Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Odszkodowanie za urazy kręgosłupa

25.05.2021

Kręgosłup pełni w organizmie wiele bardzo ważnych funkcji, w szczególności chroniąc  nerwy rdzeniowe i rdzeń kręgowy, utrzymując właściwą postawę, amortyzując wstrząsy i stanowiąc „zaczep” dla innych kości.

Obrażenia kręgosłupa, należą do najbardziej rozpowszechnionych i najgroźniejszych dla stanu zdrowia, albowiem ich konsekwencją może być trwałe kalectwo poszkodowanego, a nawet jego śmierć. Najczęstszą ich przyczyną jest wysilona aktywność fizyczna oraz nieszczęśliwe wypadki, takie jak skoki do wody, czy zdarzenia komunikacyjne.

Do najbardziej charakterystycznych objawów przy urazach kręgosłupa należy przejmujący ból, bardzo często obejmujący całe plecy, miejscowy obrzęk, gorąca i sucha skóra, sztywność w miejscu złamania, nasilenie bólu przy wykonywaniu ruchu, niemożność poruszania się, zaburzenia o charakterze neurologicznym, takie jak ograniczenie ruchomości, brak możliwości wykonywania ruchu kończynami, ich drętwienie i brak czucia oraz trudności w oddychaniu, przy czym uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym może być przyczyną porażenia mięśni międzyżebrowych lub przepony. W skrajnych przypadkach uraz kręgosłupa może spowodować niedowład mięśni, a także  całkowity bądź częściowy paraliż, tzw. porażenie czterokończynowe lub paraliż wszystkich kończyn i tułowia. Wszystko to może mieć bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia poszkodowanego i w efekcie jego dalszej sytuacji życiowej. Skutkiem bowiem może być nawet pozbawienie na całe życie, lub jego część pełnej sprawności fizycznej oraz utrata możliwości zarobkowania.

W sytuacji, w której dochodzi do wypadku, którego skutkiem jest uraz kręgosłupa, zawsze pojawia się pytanie czy poszkodowany może uzyskać odszkodowanie za doznane krzywdy, od kogo powinien się go domagać i jakiej może być ono wysokości. W związku z tym, że zdrowie oraz życie wszystkich obywateli jest pod całkowitą ochroną systemu prawnego obowiązującego w Polsce – pokrzywdzony ma możliwość uzyskania odszkodowania z tytułu odniesionego uszczerbku, a więc także i urazów kręgosłupa.

Rodzaje obrażeń kręgosłupa

Obrażenia kręgosłupa mogą przybrać postać :

1) urazu kręgosłupa szyjnego, który polega na skręceniu oraz naderwaniu kręgów szyjnych - powstaje on podczas nadmiernego wyprostu w odcinku szyjnym, a następnie jego gwałtownym zgięciu - uszkodzeniu ulegają wówczas ścięgna, mięśnie, krążki międzykręgowe oraz nerwy okolicy szyi,

2) złamania kręgosłupa szyjnego i uszkodzenie rdzenia kręgowego – powstają one z reguły zazwyczaj w wyniku silnego uderzenia w głowę,

3) złamania kręgosłupa w odcinku piersiowo – lędźwiowym.

Urazy kręgosłupa – z jakiej podstawy prawnej ich dochodzić? 

Po doznaniu urazu kręgosłupa w wyniku wypadku odszkodowania można dochodzić zarówno na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego, jak i umowy ubezpieczenia – jeśli była ona zawarta przez poszkodowanego z ubezpieczycielem. Artykuł 415 Kodeksu cywilnego wskazuje, że kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia. Odszkodowania w związku z zawartą umową ubezpieczenia także są uregulowane w podstawowym zakresie w Kodeksie cywilnym.

Obrażenia kręgosłupa – na kim spoczywa obowiązek odszkodowawczy?

W przypadku każdego zdarzenia losowego, w którym pojawia się osoba pokrzywdzona, tworzy się także tak zwany obowiązek odszkodowawczy. Naturalnie, spoczywa on na osobie, która ponosi winę za wypadek – czyli zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną oraz nagłe – którego skutkiem jest doznanie uszczerbku na zdrowiu, obrażeń psychicznych i fizycznych, czy też śmierć osoby poszkodowanej.

Wina może mieć charakter bezpośredni – czyli spowodowanie u osoby pokrzywdzonej obrażeń ciała w postaci urazu kręgosłupa – lub też pośredni. W przypadku winy pośredniej mowa o przyczynieniu się do zaistnienia wypadku. Winny będzie więc na przykład manager, odpowiedzialny za sprawne i funkcjonowanie obiektu sportowego, na którym doszło do wypadku z powodu śliskiej i źle oznaczonej nawierzchni, czy też właściciel basenu, który nie zadbał o odpowiednie zabezpieczenie niesprawnego toru pływackiego. Aby jednak uczynić sprawcę wypadku odpowiedzialnym, pomiędzy jego działaniem a wypadkiem pokrzywdzonego musi istnieć oczywiste powiązanie. obowiązek odszkodowawczy ulega zmniejszeniu, jeśli poszkodowany przyczynił się do zwiększenia szkody lub też samego jej powstania.

W przypadku, w którym poszkodowany zawarł umowę ubezpieczenia, odszkodowanie jest wypłacane przez podmiot, ponoszący odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – czyli najczęściej zakład ubezpieczeń.

Odszkodowania za urazy kręgosłupa – kategorie

Osoba poszkodowana może ubiegać się o uzyskanie odszkodowania za straty materialne (takie jak uszkodzone ubrania, czy też sprzęt, który ucierpiał podczas wypadku) oraz niematerialne, mające zadośćuczynić wyrządzoną szkodę.

Odszkodowanie, będące z założenia naprawieniem spowodowanej krzywdy, według preferencji pokrzywdzonego, powinno przywrócić zniszczoną rzecz do stanu poprzedniego lub też stanowić rekompensatę finansową za poniesione straty. Naprawienie uszkodzonych rzeczy nie zawsze jest jednak możliwe – lub też pociąga za sobą spore trudności lub koszty – w związku z czym roszczenie poszkodowanego zazwyczaj powinno się ograniczać do świadczenia pieniężnego. odszkodowanie jest formą finansowej rekompensaty za uszczerbek powstały u osoby poszkodowanej podczas wypadku; powinno ono pokryć zarówno poniesione straty jak i wszelkie możliwe utracone korzyści – czyli wszystkie rzeczy, które pokrzywdzony mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do wypadku. Mowa tutaj między innymi o utraconej wypłacie w związku z powypadkowym zwolnieniem lekarskim. Szkoda może dotyczyć samej osoby (na przykład wydatków poniesionych w związku z leczeniem urazów powypadkowych) lub też jej majątku (zniszczenie przedmiotów). Należy jednak pamiętać, iż odszkodowanie nie może być większe, aniżeli wyrządzona szkoda – ma ono bowiem charakter wyrównawczy.

Zadośćuczynienie, często utożsamiane z odszkodowaniem, jest rekompensatą pieniężną za szkodę niemajątkową, czyli krzywdę, której poszkodowany doznał na umyśle w związku z wypadkiem – czyli na przykład ból, pogorszenie się nastroju, rozstrojenie emocjonalne, czy też przygnębienie. Zadośćuczynienie ma za zadanie złagodzić negatywne skutki na zdrowiu i przeżycia – nie zaś, jak odszkodowanie – je wyrównać. Zadośćuczynienie ma funkcję kompensacyjną i powinno  uwzględniać skutki psychiczne i fizyczne, takie jak na przykład ograniczenie funkcjonowania codziennego czy brak możliwości rozwoju osobistego u poszkodowanego. W przypadku zadośćuczynienia mówimy zatem o rekompensacie za szkodę na osobie, odszkodowanie zaś może dotyczyć zarówno tej na osobie, jak i w mieniu.

Odszkodowania, możliwe do uzyskania przez poszkodowanego z tytułu doznanego urazu, dzielą się na : ustaloną kwotę, czyli zadośćuczynienie za doznane krzywdy; zwrot utraconych dochodów oraz wszelkich kosztów poniesionych w następstwie wypadku; odszkodowanie pieniężne za szkodę na mieniu oraz osobie; zwrot kosztów przystosowania się do nowego zawodu (w przypadku inwalidztwa); wypłatę kwoty potrzebnej na leczenie; przyznanie renty (jeśli osoba pokrzywdzona utraciła czasowo lub stale zdolność do pracy) lub też – w szczególnych przypadkach – zasądzone przez sąd odszkodowanie jednorazowe.

Odszkodowanie za obrażenia kręgosłupa z umowy ubezpieczenia

Jeżeli poszkodowany zawarł przed wypadkiem umowę ubezpieczenia, obowiązek zapłacenia odszkodowania za uraz kręgosłupa spoczywa na ubezpieczycielu. Podstawą do wypłaty świadczenia jest umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, która została zawarta na podstawie artykułu 805 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego – zgodnie z którym poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel jest zobowiązany spełnić określone świadczenie w przypadku zajścia wypadku, przewidzianego w umowie a osoba ubezpieczająca zobowiązuje się do opłacania składek.

Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłacenia określonego odszkodowania za szkodę, która powstała wskutek wypadku przewidzianego w zawartej umowie (w ubezpieczeniu majątkowym) lub też do zapłacenia umówionej kwoty, renty, tudzież innego świadczenia (w przypadku ubezpieczenia osobowego).

Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez dwie strony : ubezpieczyciela, czyli zakład ubezpieczeń dysponujący zezwoleniem na działalność ubezpieczeniową oraz ubezpieczającego, który zawarł umowę w imieniu własnym i zobowiązał się do uiszczania składek. Ubezpieczonemu zostaje udzielona ochrona ubezpieczeniowa, zaś ubezpieczający przyjmuje na siebie ryzyko zapłaty określonego świadczenia pieniężnego wówczas, gdy zajdzie przewidziany w umowie wypadek, skutkujący śmiercią lub urazem ciała. Warunki ochrony ubezpieczeniowej są zawarte także w Ogólnych warunkach umów, dołączanych przez ubezpieczyciela do zawartego porozumienia.

Kiedy dochodzi do wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela?

W niektórych przypadkach zdarza się, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadek. Mówimy wówczas o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zdarza się tak wówczas, gdy zdarzenie odnosi się do przedmiotu ubezpieczenia wynikającego z umowy oraz wchodzi w jego ogólny zakres, jednak w związku ze szczegółowym postanowieniem o.w.u. pozostaje poza nawiasem udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.

Do wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia dochodzi wówczas, gdy ubezpieczony podczas wypadku był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub też innych środków odurzających lub substancji psychotropowych lub też jeśli prowadził on pojazd mechaniczny bez wymaganych uprawnień, czy w stanie nietrzeźwości. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności również za wypadki powstałe wskutek eksplozji atomowej, promieniowania jonizującego, działań wojennych, aktów terrorystycznych, usiłowania popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego, czy też jego udziału w zamieszkach i rozruchach.

Odszkodowanie za urazy kręgosłupa z umowy ubezpieczenia – jak uzyskać?

Aby uzyskać odszkodowanie z umowy ubezpieczenia, pierwszym obowiązkowym krokiem jest zawiadomienie ubezpieczyciela o powstałej szkodzie w terminie, jaki przewiduje zawarta umowa. Najczęstszą metodą jest zgłoszenie mailowe lub też telefoniczne, dokonane niezwłocznie a najpóźniej w terminie 7 dni od wypadku. Powiadomienie takie powinno zawierać szczegółowy opis powstałej szkody i wskazanie jej rodzaju oraz dane ubezpieczonego (imię, nazwisko, numer polisy) a także datę i miejsce zdarzenia. Jeżeli wypadkowi towarzyszyli świadkowie, ich dane również powinny się znaleźć w zgłoszeniu – podobnie jak dane podmiotu leczniczego, jeśli pokrzywdzonemu została udzielona pomoc medyczna. Do całości należy także dołączyć dodatkowe dokumenty, potwierdzające zaistnienie zdarzenia, takie jak na przykład dokumentacja medyczna. Każdorazowo umowa ubezpieczenia wskazuje, jakie załączniki powinny zostać dołączone do zawiadomienia o szkodzie.

Likwidacja powstałej szkody przez ubezpieczyciela powinna nastąpić jak najszybciej po otrzymaniu zgłoszenia. Na rozpatrzenie wniosku przysługuje 30 dni – chyba, że jest to niemożliwe z winy poszkodowanego, który nie dołączył do zgłoszenia wymaganych dokumentów, takich jak na przykład rachunki za leczenie. W takim przypadku odszkodowanie zostaje wypłacone dopiero po uzupełnieniu brakującej dokumentacji.

Jak ustalić stopień uszczerbku na zdrowiu w przypadku urazów kręgosłupa?

Wysokość odszkodowania jest zależna od stopnia uszczerbku na zdrowiu, który został spowodowany doznanymi obrażeniami kręgosłupa. Pomocne jest tutaj rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. z 2002 r., Nr 234, poz. 1934 z późn. zm.). Można w nim znaleźć tabelę, zawierającą wartość procentową długotrwałego lub też stałego uszczerbku na zdrowiu z uwagi na rodzaj urazu.

Dla przykładu :

1) uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym - ograniczenie ruchomości w zakresie rotacji lub zginania powyżej 20 stopni – 15%, całkowite zesztywnienie - 35%, całkowite zesztywnienie z niekorzystnym ustawieniem głowy – 50%,

2) uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym - ograniczenie ruchomości w zakresie rotacji powyżej 20 stopni lub zginania do 50 cm – 15%, całkowite zesztywnienie - 25%, całkowite zesztywnienie z niekorzystnym ustawieniem tułowia – 40%,

3) uszkodzenia rdzenia kręgowego - przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia dwóch lub czterech kończyn - 100%, niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części rdzenia (kończyn górnych), umożliwiający poruszanie się za pomocą dwóch lasek - 70%, niedowład kończyn dolnych umożliwiający poruszanie się o jednej lasce - 40%, porażenie całkowite obu kończyn górnych z zanikami mięśniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porażenia kończyn dolnych (po wylewie śródrdzeniowym) - 100%, niedowład znacznego stopnia obu kończyn górnych znacznie upośledzający czynność kończyn (po wylewie śródrdzeniowym) - 70%, niedowład nieznacznego stopnia obu kończyn górnych (po wylewie śródrdzeniowym) – 30%, zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych bez niedowładów (zespół stożka końcowego) zaburzenia czucia - 40%, zespoły bólowe bez niedowładów – w zależności od stopnia zaburzeń 10-30%,

4) urazowe zespoły korzonkowe (bólowe, ruchowe, czuciowe lub mieszane) – w zależności od stopnia - szyjne – 5 – 20%, piersiowe – 5 – 10%, lędźwiowo-krzyżowe 5 – 25%, guziczne – 5%.

Osoba, która została pokrzywdzona w wypadku, w wyniku czego doznała obrażeń kręgosłupa, ma pełne prawo do tego, aby wyrównać odniesione krzywdy i poniesione straty poprzez możliwość uzyskania odszkodowania z tytułu odniesionego uszczerbku na zdrowiu – aby je uzyskać musi jedynie dopełnić odpowiednich formalności w wyznaczonym terminie.Tagi: prawo cywilne, odszkodowanie, podstawa prawna, obowiązek odszkodowawczy

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły