Prawo cywilne, Prawo podatkowe

Darowizna samochodu

Darowizna samochodu jest jedną z najpopularniejszych form przeniesienia własności samochodu. Zgodnie z definicją kodeksową poprzez umowę darowizny samochodu darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania samochodu na rzecz obdarowanego.
Oświadczenie darczyńcy o dokonaniu umowy darowizny powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny samochodu bez zachowania tej formy staje się ważne, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. W praktyce w przypadku darowizny samochodu wystarczająca z punktu widzenia przepisów prawa jest umowa pisemna darowizny.
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 września 2004 roku w sprawie III CK 382/2003 wydanie rzeczy ruchomej stanowiącej przedmiot darowizny może nastąpić nie tylko przez jej fizyczne przekazanie obdarowanemu, ale także sposobami wskazanymi w art. 348 zdanie drugie kc oraz art. 349-351 kc.
Zgodnie z treścią art. 348 Kodeksu cywilnego przeniesienie posiadania następuje przez wydanie rzeczy. Wydanie dokumentów, które umożliwiają rozporządzanie rzeczą, jak również wydanie środków, które dają faktyczną władzę nad rzeczą, jest jednoznaczne z wydaniem samej rzeczy.
Na gruncie powyższych przepisów należy więc uznać, iż wykonanie umowy darowizny nie zawsze będzie polegało na fizycznym przekazaniu samochodu a może również zostać wykonana poprzez przekazanie dokumentów oraz kluczyków do pojazdu.
Należy pamiętać aby w umowie darowizny samochodu zawrzeć tak istotne informacje jak dane darczyńcy i obdarowanego w tym ich numery identyfikacji podatkowej, markę i model darowanego samochodu, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer nadwozia.
Podatek od umowy darowizny samochodu
Tak jak wszystkie inne przedmioty i prawa majątkowe przekazane w drodze darowizny, opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega również darowizna samochodu. Obowiązują te same limity wartości darowizn (w zależności od grupy) jak i zwolnienie zupełne dla najbliższej rodziny, czyli dla grupy „0”- o ile darowizna będzie zgłoszona do US na druku SD-Z2 w terminie do 6 miesięcy.
Reguluje to art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn na mocy, której zostaje zwolnione z opodatkowania nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, pasierba, ojczyma, macochę jeśli zgłoszą nabycie rzeczy lub praw w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zstępni oraz wstępni to dzieci, wnuki, prawnuki itd. oraz rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd. Jeśli darowizna samochodu odbyła się w formie aktu notarialnego wtedy nie ma potrzeby zgłaszania tego do urzędu skarbowego.
Przerejestrowanie samochodu będącego przedmiotem umowy darowizny
Zarówno na obdarowanym jak i na darczyńcy spoczywają obowiązki dopełnienia formalności związanych z przeniesieniem własności samochodu, który należy jak najszybciej przerejestrować na nowego właściciela. W tym celu obdarowany musi przedstawić w urzędzie:
  • umowę darowizny samochodu,
  • dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu (jeśli była wydana),
  • dowód uiszczenia opłaty.
Należy również dopilnować wszelkich formalności związanych z przepisaniem polisy OC w tym ewentualnego rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *