Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zarzuty od nakazu zapłaty z weksla

24.08.2021

Weksel to wciąż popularna metoda zabezpieczenia wierzytelności wierzyciela - głównie ze względu na możliwość szybkiego dochodzenia roszczenia, którą zapewnia. Dzięki postępowaniu nakazowemu, wierzyciel posiadający wystawiony przez dłużnika weksel, może szybko uzyskać w sądzie orzeczenie zasądzające wymaganą kwotę. Jeżeli dłużnik dostanie nakaz zapłaty, kluczową kwestią będzie odpowiednio szybka reakcja na niego i wniesienie odpowiedniego środka zaskarżenia. Co zatem może zrobić dłużnik, kiedy dostanie nakaz zapłaty z weksla?

Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności

Weksel  stanowi bardzo częstą metodę zabezpieczenia wierzytelności takich jak kredyt czy pożyczka. Przepisy dotyczące wystawiania weksli przez dłużnika są zawarte w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 roku - Prawo wekslowe. Na jej podstawie możemy wyróżnić dwa rodzaje weksli: trasowany oraz własny.

Weksel trasowany jest papierem wartościowym, w którym wystawca zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (tzw. trasat) zapłaci określoną sumę pieniędzy na rzecz odbiorcy (inaczej remitenta). Konstrukcja ta ma przede wszystkim ułatwić rozliczanie transakcji między trzema podmiotami, gdzie podmiot A będący dłużnikiem podmiotu B spłaca podmiot C, który z kolei jest wierzycielem podmiotu B. Tym samym za pomocą jednej transakcji zaspokajane są dwie wierzytelności.

Według przepisów ustawy, weksel trasowany, by był skuteczny, powinien zawierać:

 • nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
 • polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
 • nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);
 • oznaczenie terminu płatności;
 • oznaczenie miejsca płatności;
 • nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
 • oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;
 • podpis wystawcy weksla.

Weksel własny z kolei polega na tym, że wystawca weksla zobowiązuje się, że sam osobiście zapłaci konkretną sumę pieniężną na rzecz wierzyciela. Aby był skuteczny, powinien zawierać:

 • nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
 • przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
 • oznaczenie terminu płatności;
 • oznaczenie miejsca płatności;
 • nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
 • oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;
 • podpis wystawcy weksla;

Popularnym rodzajem weksla jest również tzw. weksel in blanco. Polega on na tym, że w momencie podpisywania dokumentu przez wystawcę, brakuje co najmniej jednego z ustawowych elementów: kwoty, daty płatności, czy też oznaczenia remitenta.

Postępowanie nakazowe z weksla

Postępowanie nakazowe służy do dochodzenia roszczeń pieniężnych lub świadczeń innych rzeczy zamiennych, a jeżeli przepisy szczególne tak stanowią – również innych roszczeń. Jeżeli powód wnosi pozew do sądu i wnioskuje w nim o przeprowadzenie postępowania w trybie nakazowym, sąd, jeżeli tylko dane roszczenie nadaje się do rozpatrzenia w postępowaniu nakazowym, wydaje nakaz zapłaty.

Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla wierzyciela, ponieważ w krótkim czasie może uzyskać orzeczenie, dzięki któremu będzie mógł dalej egzekwować swoją wierzytelność od dłużnika, jeżeli ten odpowiednio wcześnie nie zareaguje na wydany nakaz i nie wniesie stosownego środka zaskarżenia. W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, aby w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł środek zaskarżenia. Orzeczenie jest wydawane na posiedzeniu niejawnym. Oprócz sądu, nakaz zapłaty może wydać również referendarz sądowy.

Jeżeli natomiast pozwany mieszka lub ma siedzibę za granicą, a nie ma przedstawiciela w kraju, wyżej wspomniany termin wynosi miesiąc, chyba że nakaz zapłaty ma zostać doręczony poza terytorium Unii Europejskiej, wówczas termin jest nie krótszy niż trzy miesiące.

Nakaz zapłaty sąd doręcza stronom postępowania. Pozwanemu doręcza się dodatkowo odpis pozwu  załączników do niego oraz pouczenie o terminie i sposobie zaskarżenia nakazu, oraz skutkach jego niezaskarżenia. Trzeba bowiem pamiętać, że nakaz zapłaty, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia, ma skutki prawomocnego wyroku.

Przepisy regulujące postępowanie nakazowe stanowią, że sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:

 • dokumentem urzędowym;
 • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;

Jeżeli natomiast wierzyciel dochodzi roszczenia z weksla i jest on należycie wypełniony, czyli zawiera wszystkie konstytutywne elementy oraz jego prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości, czyli np. nie jest podrobiony,  sąd wydaje nakaz zapłaty.

Należy w szczególności pamiętać o tym, że nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla lub czeku staje się wykonalny natychmiast po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia wskazanego w orzeczeniu. Jednakże, w razie wniesienia zarzutów, na wniosek pozwanego sąd może wstrzymać wykonanie nakazu.

Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty z weksla

Od wydanego na podstawie weksla nakazu zapłaty pozwanemu przysługuje środek zaskarżenia w postaci wniesienia zarzutów przeciwko nakazowi. Ma on na to dwa tygodnie. Środek zaskarżenia należy wnieść do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie należy wskazać, czy zaskarża się nakaz w całości, czy w części oraz koniecznie trzeba przedstawić wszystkie zarzuty, pod rygorem ich dalszego nieuwzględnienia przez sąd. Oprócz tego, zarzuty powinny zawierać wszystkie niezbędne elementy pisma procesowego, ponieważ środek zaskarżenia, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto pomimo wezwania, sąd odrzuci, a nakaz się uprawomocni.

Oprócz wyżej wskazanych elementów, pozwany powinien przedstawić z zarzutach fakty, z których wywodzi swoje żądanie oddalenia nakazu zapłaty oraz dowody na wykazanie każdego z nich. W przypadku roszczenia z weksla częstą linią obrony jest wykazanie, że pozwany tak naprawdę żadnego weksla nie podpisywał lub udowodnienie, że sam weksel nie zawiera innych konstytutywnych elementów z ustawy. Innym argumentem może być również wykazanie, że dochodzona przez powoda kwota jest za wysoka, w stosunku do tej wpisanej na wekslu.

Oprócz zarzutów czysto materialnych, zawsze można podnieść zarzuty czysto procesowe, np. przedawnienie, brak legitymacji procesowej czy nieprawidłowe doręczenie pism procesowych.

Jeżeli sąd uwzględni zarzuty pozwanego, wydaje wyrok, w którym uchyla nakaz w części objętej zarzutami i odpowiednio rozstrzyga sprawę; w pozostałej zaś nakaz uprawomocnia się. Jeżeli jednak stwierdzi, że wniesione zarzuty są bezzasadne, stwierdza postanowieniem, że nakaz pozostaje w mocy, co powoduje jego uprawomocnienie się ze względu na brak dalszych możliwych zwykłych środków zaskarżenia. Pozwany będzie musiał również ponieść koszty procesu.Tagi: weksel, nakaz zapłaty, postępowanie nakazowe z weksla

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły