Transport drogowy

Czas pracy kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km

Czas pracy kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km określony jest w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.).
Dzienny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub między dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku nie może przekroczyć 10 godzin (art. 31a ust. 1 UCzPrK).
Przepisy prawa wskazują co należy rozumieć pod pojęciem „dzienny czas prowadzenia pojazdu”. Jest to łączny czas prowadzenia pojazdu określony w rozkładzie czasu pracy kierowcy na daną dobę, zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy.
Tygodniowy łączny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 60 godzin, a w ciągu dwóch kolejnych tygodni 90 godzin (art. 31a ust. 3 UCzPrK).
Kierowcy wykonującemu przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w następującym wymiarze:
  1. nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu wynosi od 6 do 8 godzin;
  2. nie krótszym niż 45 minut w przypadku, gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu przekracza 8 godzin.
Istotnym jest fakt, iż powyższa przerwa przysługuje kierowcy przed upływem 6 godzin łącznego dziennego czasu prowadzenia pojazdu. Przerwy mogą być dzielone na okresy krótsze, które są wykorzystywane w czasie prowadzenia pojazdu zgodnie z obowiązującym kierowcę rozkładem jazdy, pod warunkiem, że jedna z przerw trwa co najmniej 15 minut.
W każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Natomiast w każdym tygodniu kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Tygodniowy nieprzerwany odpoczynek obejmuje odpoczynek dobowy przypadający w dniu, w którym kierowca rozpoczął odpoczynek tygodniowy. Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych, licząc od zakończenia poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.
W przypadkach sytuacji i zdarzeń wymagających od kierowcy podjęcia działań dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii oraz w przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez kierowcę w związku z jego przejściem na inną zmianę zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, nieprzerwany tygodniowy okres odpoczynku może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.
Normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku obowiązują także kierowcę wykonującego przewozy na rzecz więcej niż jednego podmiotu (art. 31d ust. 1 UCzPrK).
Przepisy ustawy nakładają na pracodawcę obowiązek uzyskania od kierowcy oświadczenie na piśmie:
  1. o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy;
  2. o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu.
Sporządzane rozkłady jazdy dla kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km, powinny uwzględniać możliwość wykorzystywania przerw przewidzianych przez przepisy prawa.
Rozkład czasu pracy kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km ustala się na okres co najmniej jednego miesiąca (art. 31e ust. 1 UCzPrK).
Rozkład czasu pracy powinien zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko kierowcy;
  2. miejsce bazy pojazdu, który kierowca ma prowadzić;
  3. ustalony harmonogram okresów pracy kierowcy obejmujących okresy prowadzenia pojazdu, wykonywania innej pracy, przerw i pozostawania w dyspozycji;
  4. dni wolne.
Rozkład czasu pracy kierowcy ustala i podpisuje pracodawca lub podmiot, na rzecz którego kierowca wykonuje przewozy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *