Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

06.07.2021

Nawet najbardziej ostrożnym z nas może przytrafić się nieszczęśliwy wypadek, powodujący obrażenia i urazy, których skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu. Zawsze powoduje to liczne negatywne skutki, takie jak towarzyszący odniesionym obrażeniom ból fizyczny, często powikłania psychiczne, a w skrajnych przypadkach nawet czasowe bądź trwałe kalectwo.

Takie zdarzenie na ogół rodzi pytanie, czy przysługuje nam odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, jaka może być jego wysokość i jakie podjąć działania, aby nabyć do niego prawo?

Każdy, kogo dotknie tego rodzaju zdarzenie jest uprawniony do do uzyskania pełnego odszkodowania z tytułu odniesionego uszczerbku na zdrowiu, albowiem w świetle polskiego prawa zdrowie i życie obywateli naszego państwa zasługują na szczególną ochronę.

Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowania takie można podzielić na :

 1. mające umocowanie w ogólnych przepisach prawa cywilnego,
 2. wynikające z zawartej z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia.

Podstawę prawną, warunkującą możliwość ubieganie się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, stanowi art. 415 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że - kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Również odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia uregulowane są w swoim podstawowym zakresie w zapisach Kodeksu cywilnego.

Czym jest uszczerbek na zdrowiu?

Za uszczerbek na zdrowiu uważa się naruszenie sprawności organizmu wywołane przez uszkodzenie ciała (wszelakiego rodzaju uszkodzenie tkanek i narządów ludzkiego organizmu, a także inne naruszenie czynności narządów ciała, które może mieć charakter zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny) lub rozstrój zdrowia (zakłócenie w funkcjonowaniu poszczególnych organów ludzkiego ciała, jednakże bez ich widocznego uszkodzenia), mogące znacząco wpływać na możliwość wykonywania obowiązków. Cięższe przypadki uszczerbku na zdrowiu mogą przybrać postać długotrwałą lub stałą, przy czym stany te definiuje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.). 

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, podczas gdy długotrwały uszczerbek na zdrowiu powoduje takie skutki jedynie na okres przekraczający 6 miesięcy, przy czym stan zdrowia może ulec poprawie (art. 11 ust. 2 oraz ust. 3 w/w ustawy).

Uszczerbek na zdrowiu może zostać wywołany przez szereg przyczyn, w tym być skutkiem nieszczęśliwego wypadku, czyli gwałtownego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną, niezależnego od woli i stanu zdrowia osoby poszkodowanej, które jest wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną tego uszczerbku.

Poprzez uszkodzenie ciała rozumieć należy wszelakiego rodzaju uszkodzenie tkanek i  narządów ludzkiego organizmu, a także inne naruszenie czynności narządów ciała, które może mieć charakter zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Z kolei rozstrój zdrowia to wywołany przyczyną zewnętrzną stan dysfunkcji organów ludzkiego organizmu, nie powodujący ich widocznego uszczrbku.   

Uszczerbek na zdrowiu a obowiązek odszkodowawczy

Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, obowiązek odszkodowawczy powstaje, gdy zaistnieją jednocześnie dwa warunki, a mianowicie zostanie wyrządzona konkretna i wymierna szkoda, w postaci bądź majątkowej, bądź uszczerbku na zdrowiu (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia), zaś jej powstanie spowodowane zostanie takim działaniem bądź zaniechaniem sprawcy, z którym przepisy obowiązującego prawa wiążą negatywne dla niego konsekwencje w postaci obowiązku jej naprawienia.

Podstawowe zasady odpowiedzialności cywilnej, w oparciu o które następuje obciążenie danej osoby prawnej bądź fizycznej obowiązkiem odszkodowawczym to zasada winy i zasada ryzyka.

Zasada winy przewiduje, iż obowiązek naprawienia szkody ciąży na sprawcy w razie, gdy jego działanie było bezprawne, przy czym należy przez to rozumieć nie tylko naruszenie wprost obowiązujących przepisów prawa, ale także powszechnie przyjętych zasad ostrożnego i przewidującego działania, a także, gdy było w pełni świadome, kiedy to sprawca w czasie wykonywania swoich czynności dysponował pełną zdolnością do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem. Inaczej mówiąc sprawca szkody musi ponosić pełną i bezsporną winę za powstanie wywołanej przez niego szkody.

Zasada ryzyka polega na przyjęciu, iż sprawca szkody ponosi za nią odpowiedzialność z samego tylko faktu, że eksploatuje on pewne niebezpieczne dla otoczenia urządzenia wykorzystujące siły przyrody lub posługuje się w wykonywaniu swej działalności osobami, które mu podlegają, choćby nawet nie ponosił sam winy (na przykład posiadacz pojazdu mechanicznego, który dokonał potrącenia pieszego).

Niezależnie od opisanych powyżej, istnieje również tzw. odpowiedzialność gwarancyjna, która ma miejsce wówczas, gdy obowiązek naprawienia szkody, na podstawie zawartej w tym przedmiocie umowy, obciąża  podmiot, który nie jest sprawcą powstałej szkody. Z taką odpowiedzialnością mamy do czynienia w przypadku zakładu ubezpieczeń, z którym zawarty został kontrakt ubezpieczeniowy.

Obowiązek naprawienia szkody ulega odpowiedniemu zmniejszeniu w przypadku, gdy poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody. W takim przypadku kształt obowiązku odszkodowawczego zależy od okoliczności sprawy oraz przede wszystkim stopnia winy obu stron.

Uszczerbek na zdrowiu – kategorie odszkodowań

Odniesienie przez poszkodowanego uszczerbku na zdrowiu upoważnia go do dochodzenia naprawienia wyrządzonej mu szkody poprzez uzyskanie od sprawcy odszkodowania za odniesione straty stricte materialne (na przykład noszonego w czasie zdarzenia wypadkowego ubrania), jak i niematerialnych, a także zadośćuczynienia z tytułu doznanych krzywd.

Odszkodowanie w ścisłym tego słowa znaczeniu, ma na celu przede wszystkim finansowe zrekompensowanie odniesionej przez poszkodowanego straty, która może dotyczyć zarówno osoby (na przykład poniesione koszty leczenia), jak i jej majątku (na przykład uszkodzeniu lub zniszczenie rzeczy majątkowej). Jednakże, jeżeli poszkodowany tak zdecyduje, sprawca, zamiast świadczenia w pieniądzu, obowiązany jest przywrócić stan poprzedni, a więc mający miejsce przez wyrządzeniem szkody, chyba żeby pociągało za sobą dla niego  nadmierne trudności lub koszty. Świadczenie odszkodowawcze służy nie tylko wyrównaniu strat poniesionych przez poszkodowanego wskutek wyrządzenia mu szkody, ale również pełnego pokrycia wszelkich korzyści, które ten by odniósł, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Tym samym, poszkodowany ma pełne prawo do dochodzenia od sprawcy szkody, zarobków  utraconych wskutek odniesionego uszczerbku na zdrowiu  i związanego z tym braku możliwości zarobkowania. Istotą odszkodowania jest jego ściśle kompensacyjny charakter, zgodnie z którym nie może ono przewyższać swoją wysokością rzeczywistej wartości wyrządzonej szkody.         

Zadośćuczynienie – choć w potocznym rozumieniu zrównywane jest z odszkodowaniem, ma odmienny od niego charakter, stanowiąc w swojej istocie pieniężne wyrównanie szkody niemajątkowej na osobie, a więc odniesionej krzywdy, spowodowanej doznanym uszczerbkiem na zdrowiu. Ma ono na celu wyrównanie doznanych przez poszkodowanego fizycznych dolegliwości oraz negatywnych przeżyć psychicznych i związanych z tym znacznych utrudnień w codziennym funkcjonowaniu i rozwoju osobistym, wynikających z uszkodzenia sprawności organizmu. Tak więc najistotniejszą funkcją zadośćuczynienia, jest pełne zrekompensowanie poszkodowanemu wszelkich negatywnych przeżyć, jakie dotknęły go wskutek zajścia zdarzenia wywołującego szkodę, poprzez dostarczenie mu środków pieniężnych, umożliwiających realizację jego oczekiwań i  zaspokajanie towarzyszących temu potrzeb.

Wysokość zadośćuczynienia, którego przedmiotem jest naprawienie doznanej przez poszkodowanego krzywdy, będącej bardzo niewymiernym elementem, musi uwzględniać całą gamę zmiennych czynników, takich jak odczuwanie przez niego cierpień fizycznych z uwzględnieniem ich stopnia, negatywnych przeżyć psychicznych, długotrwałość choroby, stopień doznanego uszkodzenia ciała i związanej z tym niepełnosprawności, trwałość następstw odniesionej szkody oraz konsekwencje doznanego uszczerbku na zdrowiu dla życia osobistego oraz funkcjonowania społecznego poszkodowanego.

Wyrównanie doznanej krzywdy i poniesionych strat, daje poszkodowanemu możliwość dochodzenia przede wszystkim odszkodowania pieniężnego za poniesioną szkodę na mieniu i osobie, a także odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Poszkodowany może się także domagać zwrotu wszelkich kosztów, które zostały przez niego poniesione w następstwie wywołanego uszczerbku, co dotyczyć może, zgodnie z ustalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego m.in. koszty transportu, koszty odwiedzin osób bliskich, wydatki związane z postawieniem diagnozy, terapią i rehabilitacją, koszty szczególnego odżywiania i pielęgnacji w okresie rekonwalescencji, koszty nabycia specjalistycznej aparatury rehabilitacyjnej, pobytu w szpitalu, lekarstw i pomocy pielęgniarskiej, nabycia protez i innych specjalistycznych aparatów i urządzeń (np. protez, kul, aparatu słuchowego, wózka inwalidzkiego), a także koszty opieki nad osobą poszkodowaną, jeżeli opieka osoby trzeciej stała się niezbędna z uwagi na uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia wywołane czynem niedozwolonym. Zwrotu samych kosztów leczenia, poszkodowany może domagać się od sprawcy z góry.

Jak to wcześniej wspomniano, jeżeli poszkodowany utracił czasowo możliwość zarobkowania, ma on prawo do zwrotu utraconych dochodów. Może on także żądać od zobowiązanego, jeżeli wskutek wypadku, stał się inwalidą zwrotu kosztów jego przystosowania do innego zawodu, tak aby mógł on podjąć pracę odpowiednią do jego obecnego stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności.

Poszkodowany ma także prawo do renty, jeżeli utracił on całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej  albo  jeżeli  zwiększyły  się  jego  potrzeby  lub  zmniejszyły  widoki powodzenia  na  przyszłość, zaś w przypadku, gdy stał  się  on inwalidą, może mu zostać przyznane także jednorazowe odszkodowanie, którego celem będzie ułatwienie wykonywanie przez niego nowego zawodu.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z umowy ubezpieczenia

Jeżeli poszkodowany uprzednio zawrze umowę ubezpieczenia, do wypłacenia odszkodowania z tytułu poniesionej szkody jest zakład ubezpieczeń, jako ubezpieczyciel. W myśl zapisów Kodeksu cywilnego - przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (art. 805 § 1 Kodeksu cywilnego). Dokumentem wskazującym warunki ubezpieczenia są Ogólne warunki ubezpieczenia, stanowiące załącznik do zawartej umowy.

Wyróżniamy więc dwie strony umowy ubezpieczenia, a mianowicie ubezpieczyciela oraz ubezpieczającego. Tym pierwszym może być tylko i wyłącznie zakład ubezpieczeń, prowadzący działalność ubezpieczeniową w formie przewidzianej obowiązującym prawem, a więc spółki akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz posiadający w tym zakresie odpowiednie zezwolenie właściwego organu, którym w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego. Działalność takiego podmiotu, jak ubezpieczyciel, polega na  zawieraniu z klientami umów ubezpieczenia, na mocy których zobowiązuje się on do wypłaty : w przypadku ubezpieczeń majątkowych - odpowiedniego odszkodowania, zaś  w przypadku ubezpieczeń osobowych – odpowiednich świadczeń o charakterze majątkowym w razie zajścia wskazanego w zawartej umowie zdarzenia ubezpieczeniowego.

Ubezpieczający to osoba, która zawiera z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia, w której zobowiązuje się do zapłaty składki ubezpieczeniowej w odpowiedniej wysokości i we wskazanym terminie w zamian za wypłacenie przez zakład ubezpieczeń należnego świadczenia lub odszkodowania w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w umowie. Ubezpieczonym nazywamy osobę, której dobra majątkowe (na przykład samochód lub mieszkanie) albo niemajątkowe, jak życie i zdrowie, ubezpieczający uczynił przedmiotem ubezpieczenia. Oczywiście ubezpieczający, i tak jest najczęściej, może być jednocześnie ubezpieczonym.

W odniesieniu do uszczerbku na zdrowiu, najważniejszymi rodzajami ubezpieczenia są ubezpieczenia osobowe, których przedmiotem są dobra ludzkie o charakterze osobistym, takie jak życie i zdrowie ubezpieczonego, zaś świadczenie ubezpieczyciela polega na wypłacie poszkodowanemu umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia. Ich najczęstszą formą są ubezpieczenia kosztów leczenia poszkodowanego oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku tych pierwszych, zakład ubezpieczeń pokrywa wszelkie koszty związane z procesem leczenia poszkodowanego, wskazane już przy omawianiu kategorii   odszkodowań związanych z obrażeniami i urazami ciała. Z kolei podstawowym świadczeniem wypłacanym przez zakład ubezpieczeń z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest pełna suma ubezpieczenia - w przypadku śmierci lub trwałego całkowitego uszczerbku na zdrowiu, zaś w przypadku uszczerbku częściowego - odpowiedni procent sumy ubezpieczenia odpowiadający części trwałego uszczerbku na zdrowiu. Poza tym możliwa jest także wypłata przez ubezpieczyciela także innego rodzaju świadczeń określonych w samej umowie ubezpieczenia, takich jak zwrot kosztów leczenia, opłacenie diet, zwrot kosztów pogrzebu itp.), przy czym za nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie, o nagłym charakterze, takim jak potknięcie, upadek, zderzenie, czy wybuch, spowodowane przyczyną zewnętrzną, w którego wyniku ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub poniósł śmierć.

Choć podstawowym obowiązkiem ubezpieczyciela jest wypłata odszkodowania ubezpieczonemu w razie zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia, to jednak istnieją ściśle określone wyjątki od tej zasady, przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, kiedy to ubezpieczyciel jest zwolniony od odpowiedzialności z tego tytułu. Ma to na ogół miejsce w sytuacji, w której poszkodowany odpowiada za zajście zdarzenia ubezpieczeniowego, które bądź wprost wywołał lub też wskutek swoich działań przyczynił się do jego powstania w znacznej mierze. Do przyczyn powodujących wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela zalicza się co do zasady takie zachowania ubezpieczonego, jak pozostawanie pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy substancji psychotropowych etc., prowadzenie przez niego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień, dopuszczenie się usiłowania, bądź popełnienie przestępstwa, pozostawanie pod wpływem choroby psychicznej czy innych zaburzeń tego rodzaju, usiłowanie lub popełnienie samobójstwa, gdy koszt jego leczenia przekroczy zakres niezbędny do wyleczenia, a także, gdy ubezpieczony dopuścił się wywołania powstałej szkody w sposób umyślny i zamierzony. Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany także do wypłaty odszkodowania, gdy zajdą okoliczności niezależne od niego, a mające wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego, takie jak wybuch działań wojennych, wprowadzenie stanu wojennego, akty terrorystyczne czy eksplozja atomowa itp.

Jak uzyskać odszkodowanie z umowy ubezpieczenia za  uszczerbek na zdrowiu?

Podstawową rzeczą jest dokonywane przez ubezpieczonego zgłoszenie ubezpieczycielowi szkody, a więc poinformowanie zakładu ubezpieczeń, że wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce, uczynione w ściśle określonym terminie od jej wystąpienia, co szczegółowo regulują Ogólne warunki ubezpieczenia. Termin ten może być wskazy w bardzo różny sposób, jednak najczęściej należy dokonać tej czynności bez zbędnej zwłoki lub też nie później, niż w ciągu siedmiu dni od daty zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Można tego dokonać, w zależności od wymogów danego zakładu ubezpieczeń, drogą telefoniczną, pisemną, a także za pośrednictwem wiadomości mailowej albo też faksu.             W praktyce najważniejsze jest, aby zakład ubezpieczeń był poinformowany o zajściu wypadku ubezpieczeniowego, dzięki czemu będzie mógł podjąć działania zmierzające do ustalenia okoliczności i skutków wypadku.

Niezrealizowanie w/w obowiązku w wyznaczonym terminie z wyłącznej winy ubezpieczonego, uprawnia zakład ubezpieczeń do zmniejszenia należnego mu świadczenia, jeśli wykaże on, że uchybienie to przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło mu właściwe ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

Dokonane zgłoszenie szkody powinno zawierać wszelkie dane, które umożliwiają jego identyfikację, a więc : imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz numer polisy. Podać także należy dokładne informacje o zaistniałym zdarzeniu ubezpieczeniowym i wszelkich jego okolicznościach, w tym o dacie, godzinie i miejscu  wystąpienia szkody i jej rodzaju, a także skutkach przez nią wywołanych. Powinno ono też zawierać wyczerpujący opis przebiegu zdarzenia, wskazanie danych sprawcy szkody oraz ewentualnych świadków, jak również, w przypadku udzielonej pomocy medycznej, przedstawienie jej charakteru oraz przedłożenie pełnej dokumentacji medycznej.

Niezwłocznie po po otrzymaniu informacji o zajściu wypadku ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel zobowiązany jest przystąpić do likwidacji szkody, a więc do podjęcia działań mających na celu określenie okoliczności powstania szkody, umożliwiających rozstrzygnięcie czy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za dane zdarzenie oraz ustalenie jej rozmiarów, pozwalających na określenie wysokości świadczenia, zwanych postępowaniem likwidacyjnym. Ubezpieczający i ubezpieczeni są obowiązani do współdziałania z ubezpieczycielem w celu przeprowadzenia tego postępowania. odszkodowanie powinno zostać wypłacone ubezpieczonemu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Niedotrzymanie tego terminu przez ubezpieczyciela jest dopuszczalne tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nie było w nim możliwe ustalenie wszystkich istotnych okoliczności sprawy z powodu zdarzeń od niego niezależnych, na przykład w razie niedostarczenia przez ubezpieczonego niezbędnych danych, albo też ze względu na szczególnie skomplikowany charakter prowadzonego postępowania likwidacyjnego. W takim wypadki wypłata odszkodowania powinna nastąpić nie później, niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zakończono wszystkie czynności wyjaśniające prowadzone przez ubezpieczyciela.    

Sposób ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu

Odszkodowanie i jego wysokość uzależniona jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego, wywołanego doznanym uszczerbkiem na zdrowiu.

W tym zakresie zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. z 2002 r., Nr 234, poz. 1934 z późn. zm.), które umożliwia precyzyjne ustalenie tego wskaźnika.

Zasadnicze znaczenie ma tu specjalna tabela, która zawiera takie działy, jak : uszkodzenia głowy, uszkodzenia twarzy, uszkodzenia wzroku, uszkodzenia słuchu, uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku, uszkodzenia klatki piersiowej, uszkodzenia brzucha, uszkodzenia narządów moczowo-płciowych, ostre zatrucia, uraz kręgosłupa, uszkodzenia miednicy, uszkodzenia kończyny górnej, uszkodzenia śródręcza i palców oraz uszkodzenia kończyny dolnej, z podaniem procentu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, w zależności od rodzaju urazu.

Reasumując, osoba, która odniosła szkodę, w wyniku której doznała uszczerbku na zdrowiu, ma pełne prawo do usunięcia jego negatywnych skutków poprzez uzyskanie całkowitego odszkodowania z tytułu doznanych krzywd, które obejmuje pełen zakres zadośćuczynienia za doznany uszczerbek oraz poniesione straty.Tagi: odszkodowanie, odszkodowanie za złamaną nogę, podstawa prawna, odszkodowanie pieniężne, zadośćuczynienie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły