Prawo cywilne

Deklaracja wekslowa to dokument, który zwykle jest wystawiany łącznie z wekslem in blanco. Deklaracja stwierdza treść porozumienia pomiędzy wystawcą weksla a wierzycielem, który przyjmuje weksel co do wypełnienia weksla.
Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r., Nr 37, poz. 282 z późn. zm.) wręczeniu weksla powinno towarzyszyć zawarcie wyżej wskazanego porozumienia. Przepisy tej ustawy nie określają jednak zarówno formy, jak i jego treści. Deklarację wekslową sporządza albo wystawca weksla i wręcza ją wierzycielowi albo dokument ten podpisują zarówno dłużnik, jak i wierzyciel.
W deklaracji wekslowej powinno się znaleźć upoważnienie wierzyciela do uzupełnienia weksla.
Do pozostałych elementów deklaracji wekslowej należą:
  1. upoważnienie wierzyciela do wpisania na wekslu terminu płatności;
  2. upoważnienie wierzyciela do wpisania na wekslu m.in. następujących klauzul: bez protestu, bez kosztów, domicylu;
  3. oznaczenie co najmniej podstaw ustalenia odpowiedzialności wystawcy weksla – chodzi o wskazanie obiektywnych kryteriów pozwalających w przyszłości określić rozmiar zobowiązania wekslowego;
  4. wskazanie kwoty, do której weksel będzie mógł być uzupełniony;
  5. uzależnienie weksla od warunku lub od terminu.
Deklaracja wekslowa określa zakres odpowiedzialności dłużnika.
Dlatego też wystawca weksla powinien zadbać o to, aby w deklaracji wekslowej precyzyjnie określono warunki wypełnienia weksla.
Należy podkreślić, iż deklaracja wekslowa może być zmieniona. Możliwość taka występuje także po wręczeniu weksla przez wystawcę wierzycielowi. Zmiana deklaracji wekslowej może polegać bądź na zawężeniu bądź na rozszerzeniu zakresu odpowiedzialności dłużnika.
Deklaracja wekslowa jest dokumentem istotnym nie tylko dla wystawcy weksla, ale także dla innych podmiotów stosunku wekslowego takich, jak np. poręczyciel wekslowy. Istotnym jest fakt, iż poręczyciel wekslowy może zawrzeć inną deklarację wekslową aniżeli wystawca weksla. Jednakże najlepsza sytuacja występuje wówczas, gdy poręczyciel podpisze tą samą deklarację wekslową co dłużnik. Wynika to z faktu, iż wówczas nie ma wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności poręczyciela.
Deklarację wekslową, którą podpisał poręczyciel wekslowy można traktować jak umowę poręczenia cywilnego w przypadku, gdy będzie ona spełniać wszystkie przesłanki, które są niezbędne do ważnego poręczenia cywilnego za dług przyszły. Do przesłanek tych zalicza się:
  1. określenie górnej wysokości odpowiedzialności poręczyciela;
  2. zobowiązanie poręczyciela do spełnienia świadczenia na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.
Należy podkreślić, iż deklaracja wekslowa może mieć decydujący wpływ dla określenia zakresu egzekucji prowadzonej z majątku dłużnika wekslowego, który pozostaje w związku małżeńskim. W przypadku, gdy małżonek wystawcy weksla jest jednym z dłużników wekslowych to egzekucja może być prowadzona zarówno z odrębnych majątków obu małżonków, jak i z ich wspólnego majątku. Natomiast w przypadku, gdy małżonek dłużnika wekslowego nie złożył podpisu na wekslu, na wierzycielu spoczywa obowiązek wykazania, iż małżonek ten wiedział o długu. Wówczas deklaracja wekslowa, która zawiera zgodę małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka może stanowić podstawę wszczęcia egzekucji ze wspólnego majątku małżonków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *