Prawo administracyjne

Budowa bez pozwolenia na budowę

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) expressis verbis wskazują inwestycje, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie. Jednakże budowę niektórych z nich należy zgłosić administracji architektoniczno-budowlanej.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 UPrBud pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
 1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;
  • płyt do składowania obornika;
  • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3;
  • naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m;
  • suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
 2. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 3. indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 4. altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
 5. wiat przystankowych i peronowych;
 6. budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;
 7. wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
 8. parkometrów z własnym zasilaniem;
 9. boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
 10. miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
 11. zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
 12. tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 13. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
 14. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 15. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
 16. pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
  • cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty;
  • uprawiania wędkarstwa;
  • rekreacji;
 17. opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
 18. pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 19. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 20. przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
 21. telekomunikacyjnych linii kablowych;
 22. kanalizacji kablowej;
 23. urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
  • posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych;
  • punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych;
  • piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
 24. obiektów małej architektury;
 25. ogrodzeń;
 26. obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 27. tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
 28. znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 29. instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.
Ponadto pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
 1. remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
 2. dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;
 3. utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
 4. instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 5. wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:
  • ziemnych stawów hodowlanych;
  • urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 6. wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
 7. przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
 8. przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
 9. wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;
 10. instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
 11. instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;
 12. montażu wolno stojących kolektorów słonecznych;
 13. instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.
Pozwolenia nie wymaga także rozbiórka:
 1. budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
 2. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
Należy podkreślić, iż pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *