Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca

19.02.2021

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem, do którego należy się odpowiednio przygotować oraz wybrać formę organizacyjną dostosowaną do potrzeb przedsiębiorcy i planowanego charakteru działalności. Przedsiębiorca posiadający polskie obywatelstwo ma możliwość prowadzenia działalności w następujących formach organizacyjno-prawnych:

 1. indywidualnej działalności gospodarczej (w tym również w ramach spółki cywilnej),
 2. spółki jawnej,
 3. spółki partnerskiej,
 4. spółki komandytowej,
 5. spółki komandytowo-akcyjnej,
 6. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 7. spółki akcyjnej.

Kiedy cudzoziemiec ma prawo prowadzić działalność gospodarczą?

Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców na zasadach równych obywatelom polskim uzależniona jest od posiadanego przez nich obywatelstwa oraz od podstawy prawnej umożliwiającej im przebywanie w Polsce.

Cudzoziemiec ma prawo wykonywać w Polsce działalność gospodarczą na zasadach równych obywatelom Polski, jeśli spełnia któryś ze wskazanych poniżej warunków:

 1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 2. jest obywatelem innego państwa niż wskazanego w punkcie 1 i posiada:
 • ważną Kartę Polaka,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku m.in. z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce, kształceniem się na studiach,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • ochronę czasową w Polsce,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany.

Zakładanie firmy przez pozostałych cudzoziemców

W przypadku, gdy cudzoziemiec nie spełnia wskazanych powyżej warunków, może prowadzić działalność wyłącznie w formie następujących spółek:

 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnej.

Należy mieć również na uwadze, że art. 88 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadza wymóg uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców w następujących sytuacjach:

 1. cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. w związku z pełnieniem w zarządzie funkcji osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury, przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,

Poniżej zostaną szczegółowo przedstawione najczęściej wybierane przez przedsiębiorców formy prowadzenia działalności.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, która podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Może zostać założona przez każdego cudzoziemca bez względu na jego obywatelstwo oraz status pobytowy w Polsce, przez co jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem wśród cudzoziemców. Wspólnikami spółki mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z zastrzeżeniem, że jedynym wspólnikiem nie może być inna spółka z o.o. Przepisy przewidują wartość minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 5000 złotych.

Zgodnie z art. 201 § 1 oraz art. 204 § 1 Kodeksu spółek handlowych, organem uprawnionym do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki z o.o. jest jej zarząd będący organem obligatoryjnym, składający się z jednego lub większej liczby członków. Członkami zarządu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, powołane spośród wspólników lub spoza ich grona.

Jeżeli zarząd spółki z o.o. jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu posiada prawo do samodzielnej reprezentacji spółki. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Na podstawie art. 208 Kodeksu spółek handlowych, każdy członek zarządu spółki z o.o. może prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności zarządu bez uprzedniej uchwały zarządu. W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd, wymagana jest, w zależności od przedmiotu czynności, zgoda zarządu wyrażona w formie uchwały lub zgoda zgromadzenia wspólników.

Wspólnicy spółki nie odpowiadają za jej zobowiązania. Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia wyłącznie z majątku spółki, z zastrzeżeniem ewentualnej odpowiedzialności członków zarządu spółki, którzy, w przypadku niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki w sytuacjach przewidzianych prawem, odpowiadają wobec wierzycieli całym swoim majątkiem w sposób subsydiarny, tj. ich odpowiedzialność aktualizuje się w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki.

Indywidualna działalność gospodarcza

Wybór działalności jednoosobowej (samozatrudnienia) jest dla wielu przedsiębiorców atrakcyjnym rozwiązaniem z uwagi na małe sformalizowanie. Działalność w tej formie dostępna jest wyłącznie dla cudzoziemców posiadających prawo do prowadzenia działalności na zasadach równych obywatelom Polski. Założenie działalności wymaga dokonania rejestracji w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Należy pamiętać, że firma (nazwa) przedsiębiorcy powinna obowiązkowo zawierać jego imię i nazwisko, dodatkowo możliwe jest dodanie innych części m.in. wskazujących na przedmiot działalności. Niewątpliwym udogodnieniem jest również brak wymogu odnośnie minimalnego kapitału zakładowego.

Przedsiębiorca jest jedyną osobą uprawnioną do reprezentowania swojej działalności, odpowiada on także całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności. Zakres odpowiedzialności jest niekiedy czynnikiem zniechęcającym przedsiębiorców do skorzystania z tej formy prowadzenia działalności.

Spółka jawna

Spółka jawna jest osobową spółką handlową.  Działalność w tej formie dostępna jest wyłącznie dla cudzoziemców posiadających prawo do prowadzenia działalności na zasadach równych obywatelom Polski. Do jej założenia niezbędne jest współdziałanie co najmniej 2 wspólników. Wspólnikami spółki jawnej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Spółka jawna powstaje z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym; wniosek o rejestrację może zostać złożony w sposób tradycyjny (papierowy) lub w formie elektronicznej.

Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw i reprezentowania spółki. Umowa spółki jawnej może jednak przewidywać odmienne rozwiązania np. może powierzyć prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki wyłącznie jednemu lub grupie wspólników.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej ma charakter nieograniczony, solidarny oraz subsydiarny. Powyższe oznacza, że wspólnicy odpowiadają solidarnie z pozostałymi wspólnikami, całym swoim majątkiem, w sposób nieograniczony. Zasada subsydiarności oznacza, że wierzyciel może żądać zaspokojenia się z majątku osobistego wspólnika dopiero, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Pomoc prawnika

Z uwagi na znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi możliwymi formami organizacyjno-prawnymi prowadzonej działalności gospodarczej, zasadne jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który w sposób zrozumiały przedstawi wszelkie zalety, wady oraz obowiązki wynikające z prowadzenia działalności w określonej formie. Prawnik może dokonać również analizy statusu pobytowego cudzoziemca oraz wskazać formy działalności gospodarczej, której prowadzenia może podjąć się cudzoziemiec.Tagi: działalność gospodarcza, cudzoziemiec, firma w polsce, firma dla cudzoziemca, obcokrajowiec, pobyt w polsce, zarząd spółki, indywidualna działalność gospodarcza, spółka jawna

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły