu podatkowego w sprawie interpretacji przepisów prawa odnośnie opodatkowania przychodów z prostytucji. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w latach 90-tych została podjęta praca zarobkowa. Świadcząc usługi osoba nie dokonała zgłoszenia obowiązku podatkowego i nie podlegała ubezpieczeniu. Uzyskane przychody nie zostały opodatkowane oraz nie zostało dokonane rozliczenie tych przychodów, nie złożono zeznania podatkowego. W związku z powyższym podatniczka pyta, czy powinna złożyć zeznanie podatkowe, opodatkować przychody i zapłacić odsetki, oraz czy z uwagi na ewentualne niedopełnienie obowiązków podlega karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe? (…)  Środki pieniężne otrzymywane z tytułu uprawiania nierządu – prostytucji w Polsce nie pochodzą ze źródeł przychodów opodatkowanych, bądź wolnych od opodatkowania, nie mieszczą się w źródłach przychodu zawartych w art. 10 powołanej ustawy podatkowej. Wobec powyższego powołana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do przychodów z prostytucji i dlatego zeznanie podatkowe nie obejmuje przychodów z prostytucji, nie składając zeznania o przychodach z uprawiania prostytucji nie popełniono przestępstwa, ani wykroczenia skarbowego. Karze nie podlega nie złożenie zeznania o przychodach z uprawiania prostytucji, gdyż przepisy ustawy podatkowej nie mają zastosowania w tej materii.” Natomiast zgodnie z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim z dnia 8 lipca 2004 r. (nr PP-443/24/04) „systemowi VAT nie podlegają (…) takie czynności nielegalne, które nie mają wpływu na konkurencyjność w legalnym sektorze obrotu takimi samymi towarami i usługami (np. gdy nie ma legalnego rynku obrotu określonymi towarami lub usługami, jak w przypadku handlu narkotykami, fałszywymi pieniędzmi, stręczycielstwa czy prostytucji).”
Należy podkreślić, iż zyski z zainwestowanych pieniędzy pochodzących z prostytucji podlegają w pełni opodatkowaniu. Ponadto w sposób swobodny można nabywać za takie pieniądze różne towary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *