Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Prawo holdingowe - nowelizacja KSH

31.08.2022

13 października br. wejdzie w życie najnowsza nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Wprowadza ona znaczące zmiany w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym w zakresie posiedzeń Zarządu oraz kompetencji rad nadzorczych. Do tego, przedmiotowa nowelizacja, dodaje przepisy dotyczące Grup spółek. 

Jaka jest podstawa prawna nowelizacji Kodeksu spółek handlowych? Czego dotyczą wprowadzane zmiany? Jaki jest ich kształt? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w niniejszym wpisie.

Jaka jest podstawa prawna i zakres nowelizacji Kodeksu spółek handlowych?

Najnowsza nowelizacja ksh, wprowadzona została przez ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 807).

Zakres zmian jest bardzo szeroki i dotyczy wielu obszarów regulacji prawnych.

Do najważniejszych należą:

 • wprowadzenie przepisów normujących istnienie i funkcjonowanie Grup spółek,
 • dokonanie zmian w normach dotyczących rad nadzorczych spółek kapitałowych,
 • dokonanie zmian w przepisach dotyczących zarządów spółek kapitałowych,
 • rozszerzenie katalogu przestępstw, których popełnienie stwierdzone prawomocnym wyrokiem skazującym wyklucza możliwość sprawowania funkcji w spółkach kapitałowych.

Przepisy normujące istnienie i funkcjonowanie Grup spółek (prawo holdingowe)

Podstawowym celem przepisów wprowadzających prawo grup spółek jest uregulowanie wzajemnych relacji oraz sposobu funkcjonowania pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład holdingów. Stanowią one formę zrzeszenia kilku spółek, powiązanych ze sobą kapitałowo lub personalnie. Na ogół jedna z nich jest dominująca i kontroluje działalność pozostałych.

Polski ustawodawca zdefiniował holding, jako grupę spółek, przez którą należy rozumieć – spółkę dominującą i spółkę albo spółki zależne, będące spółkami kapitałowymi, kierujące się zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu (interes grupy spółek), uzasadniającą sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną albo spółkami zależnymi.

Podstawowym uregulowaniem w tym zakresie jest wskazanie przez ustawodawcę, iż przedmiotowe przepisy będą stosowane tylko i wyłącznie w stosunku do spółki dominującej i spółki zależnej, które podjęły uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek, a także odpowiednio do spółki powiązanej ze spółką dominującą, jeśli jej umowa lub statut tak stanowią.

Przepisy ogólne prawa holdingowego

Ustawodawca ustanowił zasadę, że spółka dominująca oraz spółka zależna, które uczestniczą w holdingu, kierują się nie tylko interesem spółki, ale także interesem grupy spółek, o ile nie zmierza to do pokrzywdzenia wierzycieli lub wspólników mniejszościowych albo też akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej.

O uczestnictwie w grupie spółek ze wskazaniem spółki dominującej decyduje zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki zależnej w formie uchwały. Podejmowana ona jest większością trzech czwartych głosów.

Uczestnictwo w grupie spółek, spółka dominująca i spółka zależna mają obowiązek ujawnić w rejestrze, a więc w Krajowym Rejestrze Sądowym. Następuje to przez wpisanie w nim odpowiedniej wzmianki. Jeżeli spółka dominująca posiada siedzibę za granicą, przedmiotowe uczestnictwo wystarczy ujawnić w rejestrze spółki zależnej.

Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurent oraz likwidator spółki uczestniczącej w holdingu może powoływać się na działanie lub zaniechanie w określonym interesie grupy spółek, tylko wtedy, gdy uczestnictwo to zostało przez tę spółkę ujawnione w rejestrze.

Polecenie wiążące

Nowe przepisy przewidują, że spółka dominująca będzie miała możliwość  wydawania spółce zależnej wiążącego polecenia w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Może ono dotyczyć tylko i wyłącznie prowadzenia spraw spółki, jeżeli jest to uzasadnione interesem grupy spółek.

Spółka dominująca wydaje przedmiotowe polecenie w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

Wiążące polecenie powinno wskazywać co najmniej:

 • oczekiwane przez spółkę dominującą zachowanie spółki zależnej w związku z wykonaniem wiążącego polecenia,
 • interes grupy spółek, który uzasadnia wykonanie przez spółkę zależną wiążącego polecenia,
 • spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej, które będą następstwem wykonania wiążącego polecenia, o ile występują,
 • przewidywany sposób i termin naprawienia spółce zależnej szkody poniesionej w wyniku wykonania wiążącego polecenia.

Wykonanie wiążącego polecenia przez spółkę zależną uczestniczącą w holdingu wymaga uprzedniej uchwały jej zarządu. O podjęciu uchwały o wykonaniu wiążącego polecenia albo uchwały o odmowie wykonania wiążącego polecenia spółka zależna informuje spółkę dominującą.

Spółka zależna uczestnicząca w holdingu może podjąć uchwałę o odmowie wykonania wiążącego polecenia, jeżeli jego wykonanie doprowadziłoby do niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalnością tej spółki.

Z kolei spółka zależna uczestnicząca w holdingu i nie będąca spółką jednoosobową podejmuje uchwałę o odmowie wykonania wiążącego polecenia, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że jest ono sprzeczne z interesem tej spółki i wyrządzi jej szkodę, która nie będzie naprawiona przez spółkę dominującą lub inną spółkę zależną uczestniczącą w holdingu w okresie dwóch lat. Termin ten liczy się od dnia, w którym nastąpi zdarzenie wyrządzające szkodę, chyba że umowa albo statut spółki stanowi inaczej. W określeniu wysokości szkody spółka zależna uwzględnia korzyści uzyskane przez tę spółkę w związku z uczestnictwem w grupie spółek w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych.

Umowa albo statut spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek może przewidywać dodatkowe przesłanki odmowy wykonania wiążącego polecenia.

Skuteczność uchwały o zmianie umowy albo statutu spółki zależnej wprowadzającej takie przesłanki, zależy od odkupienia przez spółkę dominującą udziałów albo akcji tych wspólników albo akcjonariuszy spółki zależnej, którzy nie zgadzają się na zmianę. Wspólnicy albo akcjonariusze, obecni na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu, zgłaszają żądanie odkupienia ich udziałów albo akcji, w terminie dwóch dni od dnia zakończenia zgromadzenia. Nieobecni wspólnicy zgłaszają żądanie odkupienia ich udziałów w terminie miesiąca od dnia zakończenia zgromadzenia wspólników, na którym podjęto uchwałę o zmianie umowy, a nieobecni akcjonariusze zgłaszają żądanie odkupienia ich akcji w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały o zmianie statutu spółki zależnej. Wspólników albo akcjonariuszy, którzy nie zgłoszą żądania odkupienia ich udziałów albo akcji w terminie, uważa się za zgadzających się na zmianę.

Odmowa wykonania wiążącego polecenia, wymaga uprzedniej uchwały zarządu spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek.

Zaznaczyć trzeba, że członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator spółki zależnej nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia. Zasadę tę stosuje się także odpowiednio do członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatora spółki dominującej działających w interesie grupy spółek.

Uprawnienia spółki dominującej

Spółka dominująca została wyposażona przez ustawodawcę w prawo do przeglądania w każdym czasie ksiąg i dokumentów spółki zależnej oraz żądania udzielenia przez nią informacji.

Spółka dominująca, której nie udostępniono ksiąg i dokumentów lub nie udzielono informacji, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu spółki zależnej uczestniczącej w holdingu do realizacji tego obowiązku.

Zgodnie z nowymi przepisami, rada nadzorcza spółki dominującej sprawuje stały nadzór nad realizacją interesu grupy spółek przez spółkę zależną uczestniczącą w grupie spółek, chyba że umowa albo statut spółki dominującej lub spółki zależnej przewiduje inaczej. Może ona także żądać od zarządu spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek udostępnienia ksiąg i dokumentów oraz udzielenia informacji w celu sprawowania nadzoru.

Ustawodawca zdecydował także, iż członek rady nadzorczej spółki dominującej nie może ujawnić tajemnic spółki zależnej także po wygaśnięciu mandatu.

Jeżeli umowa spółki dominującej nie przewiduje ustanowienia rady nadzorczej, kompetencje rady nadzorczej, wykonuje jej zarząd.

Spółki zależne

Zarząd spółki zależnej uczestniczącej w holdingu sporządza sprawozdanie o powiązaniach umownych tej spółki ze spółką dominującą za okres ostatniego roku obrotowego i przedstawia je zgromadzeniu wspólników albo walnemu zgromadzeniu. Wskazywane są nim w szczególności wiążące polecenia wydane tej spółce zależnej.

Umowa albo statut spółki zależnej uczestniczącej w holdingu może przewidywać ograniczenie zakresu badania tylko do tej spółki oraz jej stosunków z pozostałymi spółkami uczestniczącymi w grupie spółek.

Wspólnik lub wspólnicy mniejszościowi albo akcjonariusz lub akcjonariusze mniejszościowi spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą zwrócić się do sądu rejestrowego z wnioskiem o wyznaczenie firmy audytorskiej w celu zbadania rachunkowości oraz działalności tego holdingu.

W takim wypadku, sąd rejestrowy  wzywa spółkę, której wspólnicy albo akcjonariusze złożyli wniosek, oraz jej spółkę dominującą do zajęcia stanowiska w sprawie tego wniosku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania. Sąd wyznacza firmę audytorską po otrzymaniu tych stanowisk lub upływie wyznaczonego terminu.

Na wniosek spółki dominującej lub spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek sąd rejestrowy może ograniczyć przedmiot badania lub określić sposób udostępnienia wyników badania, uwzględniając uzasadnione interesy wnioskodawcy, lub pozostałych spółek uczestniczących holdingu. W szczególności może to dotyczyć potrzeby zabezpieczenia tajemnic przedsiębiorstwa lub innych prawnie chronionych informacji.

Wspólnik lub wspólnicy mniejszościowi albo akcjonariusz lub akcjonariusze mniejszościowi reprezentujący nie więcej niż 10% kapitału zakładowego spółki zależnej uczestniczącej w holdingu mogą także żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich udziałów albo akcji przez spółkę dominującą, która reprezentuje bezpośrednio, pośrednio lub na podstawie porozumień z innymi osobami co najmniej 90% kapitału zakładowego spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek. Do dnia uiszczenia całej sumy odkupu wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy zachowa wszystkie uprawnienia z udziałów albo akcji. Żądanie takie może być złożone w każdym roku obrotowym tylko raz, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia ujawnienia w rejestrze uczestnictwa spółki zależnej w grupie spółek.

Zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek może podjąć uchwałę o przymusowym wykupie udziałów albo akcji wspólników albo akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego przez spółkę dominującą, która reprezentuje bezpośrednio co najmniej 90% kapitału zakładowego.

Umowa albo statut spółki zależnej może przewidywać, że uprawnienie takie przysługuje spółce dominującej, która bezpośrednio lub pośrednio reprezentuje w spółce zależnej uczestniczącej w holdingu mniej niż 90% kapitału zakładowego takiej spółki, lecz nie mniej niż 75% tego kapitału.

Odpowiedzialność spółki dominującej

Nowelizacja KSH zawiera także zasady odpowiedzialności spółki dominującej wobec spółek zależnych. Przede wszystkim dotyczy to wiążącego polecenia.

I. Odpowiedzialność za szkodę, która została wyrządzona wykonaniem wiążącego polecenia:

Spółka dominująca odpowiada wobec spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek za szkodę, która została wyrządzona wykonaniem wiążącego polecenia i która nie została naprawiona w terminie wskazanym w wiążącym poleceniu. Jest ona zwolniona z tej odpowiedzialności tylko w wypadku, jeżeli nie ponosi winy.

Za szkodę wyrządzoną jednoosobowej spółce zależnej spółka dominująca odpowiada, tylko jeżeli wykonanie wiążącego polecenia doprowadziło do jej niewypłacalności.

Odpowiedzialność spółki dominującej ustala się z uwzględnieniem obowiązku lojalności wobec spółki zależnej podczas wydawania i wykonania wiążącego polecenia.

Jeżeli spółka zależna nie wytoczy powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej jej przez spółkę dominującą w terminie roku od dnia upływu terminu wskazanego w wiążącym poleceniu, może z nim wystąpić każdy wspólnik albo akcjonariusz spółki zależnej.

Powództwo o naprawienie szkody, wytacza się według miejsca siedziby spółki zależnej.

Przedmiotowe roszczenia nie naruszają prawa spółki zależnej, jej wspólników albo akcjonariuszy oraz osób trzecich do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

II. Odpowiedzialność za obniżenie wartości udziału albo akcji:

Spółka dominująca, która na dzień wydania wiążącego polecenia spółce zależnej uczestniczącej w holdingu dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, większością głosów umożliwiającą podjęcie uchwały o uczestnictwie w grupie spółek oraz o zmianie umowy albo statutu tej spółki zależnej, odpowiada wobec wspólnika albo akcjonariusza tej spółki za obniżenie wartości przysługującego mu udziału albo akcji, jeżeli obniżenie było następstwem wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia.

Domniemywa się, że spółka dominująca dysponuje większością głosów umożliwiającą podjęcie uchwały o uczestnictwie w grupie spółek oraz o zmianie umowy albo statutu spółki zależnej, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio reprezentuje w spółce zależnej co najmniej 75% kapitału zakładowego.

Powództwo o naprawienie przedmiotowej szkody, wytacza się według miejsca siedziby spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek. Nie później niż z chwilą wniesienia tego powództwa wspólnik albo akcjonariusz, wzywa spółkę dominującą do naprawienia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, szkody wyrządzonej spółce zależnej wykonaniem wiążącego polecenia.

Roszczenie o naprawienie szkody, wygasa z chwilą pełnego naprawienia przez spółkę dominującą szkody wyrządzonej spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek wykonaniem wiążącego polecenia.

Roszczenie to przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym wspólnik albo akcjonariusz, dowiedział się o szkodzie. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

III. Odpowiedzialność wobec wierzyciela:

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek okaże się bezskuteczna, spółka dominująca odpowiada za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej, chyba że nie ponosi winy lub szkoda nie powstała w następstwie wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia.

Domniemywa się, że taka szkoda obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności wobec spółki zależnej.

Musisz wiedzieć, że nie narusza to przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność spółki dominującej.

Jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji, spółka dominująca nie ponosi odpowiedzialności, w czasie, gdy jest prowadzona egzekucja przez zarząd przymusowy albo sprzedaż przedsiębiorstwa spółki zależnej uczestniczącej w holdingu na podstawie Kodeksu  postępowania cywilnego.

Powództwo o naprawienie takiej szkody, wytacza się według miejsca siedziby spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek.

Ustanie uczestnictwa w holdingu

Ustanie uczestnictwa w grupie spółek następuje wskutek podjęcia większością trzech czwartych głosów uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki zależnej uczestniczącej w holdingu lub przez złożenie przez spółkę dominującą spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek oświadczenia o ustaniu tego uczestnictwa.

Przepisy końcowe prawa holdingowego

Przepisy ustawy o grupie spółek dotyczące spółki zależnej stosuje się odpowiednio do spółki powiązanej ze spółką dominującą, jeżeli umowa albo statut spółki powiązanej tak stanowią.

Ustawodawca zdecydował również, iż przepisów prawa Grup spółek dotyczących spółek zależnych nie będzie stosowało się wobec:

 • spółki publicznej,
 • spółki w likwidacji,
 • spółki będącej podmiotem objętym nadzorem nad rynkiem finansowym.

Z kolei przepisów prawa dotyczących spółki dominującej nie będzie stosowało się wobec Skarbu Państwa.

Zmiany w normach dotyczących rad nadzorczych spółek kapitałowych

Nowelizacja KSH wprowadziła szereg  nowych obowiązków i uprawnień rady nadzorczej. Dotyczą one każdego rodzaju spółki kapitałowej.

Do najważniejszych uregulowań w tym przedmiocie należą:

 • wskazanie, że do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą:

- ocena sprawozdań zarządu spółki z jej działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,

- ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

- sporządzanie oraz składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen, oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),

 • wprowadzenie obowiązku corocznego sporządzania i składania zgromadzeniu wspólników lub walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy sprawozdania z działalności rady nadzorczej,
 • wprowadzenie uprawnienia do żądania od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki oraz spółek zależnych i powiązanych. Powinny one zostać przekazane radzie nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Ustawodawca wskazał także, iż zarząd nie może ograniczać członkom rady nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień,
 • wprowadzenie w spółkach, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu ustawowemu, obowiązkowego uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta spółki w posiedzeniach rady nadzorczej, których przedmiotem jest ocena sprawozdania finansowego spółki oraz z działalności zarządu, ocena wniosków dotyczących podziału zysku oraz sprawozdania z wyników tychże ocen,
 • wprowadzenie możliwości ustanawiania uchwałą rady nadzorczej doraźnych lub stałych komitetów rady nadzorczej w celu pełnienia określonych czynności nadzorczych. Będą one składać się z członków rady nadzorczej. Skorzystanie przez radę nadzorczą z takiego uprawnienia nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru,
 • wprowadzenie możliwości podjęcia przez radę nadzorczą uchwały w sprawie zbadania przez doradcę rady nadzorczej określonej sprawy dotyczącej działalności lub majątku spółki, Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie między spółką a doradcą rady nadzorczej spółkę reprezentuje rada nadzorcza. Zarząd obowiązany jest do zapewnienia doradcy rady nadzorczej dostęp do dokumentów i udzielania mu żądanych informacji. Doradca rady nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od spółki. Nie jest on ograniczony w czasie,
 • ujednolicenie zasad podejmowania uchwał rady nadzorczej, a więc w głosowaniu jawnym oraz bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
 • wprowadzenie obowiązku protokołowania uchwał rady nadzorczej - w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • wskazanie, że członek rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Ponadto nie może on ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu,
 • sprecyzowanie, że kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
 • określenie trybu funkcjonowania rady nadzorczej, w tym roli jej przewodniczącego oraz zasad zwoływania i odbywania posiedzeń rady nadzorczej - w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej,

W tym ostatnim zakresie, nowelizacja stanowi, iż pracami rady nadzorczej kieruje przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń tego organu. Umowa spółki może przyznawać określone uprawnienia związane z organizacją rady nadzorczej i sposobem wykonywania przez nią czynności również innym jej członkom.

Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Umowa spółki może określać sposób oraz termin zwołania posiedzenia rady nadzorczej.

Podczas posiedzenia rada nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków rady nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.

Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.

Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z powyższym wskazaniem, wówczas występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie.

Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Podkreślić trzeba, że powyższe zasady stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnej.

Posiedzenia rady nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

Zmiany w przepisach dotyczących zarządów spółek kapitałowych

Nowelizacja dokonała również poważnych zmian w zasadach funkcjonowania zarządów spółek kapitałowych, w szczególności polegających na:

 • wprowadzeniu obowiązku protokołowania uchwał zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, chyba że umowa spółki lub regulamin zarządu stanowi inaczej,
 • wskazaniu, że członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Nie może on także ujawniać tajemnic spółki również po wygaśnięciu mandatu,
 • wprowadzeniu obowiązku niezwłocznego udzielania radzie nadzorczej informacji m.in. o podjętych uchwałach, sytuacji spółki, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju oraz transakcjach i innych zdarzeniach wpływających lub mogących wpłynąć na sytuację majątkową spółki. Dotyczy to spółki akcyjnej,
 • wprowadzeniu obowiązku przekazania radzie nadzorczej lub jej doradcy na jej lub jej doradcy żądanie wszystkich informacji, dokumentów, sprawozdań oraz wyjaśnień dotyczących spółki. Zmiana to obejmuje wszystkie spółki kapitałowe.

Nowe przepisy wspólne dla organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych

Nowelizacja wprowadziła też nowe wspólne przepisy dla zarządów i rad nadzorczych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych. Należą do nich:

 • wprowadzenie powinności zachowania przy wykonywaniu obowiązków przez członka zarządu i rady nadzorczej staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności oraz obowiązku lojalności wobec spółki,
 • wprowadzenie zakazu ujawniania tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu,
 • wprowadzenie zasady obliczania kadencji w pełnych latach obrotowych, chyba, że umowa spółki lub statut nie stanowią inaczej,
 • wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawną członków zarządu i rady nadzorczej za szkodę wyrządzoną spółce, jeśli działali oni w sposób lojalny wobec spółki i w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.

Rozszerzenie katalogu przestępstw

Nowelizacja rozszerzyła także katalog przestępstw, których popełnienie stwierdzone prawomocnym wyrokiem skazującym, wyklucza możliwość sprawowania funkcji w spółkach kapitałowych.  Dotyczy to możliwości sprawowania roli członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora oraz prokurenta.

Nowe przestępstwa polegają na:

 • przyjmowaniu korzyści majątkowych lub osobistych albo ich obietnic w związku z pełnieniem funkcji publicznej,
 • udzielaniu lub obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji,
 • pośrednictwie w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę z jednoczesnym powołaniem się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi,
 • udzieleniu lub obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w w/w instytucjach, polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji,
 • przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego mogącym skutkować szkodą interesu publicznego lub prywatnego.

Dodać trzeba, że ustawodawca zobowiązał Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego do udzielania z urzędu sądom rejestrowym informacji o osobach, które od dnia wejścia w życie nowelizacji KSH nie będą mogły pełnić funkcji w spółkach kapitałowych.

Ponadto ustawodawca wprowadził dwa nowe przestępstwa, wiążące się z wcześniej opisanymi zmianami przepisów.

I tak:

 • osoba, która wbrew prawnemu obowiązkowi, nie przekazuje uprawnionemu podmiotowi informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w terminie lub przekazuje je niezgodne ze stanem faktycznym, lub zataja dane wpływające w istotny sposób na ich treść, podlega grzywnie nie niższej niż 20 000 złotych i nie wyższej niż 50 000 złotych albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie – podlega grzywnie nie niższej niż 6000 złotych i nie wyższej niż 20 000 złotych,
 • osoba, która wbrew prawnemu obowiązkowi, doprowadza do tego, że zarząd nie zapewnia doradcy rady nadzorczej dostępu do dokumentów, nie udziela mu żądanych informacji, przekazuje je niezgodne ze stanem faktycznym, lub zataja dane wpływające w istotny sposób na treść tych informacji lub dokumentów, podlega grzywnie nie niższej niż 20 000 złotych i nie wyższej niż 50 000 złotych albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie – podlega grzywnie nie niższej niż 6000 złotych i nie wyższej niż 20 000 złotych.


Tagi: prawo holdingowe, nowelizacja ksh, kodeks spółek handlowych

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły