Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Polski Ład 2.0 - zmiany w PIT

14.11.2022

Polski ład, będący sztandarowym programem obecnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej został poddany daleko idącym zmianom. Jego wstępne założenia okazały się bowiem niezbyt szczęśliwe i wymagały zasadniczej sanacji. Nowe zasady w tym przedmiocie wchodzą w życie od lipca bieżącego roku. Są one znane jako Polski Ład 2.0.  

Jaka jest podstawa prawna wprowadzenia Polskiego Ładu 2.0.   ?

Podstawą prawną wprowadzenia Polskiego Ładu 2.0. jest ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 r., poz. 1265). Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw 15 czerwca br. i wchodzi w życie począwszy od 1 lipca 2022 roku.

Jakie są zmiany w programie Polski Ład?

Przedmiotowa nowelizacja wprowadza bardzo poważne zmiany w programie rządowym Polski Ład, przede wszystkim pod względem podatkowym. Do najważniejszych z nich należą:

 • zlikwidowanie ulgi dla klasy średniej,
 • usunięcie mechanizmu odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy,
 • obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych pit z 17 % do 12 % w pierwszym progu podatkowym,
 • obniżenie kwoty zmniejszającej podatek,
 • wprowadzenie zmian dla rodziców samotnie wychowujących dzieci,
 • wyższy limit przy uldze na dziecko,
 • rozszerzenie katalogu przychodów zwolnionych w ramach PIT-0 o zasiłki macierzyńskie,
 • zmiany w zakresie składki zdrowotnej,
 • wprowadzenie możliwości zmiany formy opodatkowania,
 • modyfikacja ulgi na zabytki,
 • uporządkowanie zasad w zakresie oświadczeń i wniosków składanych przez podatników podatku dochodowego.

Zniesienie ulgi dla klasy średniej i podwójnego obliczania zaliczki na podatek dochodowy

Istota ulgi dla klasy średniej, przewidywanej w początkowej wersji programu Polski Ład, polegała na zrekompensowaniu braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Miała ona powodować, że pracownicy o zarobkach między 5. 701, 00 zł a 11.  141, 00 zł miesięcznie nie stracą na wprowadzeniu Polskiego Ładu. Ostatecznie jej działaniem objęto także przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej, nie miała ona natomiast dotyczyć emerytów ani osób wykonujących umowy cywilnoprawne, choć takie również były  zamysły. Z uwagi na jej wadliwe skonstruowanie nie spełniała ona swojej roli, a podatnicy w większości składali wnioski o jej niestosowanie.

W programie Polski Ład 2.0 została ona całkowicie usunięta, w związku z czym zniknął także obowiązek uwzględniania jej przy dokonywanych naliczeniach za okres od stycznia do czerwca 2022 r. Tym samym, płatnicy nie będą już zobligowani do dokonywania korekt już naliczonej ulgi.

W przypadku jednak, gdy dla podatnika uwzględnienie ulgi dla klasy średniej podczas rozliczenia roku 2022 będzie korzystniejsze niż nowe zasady wprowadzone nowelizacją, będzie on mógł wyjątkowo z niej skorzystać.

Dodać trzeba, że w rozliczeniu podatkowym za 2022 rok przewidziane zostało rozwiązanie polegające na obliczeniu zobowiązania podatkowego przy uwzględnieniu zmiany systemu w trakcie roku podatkowego. W sytuacji więc, gdy zobowiązanie obliczone z zastosowaniem zasad obowiązujących od 1 lipca 2022 roku będzie wyższe od zobowiązania obliczonego z zastosowaniem zasad obowiązujących przed 1 lipca 2022 r., a więc z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej i 17% stawki podatku dochodowego, wówczas naczelnik urzędu skarbowego zwróci powstałą różnicę na rzecz podatnika. Zarówno obliczenie ewentualnej kwoty do zwrotu, jak i jej zwrot, nie będą wymagały od podatnika i płatnika żadnego działania, natomiast naczelnik urzędu skarbowego poinformuje podatnika o tej różnicy w terminie 21 dni od daty złożenia zeznania podatkowego.

Usunięcie mechanizmu odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy

Nowelizacja spowodowała także zniesienie istniejącego mechanizmu obliczania zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z zasadami Polskiego Ładu, jak i jednocześnie w myśl reguł  obowiązujących w roku podatkowym 2021. W nowym systemie płatnik podatku będzie zobowiązany do dokonywania obliczeń zaliczek na podatek dochodowy tylko i wyłącznie według nowych zasad. Oznacza to, że nastąpi to z uwzględnieniem niższej stawki podatku oraz niższej kwoty zmniejszającej podatek. Tym samym, zniknie obowiązek podwójnego liczenia zaliczek na podatek dochodowy, a pracodawcy i zleceniodawcy nie będą musieli odprowadzać już odroczonych zaliczek.

Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych pit z 17 % do 12 % w pierwszym progu podatkowym

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych pit zostaje obniżona w pierwszym progu podatkowym z 17% do 12%. Dotyczy to osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie oraz przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej. Zaznaczyć trzeba, że nowa wysokość stawki podatkowej będzie obowiązywać za cały rok podatkowy,  a więc niejako wstecz - od stycznia do grudnia 2022 r. Oznacza to, że spora liczba osób otrzyma w roku 2023 zwrot podatku.

Jednocześnie dodać należy, iż w zakresie kolejnego progu podatkowego, który Polski Ład podwyższył do kwoty 120 tys. nie nastąpiła żadna zmiana. W dalszym ciągu od nadwyżki ponad jego wysokość podatek wynosi 32 proc.

Od 1 lipca 2022 roku skala podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wyglądała następująco:

 • I próg podatkowy – limit dochodu – od 30. 000, 00 zł do 120. 000, 00 zł – stawka podatku – 12%,
 • II próg podatkowy – limit dochodu – od 120. 000, 00 zł do 1. 000. 000, 00 zł – stawka podatku – 32% od nadwyżki powyżej 120 000 zł w ciągu roku podatkowego.

Podkreślić trzeba, że kwota wolna od podatku dochodowego w wysokości 30. 000, 00 zł pozostaje bez zmian. Tym samym, osoby rozliczające się według skali podatkowej, co dotyczy zdecydowanej większości podatników nie odprowadzają podatku, jeśli ich roczny dochód po odliczeniach nie przekracza 30. 000, 00 tys. zł. Po przekroczeniu tej granicy podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się dopiero od nadwyżki. Przypomnieć należy, iż dzięki takiej regulacji, na przykład emerytura w wysokości do 2. 500, 00 zł jest zwolniona z podatku.

Obniżenie kwoty zmniejszającej podatek

Utrzymanie kwoty wolnej od podatku przy jednoczesnym obniżeniu stawki podatku do 12 proc. powoduje dodatkowy skutek w postaci równoczesnego obniżenia miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek. Odnosi się ona do dochodu i odpowiada iloczynowi najniższej stawki podatku i kwoty wolnej. Dotychczas było to 17% x 300, 00, co dawało łącznie 5. 100, 00 zł. Polski Ład 2.0 wprowadza w tym względzie zmianę - będzie to 12% x 300, 00 = 3. 600, 00 zł. Zasadą jest, że płatnik, który oblicza zaliczki na podatek dochodowy, uwzględnia 1/12 kwoty zmniejszającej. Dotychczas było to 425, 00 zł, teraz będzie 300, 00 zł. Podkreślić jednak trzeba, że nie oznacza to zwiększenia faktycznej wysokości wynagrodzeń, gdyż jednocześnie zmniejsza się wysokość samego podatku. Przedmiotowa zmiana będzie mieć więc charakter czysto księgowy.

Kwota zmniejszająca podatek, tak jak dotychczas będzie stosowana na podstawie oświadczenia PIT-2. Formularz PIT-2 będą mogli złożyć także zleceniodawcy i pozostali płatnicy wypłacający świadczenia z działalności wykonywanej osobiście.

Nowe zasady umożliwiają skorzystanie z tego mechanizmu w sposób bardziej elastyczny. Mając więcej niż jednego płatnika, podatnik będzie miał możliwość złożenia PIT-2 aż trzem z nich. Obecnie kwotę zmniejszającą może stosować tylko jeden płatnik, taki jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawca, który otrzymał PIT-2. Po zmianach zawartych w Nowym Ładzie 2.0 podatnik będzie mógł podzielić przysługujące mu 300 zł miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek na maksymalnie trzech płatników.

W oświadczeniu o stosowanie pomniejszenia podatnik wskaże, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,

albo

 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek,

albo

 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

W przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika podatnik może złożyć oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia, jeżeli:

 • łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,

oraz

 • w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek, w tym również gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Musisz jednak wiedzieć, że opisane zmiany wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2023. Oznacza to, że od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. pracodawca, któremu pracownik złożył oświadczenie PIT-2 będzie u pracownika stosował kwotę zmniejszającą na dotychczasowych zasadach, lecz w wysokości 300 zł.

Zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych pit dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Od stycznia 2022 roku wprowadzona została ulga dla samotnego rodzica stanowiąca odliczenie od podatku w stałej wysokości 1500, 00 zł.

Nowy Ład 2.0 przedmiotową ulgę likwiduje. W zamian wprowadza on możliwość  wspólnego rozliczania się z dzieckiem. Jest to rozwiązanie bardziej korzystne, ze względu  na wyższą kwotę wolną od podatku, z której rodzice będą mogli skorzystać podwójnie. Do dochodu rodzica nie będą także wliczane dochody małoletniego dziecka z tytułu renty. Będą one traktowane jako dochody dziecka z odrębną kwotą wolną od podatku.

Jak stanowią nowe przepisy - od dochodów jednego rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 • małoletnie,
 • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach,

podatek może być określony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, przy czym do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany. Opodatkowanie w tej formie może nastąpić na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym.

Wyższy limit przy uldze na dziecko

Kolejną, istotną zmianą we wspólnym rozliczeniu będzie zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągać dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Dotychczas przekroczenie progu 3. 089, 00 zł wiązało się z utratą możliwości wspólnego rozliczenia. Obecnie rodzice mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej także w przypadku pełnoletniego dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia i nadal się uczy bądź studiuje. Warunkiem jest jednak aby dziecko nie osiągało własnych dochodów bądź przychodów powyżej limitu. Wynosi on obecnie właśnie 3. 089, 00 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Zmiana w Nowym Ładzie 2.0 zakłada, że limit ten zostanie zwiększony do dwunastokrotności kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu danego roku. Obecnie renta socjalna wynosi 1. 338, 44 zł, co odpowiada limitowi dorabiania 16.  061, 28 zł. Ponieważ renta socjalna podlega corocznemu waloryzowaniu, to tym samym również  limit przy uldze na dzieci będzie rósł w kolejnych latach.

Ten sam limit ma mieć zastosowanie w przypadku rozliczania się z pełnoletnim uczącym się dzieckiem przez samotnych rodziców.

Rozszerzenie katalogu przychodów zwolnionych w ramach PIT-0 o zasiłki macierzyńskie

Z dniem 1 lipca 2022 roku zasiłki macierzyńskie otrzymane przez podatników, którzy mogą skorzystać z ulgi PIT-0, w tym ulgi dla młodych czy też ulgi na powrót, nie będą rodziły obowiązku poboru podatku, jeżeli wraz z pozostałymi przychodami objętymi wskazanymi ulgami nie przekroczą w skali roku kwoty 85. 528, 00 zł. Zwolnienie to przysługuje w przypadku pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego.

Pozostałe świadczenia, takie jak m.in.: zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wypadkowy, których płatnikiem jest organ rentowy nie podlegają takiemu zwolnieniu.

Podsumowując, od lipca 2022 roku zasiłki macierzyńskie wypłacone przez pracodawcę nie powinny być pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy. Łączna kwota przychodu dla wszystkich świadczeń objętych ulgą PIT-0 nie może przekroczyć 85 528,00 zł. Przychody wykraczające poza ten limit podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Tak więc,  jeżeli pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, a pracownik pobiera wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, to każdy z tych podmiotów weryfikuje wysokość przychodów wyłączenie dla świadczeń przez niego wypłacanych. Co istotne, pracownik objęty ulgą dla młodych może złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o niepobieranie zaliczki pit ponieważ ZUS będzie stosował zwolnienie z podatku tylko na wniosek podatnika, nie zaś z urzędu.

Zmiany w zakresie składki zdrowotnej

Polskim Ład w wprowadził bardzo niekorzystną dla podatników zmianę w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne.  Zniósł on bowiem możliwość jej odliczania od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wprowadził on również nowy, mniej korzystny sposób obliczania wysokości tej składki. Polski Ład 2.0 w większości utrzymuje te niekorzystne zmiany. Modyfikuje on jednak sytuację  przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową, a mianowicie:

 • przedsiębiorcy opodatkowani liniowo odliczą od dochodu zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, do wysokości maksimum 8. 700, 00 zł rocznie. Limit ten będzie corocznie waloryzowany,
 • przedsiębiorcy płacący ryczałt odliczą od przychodów połowę zapłaconych składek zdrowotnych. Daje to maksymalnie kwotę 503, 91 zł obniżenia miesięcznie,
 • przedsiębiorcy na karcie podatkowej obniżą podatek o 19% zapłaconych składek zdrowotnych.

Podkreślić trzeba, że obecna nowelizacja nie przewiduje żadnej możliwości odliczenia składki zdrowotnej w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej. Pocieszeniem dla nich jest fakt, że skorzystają z obniżenia stawki pit z 17 do 12 proc.

Co ważne, zmieni się także zasada, która dotychczas powodowała, że nadpłacone składki zdrowotne były zwracane podatnikowi tylko na jego wniosek. Po zmianach, po złożeniu rozliczenia rocznego pit i jego weryfikacji przez Krajową Administrację Skarbową, zwrot będzie dokonywany z urzędu, zaś w przypadku braku złożenia rozliczenia rocznego, nadpłata składek zostanie zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatnika.

Wprowadzenie możliwości zmiany formy opodatkowania

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, formy opodatkowania działalności gospodarczej lub najmu, co do zasady, nie można zmieniać w takcie roku podatkowego. Polski Ład 2.0 wprowadza w tym zakresie zmiany.

Przewiduje on, że podatnik, który jako formę opodatkowania wybrał  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy, może w trakcie roku podatkowego dokonać zmiany na opodatkowanie skalą podatkową na zasadach ogólnych.

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtowo będą mogli to zrobić na dwa sposoby:

 • ze skutkiem od lipca 2022 roku. W tym celu do 22 sierpnia 2022 r. powinni oni złożyć oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu. Na koniec roku złożą dwa zeznania podatkowe, a mianowicie PIT-28 dla ryczałtowców za okres styczeń-czerwiec oraz PIT-36 dla zasad ogólnych za okres lipiec-grudzień,
 • ze skutkiem na cały rok 2022. Decyzję w tym przedmiocie będzie można podjąć między 1 stycznia a 2 maja 2023 r. poprzez złożenie zeznania PIT-36. Pamiętać trzeba, żeby nie składać w takiej sytuacji zeznania PIT-28, oznaczałoby to bowiem pozostanie przy opodatkowaniu w formie ryczałtu. Poza tym, niezbędne będzie założenie i uzupełnienie podatkowej księgi przychodów i rozchodów za okres całego roku podatkowego.

W przypadku przychodów z najmu prywatnego opodatkowanych ryczałtem, możliwe będzie rozliczenie ich za cały rok według zasad ogólnych. Wyboru skali będzie można dokonać po zakończeniu roku w zeznaniu w PIT-36.

Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo będą mogli wybrać opodatkowanie według zasad ogólnych tylko ze skutkiem na cały rok 2022. Czas na podjęcie takiej decyzji będą mieli w okresie od 1 stycznia do 2 maja 2023 r. Tym samym, zamiast zeznania PIT-36L, złożą PIT-36.

Jednakże pamiętać należy, że wybór skali w taki sposób będzie możliwy tylko w 2022 roku. Jeśli podatnik nie chce rozliczać się liniowo lub ryczałtowo także w roku 2023 i w kolejnych latach, tak jak dotychczas będzie musiał złożyć oświadczenie o rezygnacji z wybranej formy opodatkowania.

Modyfikacja ulgi na zabytki

Polski Ład 2.0 wprowadza także istotną modyfikację ulgi na zabytki. Od 1 lipca bowiem będzie ona dotyczyła nie zakupu nieruchomości zabytkowych a ich remontu. Podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków. Przedmiotowa ulga będzie przysługiwała podatnikowi, jeżeli w momencie poniesienia wydatku będzie on właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego, oraz będzie posiadał sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku oraz po poniesieniu tego wydatku uzyskał zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzające wykonanie odpowiednio tych prac lub robót.

Uporządkowanie zasad w zakresie oświadczeń i wniosków podatnika

Zgodnie z zapisami Polskiego Ładu 2.0, począwszy od 1 stycznia 2023 roku podatnik będzie składał oświadczenia i wnioski wyłącznie na piśmie lub w inny sposób przyjęty u danego płatnika. Oświadczenia będą mogły być składane według wzoru udostępnionego przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej bądź wzoru sporządzonego przez pracodawcę. Co do zasady płatnik będzie uwzględniał wnioski najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. W przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie to najpóźniej po drugim miesiącu, w którym je otrzymał. Oświadczenia i wnioski, co do zasady będą obowiązywały również w kolejnych latach podatkowych. Po ustaniu stosunku prawnego, oświadczenia i wnioski podatnika będą pomijane, z wyjątkiem wniosków o obliczenie zaliczek bez zastosowania zwolnienia od podatku, złożonych  przez osoby, które nie ukończyły 26 lat, bądź miesięcznych tj. podstawowych i podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, jak również wniosków o niestosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów.

Wycofanie lub zmiana złożonych dokumentów będzie następowała poprzez złożenie kolejnego oświadczenia lub wniosku na piśmie. W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na obliczenie zaliczki podatkowej, podatnik powinien zmienić lub wycofać uprzednio złożony wniosek lub oświadczenie. Musisz jednak wiedzieć, że oświadczenia i wnioski złożone przez podatnika przed 1 stycznia 2023 roku zachowują swoją moc.

Jeśli chodzi o uporządkowanie zasad dotyczących składanych oświadczeń i wniosków podatnika obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku, dotyczy to:

 • oświadczenia w sprawie pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,
 • oświadczenia składanego pracodawcy w sprawie szczególnego sposobu obliczania zaliczki w przypadku zamiaru opodatkowania dochodu na zasadach określonych dla małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci,
 • wniosku o obliczanie zaliczek bez stosowania tzw. ulgi dla młodych lub bez kwotowych miesięcznych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Od 1 stycznia 2022 r. było to 250,00 zł, zaś od 1 stycznia 2023 r. - 300,00 zł,
 • oświadczenia o spełnieniu warunku dla zastosowania podwyższonych miesięcznych kosztów uzyskania przychodów dla osób dojeżdżających do pracy z innej miejscowości,
 • wniosku o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Na koniec, warto wspomnieć, że od 1 stycznia 2023 roku podatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku, gdy zaniżenie lub nieujawnienie przez niego podstawy opodatkowania wynikało z zastosowania złożonych przez podatnika wniosków lub oświadczeń, mających wpływ na obliczenie zaliczki.Tagi: podatki, pit, zmiany w pit, polski ład 2.0, polski ład

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły