Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Odszkodowanie za złamany nos

27.07.2021

Nos jest ważnym narządem ludzkiego ciała, pełniącym szereg bardzo istotnych zadań - będąc częścią układu oddechowego, stanowi drogę przepływu powietrza, umożliwia oddychanie, pozwala odczuwać zapachy, filtruje zasysane powietrze, oczyszczając je z drobnoustrojów i zanieczyszczeń i zabezpieczając przed wieloma chorobami, nawilża oraz ogrzewa powietrze, chroniąc tym samym układ oddechowy oraz jest odpowiedzialny za barwę głosu.

Złamanie nosa jest jednym z najczęstszych uszkodzeń ludzkiego ciała, zaś jego przyczyną są różnego rodzaju nieszczęśliwe wypadki w postaci zdarzeń komunikacyjnych, czy upadków. Może do niego dojść podczas uprawiania sportu, wykonywania różnorakich prac, a także na przykład wdania się w bójkę – w zasadzie w każdym przypadku, gdy na nos działają duże siły, w szczególności silne uderzenie.

Do najbardziej charakterystycznych objawów przy złamaniu nosa są silne dolegliwości bólowe nosa i jego tkliwość, przerwanie ciągłości tkanek miękkich, przemieszczenie się struktur kostnych, obrzęk nosa powodujący utrudnienia w oddychaniu i zaburzenia węchu, łzawienie oczu, miejscowe krwiaki w okolicach nosa i pod oczami oraz krwawienia i krwotoki z nosa.

W sytuacji, w której doszło do zdarzenia, skutkującego złamaniem nosa, powstaje pytanie, czy osoba poszkodowana ma prawo uzyskać odszkodowanie z tego tytułu, od kogo może się go domagać i jaka może być jego wysokość?

W powyższym kontekście trzeba stwierdzić, iż ponieważ zdrowie i życie każdego obywatela pozostają pod pełną ochroną systemu prawnego panującego w Rzeczypospolitej Polskiej, to tym samym każdy poszkodowany ma prawo do uzyskania szeroko pojętego odszkodowania z tytułu doznanych obrażeń, w tym złamania nosa.

Rodzaje złamań nosa

Wyróżniamy 2 podstawowe rodzaje złamań nosa :

1) złamanie zamknięte – wówczas na nosie nie powstaje rana, natomiast samo przemieszczenie kości jest widoczne lub przynajmniej wyczuwalne,

2) złamanie otwarte – wówczas występują widoczne przemieszczenia części chrzęstnych i kostnych, zaś sama rana rana jest widoczna.

Odszkodowanie za obrażenia nosa – podstawa prawna

Aby rozpocząć proces dochodzenia odszkodowania za uraz nosa warto wiedzieć, na jaki artykuł można się w tym celu powołać. Otóż, w myśl 415 art. Kodeksu cywilnego każdy, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia. Podstawą prawną jest jednak nie tylko Kodeks cywilny, ale i umowa ubezpieczenia zawarta przez osobę pokrzywdzoną z ubezpieczycielem.

Obowiązek odszkodowawczy za złamany nos

Jeżeli dochodzi do wypadku, który wywołuje rozstrój zdrowia, automatycznie rodzi się tak zwany obowiązek odszkodowawczy. Obciąża on osobę, która jest winna za zaistnienie zdarzenia. Poprzez wypadek rozumie się nagłe i niespodziewane zdarzenie, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną, w którym poszkodowany – niezależnie od swojej woli – doznał uszczerbku na zdrowiu lub też zmarł.

Wina może być zarówno bezpośrednia (czyli w tym przypadku obejmować spowodowanie u poszkodowanego obrażeń nosa), jak i pośrednia. W przypadku winy pośredniej mówimy o przyczynieniu się do zdarzenia – winny będzie więc na przykład właściciel tarasu, w którym doszło do wypadku w związku z jego nieprawidłowym zabezpieczeniem. Aby jednak sprawca poniósł odpowiedzialność za poniesione przez pokrzywdzonego szkody, konieczne jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem skutkującym krzywdą poszkodowanego a działaniem winnego wypadku. Jeśli pokrzywdzony był objęty umową ubezpieczenia, za wypłacenie odszkodowania odpowiedzialny jest ubezpieczyciel. Ciążący na osobie winnej zdarzeniu obowiązek odszkodowawczy jest jednak zmniejszony w przypadku gdy poszkodowany przyczynił się do spowodowania wypadku lub powiększenia powstałej szkody.

Kategorie odszkodowań za złamany nos

Poszkodowanemu przysługuje szeroki zakres uprawnień, dotyczący zarówno uzyskania odszkodowania za straty materialne, takie jak na przykład uszkodzone wskutek wypadku przedmioty osobiste oraz niematerialne – będące rekompensatą za doznane krzywdy.

Poprzez odszkodowanie rozumie się naprawienie zaistniałej szkody, wyrządzonej przez sprawcę poprzez przywrócenie jej do stanu poprzedniego lub też wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego. Często zdarza się, iż to pierwsze jest niemożliwe, w związku z czym odszkodowanie ogranicza się do przyznania świadczenia pieniężnego. odszkodowanie uznawane jest za finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u pokrzywdzonego w wyniku wypadku a jego wysokość powinna być adekwatna do poniesionych strat i możliwych utraconych korzyści (na przykład wynagrodzenia za opuszczone dni w pracy w związku z powypadkowym zwolnieniem lekarskim). Szkoda może dotyczyć osoby (czyli na przykład poniesionych kosztów leczenia) lub też mienia (zniszczenie rzeczy osobistych). odszkodowanie nie może być wyższe, niż zaistniała szkoda – ma bowiem charakter wyrównawczy.

Drugą kategorią odszkodowań jest zadośćuczynienie, mylone często z odszkodowaniem. O ile jednak w przypadku odszkodowania mówimy o szkodzie w mieniu i osobie, o tyle zadośćuczynienie jest rekompensatą szkody niemajątkowej – czyli jedynie krzywdy na osobie. To wyrównanie pieniężne za cierpienia fizyczne i psychiczne, ból, czy obniżony nastrój występujący po wypadku. zadośćuczynienie ma za zadanie złagodzić wszystkie krzywdy, nie zaś je wyrównać, jak to ma miejsce w przypadku odszkodowania – jego podstawową funkcją jest kompensacja. Ta kategoria odszkodowań powinna uwzględnić nie tylko skutki, związane z cierpieniem fizycznym i psychicznym poszkodowanego, ale i późniejsze ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu.

Wyrównanie doznanych krzywd oraz poniesionych strat obejmuje : odszkodowanie pieniężne za szkodę poniesioną na mieniu i osobie, ustaloną kwotę tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy, zwrot utraconych dochodów i kosztów poniesionych w związku z wypadkiem, zwrot kosztów przekwalifikowania się (w przypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą), na życzenie pokrzywdzonego wypłatę sumy potrzebnej na leczenie, przyznanie renty w przypadku, w którym poszkodowany utracił stale lub czasowo możliwość zarobkowania lub (w wyjątkowych przypadkach) odszkodowanie jednorazowe.

Odszkodowanie za obrażenia nosa a umowa ubezpieczenia       

Jeżeli poszkodowany zawarł umowę ubezpieczenia przed wypadkiem, obowiązek wypłaty odszkodowania za obrażenia nosa spoczywa na ubezpieczycielu, obarczonego tak zwaną zasadą ryzyka. Podstawą do wypłaty odszkodowania jest umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, która jest zawierana na podstawie artykułu  805 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, w związku z którym poprzez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel jest zobowiązany – w zakresie działalności swojej firmy – do wypłaty odpowiednio ustalonego świadczenia w przypadku, gdy ubezpieczonego spotka wypadek. Obowiązkiem osoby ubezpieczonej jest natomiast terminowe uiszczanie składek.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zapłaty określonego odszkodowania za szkodę, która powstała w zaistniałym wypadku, widniejącym w zapisie umowy (w przypadku ubezpieczenia majątkowego) lub umówionej sumy pieniężnej, renty, czy innego świadczenia (w ubezpieczeniu osobowym), kiedy w życiu osoby ubezpieczonej nastąpi zajście, które zostało przewidziane w umowie.

Stronami zawartej umowy są każdorazowo dwie strony – ubezpieczyciel, czyli zakład ubezpieczeń; przedsiębiorca, który ma zezwolenie na działalność ubezpieczeniową oraz ubezpieczający, zawierający porozumienie w imieniu własnym i zobowiązał się do płacenia składek. Osobie, która zawiera umowę z ubezpieczycielem, przysługuje ochrona ubezpieczeniowa, zaś zakład ubezpieczeń przyjmuje na siebie ryzyko zapłaty odszkodowania w przypadku zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia wypadkowego oraz jego następstw takich jak urazy ciała, czy śmierć. Warunki ochrony ubezpieczonego zawarte są w umowie, ale i w Ogólnych warunkach umów, dołączanych do porozumienia przez ubezpieczyciela i stanowiących jego nieodłączną część.

Kiedy dochodzi do wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela?

Zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jakiej doznała osoba ubezpieczona – mówimy wówczas o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dzieje się tak, kiedy, co prawda, wypadek odnosi się do przedmiotu ubezpieczenia, który wynika z umowy i wchodzi w jego ogólny zakres, ale w związku ze szczegółowym postanowieniem o.w.u. pozostaje poza nawiasem ochrony, jakiej udziela ubezpieczyciel.

Na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela może mieć wpływ kilka czynników, takich jak : spożycie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy niewłaściwego użycia lekarstw przez ubezpieczonego lub też prowadzenie pojazdu bez uprawnień, czy w stanie nietrzeźwości. Ubezpieczyciel nie jest także odpowiedzialny za zdarzenia powstałe podczas udziału ubezpieczonego w nielegalnych zamieszkach, wskutek wojny, aktów terrorystycznych, promieniowania jonizującego, skażeń promieniotwórczych lub eksplozji atomowej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje wyłączona także, jeżeli ubezpieczony próbował popełnić samobójstwo lub przestępstwo tudzież w przypadku wystąpienia u niego choroby psychicznej lub innych zaburzeń.

Jak uzyskać odszkodowanie z umowy ubezpieczenia za obrażenia nosa?

Aby móc wystąpić z odpowiednim roszczeniem, osoba poszkodowana musi zgłosić powstałą szkodę ubezpieczycielowi – oczywiście przy zachowaniu terminu widniejącego w umowie ubezpieczenia. Najczęściej wypadek zgłasza się poprzez zawiadomienie telefoniczne lub mailowe – niezwłocznie lub w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni.

W zgłoszeniu powinno zawrzeć się rodzaj szkody (oraz okoliczności całego zdarzenia i jego skutki) oraz podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, czy numer polisy. Jeżeli przy wypadku byli obecni świadkowie – ich dane powinny zostać dołączone do zawiadomienia. Jeśli osobie pokrzywdzonej została udzielona pomoc medyczna, należy także dołączyć dane podmiotu leczniczego. Każdorazowo wymagane przy takim zawiadomieniu dokumenty wymienione są również w Ogólnych warunkach umów. Dotyczy to na przykład dołączenia dokumentacji medycznej lub też innych dowodów, wskazujących na rozmiar poniesionej szkody. Ubezpieczycielowi przysługuje 30 dni na rozpatrzenie wniosku poszkodowanego – chyba, że jest to niemożliwe, gdyż pokrzywdzony nie załączył wymaganych dokumentów - wówczas likwidacja szkody następuje dopiero po ich uzupełnieniu.

Jak ustalić stopień uszczerbku na zdrowiu w przypadku obrażeń nosa?

Wysokość odszkodowania zależy przede wszystkim od stopnia poniesionych strat oraz uszczerbku na zdrowiu, który został wywołany przez obrażenia nosa. Ustalenie tego wskaźnika jest możliwe dzięki rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. z 2002 r., Nr 234, poz. 1934 z późn. zm.). Można w nim znaleźć tabelę z podaniem procentowym stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, biorąc pod uwagę stopień urazu.

I tak :

1) uszkodzenie nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia – zależnie od rozległości uszkodzenia – 1 - 10%,

2) uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania – zależnie od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania – 5 - 20%,

3) uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia – w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu – 10 - 25%,

4) utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszkowego - 5%,

5) utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa) - 30%,

W podsumowaniu warto podkreślić, że osoba poszkodowana w wypadku, która odniosła szkodę w postaci obrażeń nosa ma całkowite prawo do uzyskania odszkodowania z tego tytułu. Aby je uzyskać istotne jest dopełnienie odpowiednich formalności, przedstawionych powyżej.Tagi: podstawa prawna, odszkodowanie za złamany nos, odszkodowanie, odszkodowanie pieniężne, zadośćuczynienie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły