Prawo pracy

Ciąża w okresie wypowiedzenia

Dnia 31 sierpnia 2014 roku skończył mi się okres wypowiedzenia umowy pracę. Pracowałam na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony a wypowiedzenie otrzymałam w związku z reedukacją etatów. Obecnie dowiedziałam się, że jestem w 7 tygodniu ciąży. Czy mam prawo powrotu na wcześniej zajmowane stanowisko?
Basia
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 1995 r., sygn. akt: I PRN 23/95 stwierdził, że wynikający z Kodeksu pracy zakaz rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia. Dla ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w okresie ciąży nie jest istotny termin wykazania tej okoliczności, lecz wyłącznie obiektywny stan istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę.
Ciężarna w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę może wnieść pozew o uznanie tej czynności za bezskuteczną. Jak stwierdził Sąd Najwyższy „pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę” (wyrok SN z 29 marca 2001 r. sygn. akt: I PKN 33/00).
W mojej ocenie w chwili obecnej w celu zachowania terminu należy wnieść pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskutecznego a równocześnie wezwać pracodawcę do cofnięcia złożonego Pani oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę. Do pozwu jak również do wezwania należy dołączyć zaświadczenie lekarskie dokumentujące fakt, iż jest Pani w ciąży oraz potwierdzające, iż stan ten istniał w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *