Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Jak wykreślić z księgi wieczystej nieaktualną wzmiankę?

08.09.2022

Stan prawny w jakim znajduje się dana nieruchomość wynika przede wszystkim z odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej. Powoduje to, że wszelkie błędne lub nieaktualne już wzmianki powinny być z niej jak najszybciej usuwane i prostowane.

Jak wykreślić z księgi wieczystej nieaktualną wzmiankę? Kto może to zrobić? Jaki wywołuje to skutki prawne? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w niniejszym artykule.

Nieruchomości a wpis w księdze wieczystej

Księgi wieczyste stanowią gwarancję pewności obrotu nieruchomościami i są prowadzone w celu ustalenia ich stanu prawnego. Mają one charakter jawny, co oznacza, że dostęp do nich jest powszechny. Powoduje to, że nie można się zasłaniać nieznajomością wpisów istniejących w księdze wieczystej ani wniosków, których dotyczą zawarte w nich wzmianki.

Rękojmia wiary publicznej

Księgi wieczyste korzystają z tzw. rękojmi wiary publicznej.

Samo to pojęcie zostało uregulowane w art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 z późn. zm.). Stanowi ona, że  jeżeli zachodzi niezgodność pomiędzy rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości a tym, który został ujawniony w księdze wieczystej, wówczas to właśnie treść takiej księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną, wskazaną w księdze, nabył własność lub inne prawo rzeczowe.

Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni bowiem rozporządzeń nieodpłatnych albo dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze, a więc takiego, który wie, że treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albo takiego, który z łatwością mógł się o tym dowiedzieć.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa także przeciwko:

 • prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,
 • prawu dożywocia,
 • służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego organu administracji państwowej,
 • służebnościom drogi koniecznej albo ustanowionym w związkuz przekroczeniem granicy gruntu przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia,
 • służebnościom przesyłu.

Jeżeli do dokonania rozporządzenia potrzebny jest wpis w księdze wieczystej, chwila złożenia wniosku o jego dokonanie jest rozstrzygająca dla oceny dobrej lub złej wiary nabywcy. Jednakże gdy rozporządzenie dochodzi do skutku dopiero po dokonaniu wpisu, rozstrzyga dzień, w którym rozporządzenie doszło do skutku.

Podkreślić trzeba, że rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych wyłącza:

 • wzmianka o wniosku,
 • o skardze na orzeczenie referendarza sądowego,
 • o apelacji lub kasacji.
 • ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

Musisz też wiedzieć, że zasada rękojmi wiary publicznej wzmocniona jest istnieniem w polskim prawie dwóch domniemań - prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym oraz że prawo wykreślone nie istnieje.

Trzeba pamiętać, że rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie rozciąga się na wpisy dokonane w działach I – O księgi wieczystej, które zawierają oznaczenie i charakterystykę nieruchomości. Tym samym, wpis wskazujący powierzchnię gruntu nie korzysta z takiego zapewnienia.

Skutki prawne rękojmi

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych powoduje, że dopuszczenie przez osobę zainteresowaną do istnienia w takiej księdze wpisu, który nie jest zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, rodzi dla niej bardzo duże ryzyko prawne. Sądy bowiem w takiej sytuacji orzekają na korzyść tego, kto dokonał czynności prawnej dotyczącej nieruchomości i wskutek niej nabył własność lub inne prawo rzeczowe.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy jeden z współwłaścicieli wpisany do księgi wieczystej jako jedyny właściciel nieruchomości, dokona jej sprzedaży na rzecz innej osoby, to wówczas drugi z nich, nieujawniony w księdze, co do zasady nie będzie miał podstaw prawnych do negowania ważności takiej umowy. Będzie się tak działo, pomimo, iż teoretycznie do takiego zbycia konieczna jest zgoda każdego ze współwłaścicieli, chyba, że zostanie wykazane, iż nabywca działał w złej wierze wiedząc o niezgodności treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym.

Innym skutkiem prawnym rękojmi jest wskazanie, że ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ujawnione w księdze wieczystej, ma pierwszeństwo przed takim prawem, które nie zostało wpisane.

O pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych wpisanych do księgi wieczystej rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki dokonanego wpisu.

Prawa wpisane na podstawie wniosków złożonych równocześnie mają równe pierwszeństwo.

Przez ujawnienie w księdze wieczystej prawo osobiste lub roszczenie uzyskuje skuteczność względem praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu, z wyjątkiem służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu albo służebności ustanowionej w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia.

Do pierwszeństwa praw osobistych oraz roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej stosuje się odpowiednio przepisy o pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych.

O pierwszeństwie prawa, którego ustanowienie było przedmiotem roszczenia ujawnionego w księdze wieczystej, rozstrzyga chwila złożenia wniosku o wpis roszczenia.

W jaki sposób dbać o aktualizację wpisów w księdze wieczystej?

Jak wskazałem powyżej, dbanie o aktualizację wpisów w księgach wieczystych ma bardzo duże znaczenie dla ochrony uzasadnionego interesu prawnego osoby legitymującej się określonym prawem do danej nieruchomości. Jak to zrobić?

Mamy do wyboru dwie drogi:

 • procesową,
 • nieprocesową, czyli wnioskową.

Procesowe uzgodnienie treści księgi wieczystej

Procedurę procesowego uzgodnienia treści księgi wieczystej reguluje art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Zgodnie z nim, jeżeli zachodzi niezgodność między stanem prawnym nieruchomości, który jest ujawniony w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem rzeczy, wówczas osoba, której prawo nie jest w niej wpisane lub jest wpisane błędnie, albo też jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia bądź ograniczenia, może żądać usunięcia takiej niezgodności.

Legitymacja czynna do wytoczenia powództwa

Uprawnienie do wytoczenia takiego powództwa posiada tylko i wyłącznie osoba, która jest uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Co tego kręgu zaliczamy:

 • właściciela nieruchomości,
 • użytkownika wieczystego,
 • osobę, na rzecz której wpis ma nastąpić,
 • wierzyciela, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej,
 • osobę błędnie wpisaną do księgi wieczystej jako właściciel nieruchomości oraz wnoszącą o wykreślenie wpisu jej prawa własności i wpisanie rzeczywistego właściciela,
 • dłużnika po wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką i odmowie dokonania przez wierzyciela czynności umożliwiającej wykreślenie hipoteki.

Z praktyki orzeczniczej wynika także, iż legitymację do wytoczenia powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej posiada również darczyńca, który po odwołaniu darowizny uzyskał wyrok zobowiązujący obdarowanego do przeniesienia na niego prawa własności nieruchomości stanowiącej przedmiot darowizny. Warunkiem jest, aby wyrok ten nie był w pełni zgodny z żądaniem pozwu i zastępował jedynie oświadczenie woli obdarowanego o przeniesieniu własności.

Legitymację przysługuje także  każdemu ze współwłaścicieli, którzy nie są wpisani w księdze wieczystej, gdyż wytoczenie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym uznaje się za czynność zachowawczą w rozumieniu art. 209 k.c.

W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek w tym przedmiocie może złożyć również uprawniony organ.

Legitymacja bierna

Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym powinno zostać wytoczone przeciwko wszystkim osobom wpisanym w dziale II księgi wieczystej, a więc właścicielowi, właścicielowi wyodrębnionego lokalu, użytkownikowi wieczystemu bądź uprawnionemu oraz osobom, których prawo własności nie zostało ujawnione.

Co powinien zawierać pozew?

Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
 • oznaczenie stron postępowania, poprzez podanie ich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL powoda,
 • oznaczenie rodzaju pisma, a więc wskazanie “Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym”,
 • osnowę wniosku, a więc merytoryczną treść pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej, z której powinno wynika
 • , czego powód domaga się w postępowaniu sądowym,
 •  wskazanie faktów, na których powód opiera swoje wnioski oraz wskazanie dowodów na ich potwierdzenie,
 • własnoręczny podpis powoda,
 • wymienienie załączników, które poza tym należy dołączyć do pozwu.

Poza powyżej wymienionymi elementami, przedmiotowy pozew powinien ponadto zawierać:

 • oznaczenie nieruchomości, której stan prawny ma być sprostowany,
 • wskazanie konkretnego prawa, które nie jest wpisane lub zostało wpisane błędnie, ewentualnie wskazanie i opisanie obciążenia lub ograniczenia dotykające prawa powoda,
 • przytoczenie treści wpisu, który - według powoda - powinien być dokonany w księdze wieczystej jako zgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

Sprawa z powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest sprawą o charakterze majątkowym. W związku z tym w pozwie należy podać wartość przedmiotu sporu Powinna być nią wartość prawa dotkniętego niezgodnością.

Właściwość Sądu

Do rozpatrzenia pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej właściwy jest Sąd rejonowy właściwy według miejsca położenia nieruchomości. Nie zależy to od wartości przedmiotu sporu.

Ciężar dowodu

W sprawie z powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym zasadą jest, że to na powodzie spoczywa ciężar obalenia domniemania wynikającego z wpisu w księdze wieczystej.

Nie ma jednak przeszkód, aby pozwany przedstawiał dowody potwierdzające, że przysługuje mu prawo wpisane w księdze wieczystej.

Gdy pozwanym jest nabywca, którego nie chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg publicznych, to właśnie na nim spoczywa ciężar dowodu, że własność nieruchomości nabytej przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej i na niego wpisanej w księdze wieczystej stanowi jego majątek osobisty.

Na czym polega usunięcie niezgodności?

Usunięcie niezgodności między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może polegać na:

 • wpisaniu w księdze wieczystej nowego prawa,
 • wykreśleniu prawa wpisanego i wpisaniu innego prawa,
 • sprostowaniu treści wpisanego prawa.

Jeżeli ta sama część większych nieruchomości objęta jest dwiema księgami wieczystymi, w których ujawnieni są różni właściciele, dopuszczalne jest uzgodnienie stanu prawnego wymienionego w jednej z tych ksiąg z rzeczywistym stanem prawnym przez wykreślenie z niej wpisów dotyczących wyodrębnionych geodezyjnie działek.

Możliwe jest uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, polegające także na nakazaniu jej zamknięcia, jeżeli nieruchomość, dla której prowadzona jest księga, w ogóle nie istnieje pod względem prawnym.

Ostrzeżenie

Podkreślić trzeba, że roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez tzw. ostrzeżenie. Najlepiej wniosek o jego wpisanie zawrzeć w samym pozwie o uzgodnienie treści księgi wieczystej. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Co ważne, nie jest do tego potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w jego ustanowieniu. Jak już wcześniej wskazywałem, wpis ostrzeżenia o niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym powoduje wyłączenie działania rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.

W razie otrzymania odpowiedniego zawiadomienia, Sąd z urzędu dokonuje wpisu ostrzeżenia, że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Zawiadomienie o wpisie ostrzeżenia zawiera pouczenie o obowiązku złożenia wniosku o ujawnienie prawa własności w terminie miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia.

Sąd z urzędu dokona wpisu ostrzeżenia, jeżeli dostrzeże niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W razie stwierdzenia, że dla tej samej nieruchomości albo dla tego samego ograniczonego prawa rzeczowego prowadzi się dwie lub więcej ksiąg wieczystych, ujawniających odmienny stan prawny, wpisu ostrzeżenia dokonuje się we wszystkich księgach wieczystych założonych dla tej nieruchomości.

Sprostowania usterek wpisu, które nie mogą wywołać niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dokonuje się z urzędu.

Zaznaczyć trzeba, że w opisanym powyżej trybie nie mogą być sprostowane błędy merytoryczne. W przypadku wystąpienia błędów innych niż pisarskie, powodujące wystąpienie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek wraz z dokumentami będącymi podstawą wpisu na przykład wypis z ewidencji gruntów lub budynków, o czym napiszę w dalszej części artykułu.

Ile wynosi opłata sądowa od pozwu o usunięcie niezgodności księgi wieczystej?

W sprawach o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pozew podlega opłacie sądowej.

W przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 20.000 zł jest to opłata stała, która wynosi od 30 do 1. 000 zł, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2257 z późn. zm.).

W sprawach w których wartość przedmiotu sporu przewyższa sumę 20.000 zł lecz nie jest wyższa niż 40.000 zł pozew podlega opłacie stosunkowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

Gdy wartość przedmiotu sporu jest większa niż 40 000 złotych, pobiera się opłatę stałą w kwocie 2000 złotych.

Sprostowanie księgi wieczystej

Procesowy tryb uzgadniania treści księgi wieczystej jest zarezerwowany do korygowania treści księgi wieczystej o znacznym ciężarze gatunkowym, jak na przykład brak ujawnienia jako współwłaściciela współmałżonka, gdy nieruchomość została nabyta w ramach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

W pozostałych sprawach, w szczególności dotyczących dokonywania sprostowań tzw. oczywistych omyłek, jak w przypadku błędnie zapisanego adresu nieruchomości, czy też nieścisłości w nazwisku jej właściciela, wystarczająca jest droga nieprocesowa.

W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej Sąd rejonowy dokonuje – na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika – sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych jakie są w nim zawarte.

Zaznaczyć trzeba, że przedmiotowe sprostowanie, może być dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub zawiadomienia jednostki, która go prowadzi.

Do wspomnianego zawiadomienia, dołącza się wypis z operatu katastralnego, a gdy jest to niezbędne – także wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości.

Wskazać trzeba, że powyżej opisany tryb poprawek, określony przez artykuł 27 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, dotyczy wszystkich informacji z działu I-O księgi wieczystej. Chodzi o następujące dane na temat mieszkania:

 • położenie (numer porządkowy/województwo, gmina, dzielnica),
 • ulica/numer budynku/numer lokalu,
 • przeznaczenie lokalu,
 • opis lokalu (rodzaj izby - liczba),
 • opis pomieszczeń przynależnych (rodzaj pomieszczenia - liczba),
 • kondygnacja, na której znajduje się mieszkanie,
 • przyłączenie - numer księgi wieczystej (nieruchomość, z której wyodrębniono lokal),
 • informacja o odrębności lokalu,
 • pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1997 r. (II CKU 110/97) „sprostowanie danych z działu I-O nie wymaga powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym”.

W przypadku, gdy Sąd nie zauważy, że wpis dotknięty jest błędem, wówczas konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w tym przedmiocie. Jest on ściśle sformalizowany i ma postać druku urzędowego oznaczonego symbolem KW-WPIS. Do wniosku o wpis należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Błędy we wpisach  ksiąg wieczystych są prostowane przez Sądy rejonowe na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika.

Wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu, a w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu – od chwili wszczęcia tego postępowania.

Wpis potrzebny do usunięcia niezgodności między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może nastąpić, gdy niezgodność będzie wykazana orzeczeniem Sądu lub innymi odpowiednimi dokumentami.

Jak przeprowadzić usunięcie wygasłej hipoteki z księgi wieczystej?

Z praktyki wynika, iż jednym z najczęstszych powodów korygowania treści księgi wieczystej jest istniejący w niej w dalszym ciągu wpis w dziale IV, dotyczący ustanowienia na nieruchomości zabezpieczenia w postaci hipoteki, pomimo, iż wierzytelność, najczęściej kredyt, została już w całości spłacona przez dłużnika.

Jakie mogą być przyczyny wygaśnięcia hipoteki? Skutek taki nastąpi wskutek:

 • zapłaty wierzytelności,
 • potrącenia,
 • zwolnienia z długu,
 • spełnienia za zgodą wierzyciela innego świadczenia w celu zwolnienia się z zobowiązania,
 • ważnego złożenia świadczenia do depozytu sądowego,
 • odnowienia,
 • złożenia zabezpieczonej kwoty do depozytu sądowego ze zrzeczeniem się uprawnienia do odebrania jej z powrotem,
 • wygaśnięcia użytkowania wieczystego obciążonego hipoteką,
 • wykreślenia na podstawie samego postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli w postanowieniu stwierdzono zapłacenie przez nabywcę całej ceny nabycia gotówką.

Skorygowanie istniejącego w dalszym ciągu wpisu hipoteki w księdze jest możliwe na dwa sposoby, z których każdy charakteryzuje się swoją odrębnością.

Wniosek

Pierwszy z nich, wymagający współdziałania byłego wierzyciela, to złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki. Konieczne jest dołączenie do niego oświadczenia wierzyciela hipotecznego zawierającego jego zgodę na wykreślenie hipoteki. Jest to tzw. kwit mazalny. W przypadku, gdy wierzycielem nie jest bank, wówczas musi on mieć podpis notarialnie poświadczony. Dodać trzeba, że bank, a więc wierzyciel hipoteczny ma obowiązek współpracować z właścicielem nieruchomości w celu wykreślenia hipoteki.

Musisz wiedzieć, że w razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Przesądza o tym art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Oczywiście, o ile bank czy inny wierzyciel ma obowiązek współdziałać z dłużnikiem w procesie usunięcia wpisu, nie jest obciążony powinnością złożenia wniosku w tym przedmiocie.

Jeśli hipoteka zabezpieczała na przykład pożyczkę udzieloną przez osobę prywatną, a więc nie przez instytucję bankową, wówczas zgoda na jej wykreślenie musi mieć podpisy notarialnie poświadczone.

Wniosek o wykreślenie hipoteki na druku KW-WPIS składa się do sądu wieczystoksięgowego, a więc tego, który prowadzi księgę wieczystą właściwą dla danej nieruchomości. Podlega on stałej opłacie sądowej w wysokości 100 zł. Pobiera się ją od każdego przedmiotu. Jeśli więc wniesiesz o wykreślenie dwóch hipotek, będziesz musiał uiścić dwie opłaty.

Trzeba pamiętać o dołączeniu do wniosku:

 • zgody wierzyciela, na przykład banku na wykreślenie hipoteki, wraz z dowodem na to, że osoba podpisana pod zgodą ma prawo do jego reprezentacji,
 • potwierdzenie uiszczenia odpowiedniej opłaty.

Jeżeli wierzyciel odmawia zgody na wykreślenie hipoteki, wówczas dłużnik musi udowodnić przed Sądem, że dług, który zabezpieczała hipoteka, już nie istnieje. W zależności od przyczyn wygaśnięcia wierzytelności niezbędne jest przedłożenie sądowi dokumentów z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie wymagają lepszej formy.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy, jeżeli wierzyciel hipoteczny odmawia wydania listu mazalnego stwierdzającego, że wierzytelność wygasła, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości wystąpienia byłego dłużnika do sądu z wnioskiem o wykreślenie hipoteki, to usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w treści księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może nastąpić w drodze procesu z art. 10 w zw. z art. 100 u.o.k.w.h. (wyrok z dnia 3 lipca 2015r., IVCSK 236/15).

Prawomocne orzeczenie Sądu zastępuje wtedy zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki.

Powództwo

Jeśli wierzyciel odmawia współpracy w wykreśleniu hipoteki, niezbędne jest wytoczenie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej, które zostało już opisane w poprzedniej części artykułu.

Podkreślić trzeba, że prawomocne orzeczenie sądu zastępuje zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki.Tagi: aktualizację wpisów w księdze wieczystej, skutki prawne rękojmi, nieruchomości a wpis w księdze wieczystej, nieaktualna zmianka w księdze wieczystej, wykreślenie księgi wieczystej

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły