Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Odszkodowanie za złamane żebro

02.08.2021

Żebra są bardzo ważnym elementem ludzkiego ciała, pełniąc szereg bardzo kardynalnych zadań - chronią narządy wewnętrzne przed wszelakimi urazami mechanicznymi ( głównie serce, płuca i duże naczynia krwionośne - aorty, tętnice płucne oraz żyły główne), albowiem z uwagi na swoją plastyczną budowę, są w stanie w pełni  amortyzować ewentualne uderzenia i stłuczenia. Odgrywają one też istotną rolę w procesie oddychania, albowiem usprawniają wymianę gazową i ułatwiają prawidłowe wypełnianie powietrzem klatki piersiowej, będąc jednocześnie miejscem, do którego przylegają mięśnie oddechowe. Chrząstki pomiędzy żebrami umożliwiają ich prawidłowe poruszanie się, co umożliwia pełny wdech i wydech. Dorosły człowiek posiada 12 par żeber, a a tym samym ma 24 kości w obrębie całej klatki piersiowej.

Złamania żeber powstają najczęściej  w  wyniku bezpośredniego urazu klatki piersiowej, na przykład w wyniku wypadku komunikacyjnego, przygniecenia, zmiażdżenia, silnego uderzenia lub upadku z dużej wysokości. Występują też tzw. złamania zmęczeniowe, które występują u osób, które czynnie uprawiają sport czy wykonują ciężkie prace fizycznie.

Do najbardziej charakterystycznych objawów przy złamaniu żebra należą silny ból w klatce piersiowej, który nasila się podczas wdechu i wydechu, dotyku, ruchu kończyn górnych, kaszlu, śmiechu i kichania. Może on promieniować na inne części klatki piersiowej, w szczególności na obręcz barkową i szyję, zaś w okolicy złamania występuje obrzęk i zasinienie. Ma miejsce także ograniczenie ruchomości klatki piersiowej, nieprawidłowa ruchomość żebra oraz wyczuwalne pod skórą ostre odłamy kostne.

W sytuacji, w której doszło do zdarzenia, skutkującego złamaniem żebra, powstaje pytanie, czy osoba poszkodowana ma prawo uzyskać odszkodowanie z tego tytułu, od kogo może się go domagać i jaka może być jego wysokość?

W powyższym kontekście trzeba stwierdzić, iż ponieważ zdrowie i życie każdego obywatela pozostają pod pełną ochroną systemu prawnego panującego w Rzeczypospolitej Polskiej, to tym samym każdy poszkodowany ma prawo do uzyskania szeroko pojętego odszkodowania z tytułu doznanych obrażeń, w tym złamania żeber.

Podstawa prawna dochodzenia odszkodowań za obrażenia żeber

Podstawą prawną dochodzenia odszkodowań za złamane żebro mogą być ogólne przepisy prawa cywilnego, ale i również umowa ubezpieczenia zawarta przez osobę poszkodowaną z ubezpieczycielem.

W myśl art. 415 Kodeksu cywilnego - kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia.

Obowiązek odszkodowawczy a złamane żebro

W każdym przypadku wywołania u poszkodowanego rozstroju zdrowia, rodzi się obowiązek odszkodowawczy, który obciąża osobę, ponoszącą winę za wypadek, czyli niespodziewane i nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego osoba poszkodowana doznała rozstroju zdrowia, obrażeń fizycznych lub też zmarła.

Wina, spoczywająca na osobie, która przyczyniła się do spowodowanie nieszczęśliwego zdarzenia losowego, może mieć charakter bezpośredni (czyli w tym przypadku spowodowanie u pokrzywdzonego obrażeń żeber) lub pośredni. W przypadku winy pośredniej mówimy na przykład o osobie, która była odpowiedzialna za sprawne oraz bezpieczne funkcjonowanie obiektu, na terenie którego doszło do wypadku, ale – wskutek niedopełnienia obowiązków – przyczyniła się pośrednio do zaistnienia zdarzenia wypadkowego. Winny będzie zatem na przykład właściciel hali sportowej, na której doszło do wypadku z powodu nieodpowiednio zabezpieczonego, niesprawnego sprzętu. Aby jednak sprawca poniósł odpowiedzialność za wyrządzone szkody, pomiędzy jego działaniem a wypadkiem musi istnieć oczywisty związek przyczynowo-skutkowy. W przypadku, w którym pokrzywdzony posiadał ważną umowę ubezpieczenia, odszkodowanie jest wypłacane przez ubezpieczającego – czyli najczęściej zakład ubezpieczeń. Jeśli poszkodowany w jakikolwiek sposób przyczynił się do powstania urazu lub też jego zwiększenia – wówczas obowiązek odszkodowawczy ulega stosownemu zmniejszeniu.

Obrażenia żeber – kategorie odszkodowań

Osobie pokrzywdzonej przysługuje szeroki zakres uprawnień – począwszy od uzyskania odszkodowania za straty materialne (na przykład za uszkodzone podczas wypadku ubranie) po takie za straty niematerialne, polegające na zadośćuczynieniu za doznane krzywdy fizyczne i psychiczne.

Odszkodowanie jest z definicji naprawieniem szkody, wyrządzonej przez sprawcę i polega na przywróceniu rzeczy stanu poprzedniego lub też finansowej rekompensacie za poniesione krzywdy, które dotyczyć mogą zarówno osoby (czyli na przykład kosztów powypadkowego leczenia), ale i majątku (zniszczenie cennych przedmiotów osobistych). Wysokość odszkodowania powinna być adekwatna do wyrządzonej szkody – nie może być od niej wyższa, jako że ma ono charakter wyrównawczy; powinno jednak pokryć poniesione straty, ale i także utracone korzyści (na przykład dochody utracone w związku ze zwolnieniem lekarskim).

Choć zadośćuczynienie jest tożsame z odszkodowaniem, ma jednak zgoła inny charakter – jest bowiem formą pieniężnej rekompensaty szkody niemajątkowej, czyli krzywdy, która wynikła z negatywnych przeżyć poszkodowanego. Mowa tutaj na przykład o bólu, cierpieniu fizycznym i psychicznym, pogorszeniu się nastroju, czy też rozstroju emocjonalnym po wypadku. zadośćuczynienie ma załagodzić wszystkie powstałe krzywdy, nie zaś je wyrównać. Warto pamiętać, iż odszkodowanie dotyczyć może zarówno szkody w mieniu, jak i na osobie – z kolei o zadośćuczynieniu mówimy jedynie w przypadku krzywdy na osobie. Jego podstawową funkcją jest kompensacja. Środki pieniężne, które może otrzymać poszkodowany za doznane krzywdy mają na celu zrekompensować wszystkie jego negatywne przeżycia oraz ich skutki – z uwzględnieniem nasilenia oraz czasu trwania cierpienia, czyli także poważne ograniczenia w funkcjonowaniu w życiu codziennym po wypadku, czy też brak możliwości rozwoju osobistego, związany z uszkodzeniem funkcji organizmu wskutek doznanego urazu żeber.

Osoba poszkodowana w wypadku może ubiegać się o : odszkodowanie pieniężne za szkodę poniesioną na mieniu i osobie, ustaloną kwotę z tytułu zadośćuczynienia, zwrot utraconych dochodów oraz wszelkich kosztów, poniesionych w związku z wypadkiem, a także i kosztów przekwalifikowania się (w przypadku inwalidztwa, będącego następstwem wypadku) oraz – na życzenie pokrzywdzonego – wypłatę środków, potrzebnych na leczenie. Jeżeli poszkodowany utracił stale lub czasowo możliwość zarobkowania, możliwe jest także otrzymanie renty a w przypadku szczególnym także i jednorazowego odszkodowania, które może zostać przyznane przez sąd.

Odszkodowanie za złamane żebro z umowy ubezpieczenia            

W przypadku, w którym poszkodowany był objęty ważną umową ubezpieczenia podczas zaistnienia wypadku, obowiązek odszkodowania za obrażenia żebra spoczywa na zasadzie ryzyka na ubezpieczycielu. Podstawą do jego wypłaty jest umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, która została zawarta na podstawie art. 805 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią, poprzez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie, jeżeli pokrzywdzony ucierpi wskutek zdarzenia, które przewiduje umowa. Osoba ubezpieczona musi natomiast uiszczać określone składki na poczet umowy.

Świadczenie odszkodowawcze, do którego zobowiązany jest ubezpieczyciel, polega na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę, która powstała wskutek znajdującego się w umowie wypadku (w przypadku ubezpieczenia majątkowego) lub umówionej sumy, renty pieniężnej czy innego świadczenia, jeżeli dojdzie do objętego umową zdarzenia wypadkowego (w przypadku ubezpieczenia osobowego).

Każdorazowo umowa jest zawierana przez dwie strony – ubezpieczyciela, czyli zakład ubezpieczeń – przedsiębiorcę, mającego zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej oraz ubezpieczającego, który zawiera ją w umieniu własnym i zobowiązuje się do uiszczania składek, w zamian za co zostaje mu udzielona ochrona ubezpieczeniowa, której warunki zawarte są także w Ogólnych warunkach umów, dołączanych przez każdego ubezpieczyciela do podpisanego porozumienia.

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel nie ponosi jednak odpowiedzialności za powstałe szkody – mówimy wówczas o wyłączeniu jego odpowiedzialności. Zdarza się tak wtedy, kiedy, co prawda,  dane zdarzenie odnosi się do przedmiotu ubezpieczenia, objętego umową oraz wchodzi w jego ogólny zakres, jednak na mocy szczegółowego postanowienia Ogólnych warunków umów, jest poza nawiasem udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.

Do najczęstszych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zalicza się sytuacje, w których wypadek wydarzył się wskutek : spożycia przez ubezpieczonego alkoholu, narkotyków lub też innych środków odurzających czy substancji psychotropowych a także niewłaściwego użycia lekarstw, prowadzenia przez pokrzywdzonego pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub w stanie nietrzeźwości, eksplozji atomowej, promieniowania jonizującego, skażeń promieniotwórczych i chemicznych, a także działań wojennych, czy też ataków terrorystycznych. Ubezpieczyciel nie odpowiada także za urazy powstałe w przypadku usiłowania popełnienia przez pokrzywdzonego przestępstwa lub samobójstwa, wystąpienia choroby psychicznej lub jego udziału w nielegalnych strajkach.

Odszkodowanie za złamane żebro z umowy ubezpieczenia – jak uzyskać?

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie z tytułu odniesionego uszczerbku, niezbędne jest zgłoszenie powstałej szkody ubezpieczycielowi – które musi zostać przesłane mailowo lub też złożone telefonicznie w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni, licząc od daty wypadku. Zawiadomienie powinno zawierać szczegółowy opis rodzaju krzywdy (okoliczności, zdarzenia i skutki) oraz podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko oraz numer polisy poszkodowanego. Jeżeli zdarzeniu towarzyszyli świadkowie, ich dane personalne również powinny zostać dołączone do zgłoszenia – podobnie jak i dane podmiotu medycznego, jeśli poszkodowanemu została udzielona powypadkowa pomoc medyczna. Do zawiadomienia należy także dołączyć wszystkie dokumenty, wskazane w Ogólnych warunkach umów – między innymi stosowną dokumentację medyczną, czy też wszelkie środki dowodowe, które wskazują na rozmiar poniesionej szkody.

Ubezpieczyciel powinien przystąpić do likwidacji szkody niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia – przy czym warto nadmienić, iż na rozpatrzenie wniosku prawnie przysługuje mu okres do 30 dni. Okres ten może się wydłużyć, jeśli poszkodowany nie załączy do zawiadomienia o wypadku wszystkich wymaganych dokumentów – wówczas odszkodowanie zostaje wypłacone dopiero po uzupełnieniu braków przez poszkodowanego.

Sposób ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu w przypadku obrażeń żeber

Kwota odszkodowania zależy w znacznej mierze od stopnia uszczerbku na zdrowiu wywołanego doznanymi obrażeniami żeber. Ustalenie tego wskaźnika jest możliwe dzięki rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. z 2002 r., Nr 234, poz. 1934 z późn. zm.). Można w nim znaleźć tabelę, która podaje procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, w zależności od rodzaju urazu.

Dla przykładu :

 1. uszkodzenie przynajmniej 2 żeber (złamanie itp.) - z obecnością zniekształceń klatki piersiowej i bez zmniejszenia pojemności życiowej płuc - 10%,
 1. z obecnością zniekształceń klatki piersiowej i zmniejszenia pojemności życiowej płuc – w zależności od stopnia zmniejszenia pojemności życiowej od 15% do 25%.

Osoba, która ucierpiała w wypadku, w wyniku czego doznała obrażeń żeber, ma pełne prawo do uzyskania z tego tytułu odszkodowania. W polskim prawie istnieją zapisy jasno wskazujące, iż zdrowie i życie obywateli jest chronione, w związku z czym, podkreślając przesłanie artykułu – pokrzywdzony może ubiegać się o rekompensatę za poniesione krzywdy – jeżeli tylko dopełni odpowiednich formalności.Tagi: odszkodowanie, odszkodowanie za złamane żebro, podstawa prawna, odszkodowanie pieniężne, zadośćuczynienie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły